Съобщение за одобрен ПИ ПУП - ПР за кв. 27, с. Галата

Изх. №УТИД-04-07-40/1/-20.02.2023 г.

ДО ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА

                                             

О Б Я В Л Е Н И Е

По преписка вх. №УТИД-04-07-40/24.11.2022 г.

Община Тетевен, съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 2 , при условието на чл. 128, ал. 14 от ЗУТ, със Заповед №65/20.02.2023 г. е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация (ПИ ПУП – ПР) в обхват: УПИ VIII-285 и IX-284, кв. 27 по ПУП на с. Галата, обл. Ловеч, съставляващи ПИ с идентификатори 14386.701.285 и 14386.701.284 по КККР, с който се променя вътрешната регулационна граница между тях и същата минава по имотната граница, така както е заснета и отразена в кадастралната карта, както е показано със зелен цвят в ПР.

На основание чл. 128, ал. 6, т. 2, ал. 7 и 9 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №2, протокол №1 от 25.01.2023 г. е приет.

На основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, Проектът е публикуван на интернет страницата на общината и поставен на таблото за обяви по Устройство на територията в ИЦ на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Съгласно условието на чл. 15, ал. 3 и 6 от ЗУТ, Заповедта влиза в сила с издаването ѝ и се съобщава на заявителите.

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:………/п/…………..

                                 инж. Михаил Куманов

 Вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню