Проект за Общ устройствен план

О Б Я В А

за среща за обществено обсъждане

На основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията и чл.21, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка и във връзка с чл.81, ал.1, т.1 от Закона за опазване на околната среда, Община Тетевен съобщават на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН се организира провеждане на:  ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН И ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПЛАНА. Общественото обсъждане ще се проведе на 27.01.2020 г. /Понеделник/ от 14:00 часа в заседателната зала на Община Тетевен. Всеки работен ден, до датата и часа на провежданото обсъждане, в деловодството на Община Тетевен се приемат и писмени мнения, становища и възражения, относно посочените документи.

Съобщение за провеждане на консултации вижте тук.

Проект за Общ устройствен план изтеглете тук.

Доклад за екологична оценка вижте тук.

Нетехническо резюме на доклад за екологична оценка вижте тук.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

ТОМ I ОУПО Тетевен

ТОМ II ОУПО Тетевен

 

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню