Общински съвет

 Управлението на Общината се осъществява от Общински съвет, като законодателен орган и Кмет и общинска администрация, като изпълнителен орган.             

Общинският съвет е орган на местно самоуправление  и се избира от населението на общината при условия и ред, определени от закона. Организацията и дейността му се определят и осъществяват въз основа на  Конституцията на Република България, Европейската харта за местно са­моуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация и действащото законодателство.
Общински съвет - Тетевен, състои се от 21 общински съветници, представени от 5 политически партии.
Към ОбС - Тетевен работят девет броя постоянни комисии, както следва :
  1.    Комисия по бюджет, финанси, проекти и регионална политика.
  2.    Комисия здравеопазване и социална политика.
  3.    Комисия по екология, гори и земеделие.
  4.    Комисия по образование, култура, младежта и спорта.
  5.    Комисия по общинска собственост и фирмена политика.
  6.    Комисия по териториално, селищно устройство и благоустрояване.
  7.    Комисия по туризъм, транспорт, търговия и услуги.
  8.    Комисия по  нормативна уредба, обществен ред и сигурност и  контрол по изпълнение на решенията на ОбС.
  9.     Комисия по  конфликт на интереси.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню