Общински съвет

 Управлението на Общината се осъществява от Общински съвет, като законодателен орган и Кмет и общинска администрация, като изпълнителен орган.             

Общинският съвет е орган на местно самоуправление  и се избира от населението на общината при условия и ред, определени от закона. Организацията и дейността му се определят и осъществяват въз основа на  Конституцията на Република България, Европейската харта за местно са­моуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация и действащото законодателство.
Общински съвет - Тетевен, състои се от 21 общински съветници, представени от 5 политически партии.
Към ОбС - Тетевен работят девет броя постоянни комисии, както следва :
  1.    Комисия по бюджет, финанси, проекти и регионална политика.
  2.    Комисия здравеопазване и социална политика.
  3.    Комисия по екология, гори и земеделие.
  4.    Комисия по образование, култура, младежта и спорта.
  5.    Комисия по общинска собственост и фирмена политика.
  6.    Комисия по териториално, селищно устройство и благоустрояване.
  7.    Комисия по туризъм, транспорт, търговия и услуги.
  8.    Комисия по  нормативна уредба, обществен ред и сигурност и  контрол по изпълнение на решенията на ОбС.
  9.     Комисия по  конфликт на интереси.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню