ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

  • Какво е работното време на Центъра за административно обслужване?

Стандартно работно време от 8:00 ч. до 17:00 ч. (без прекъсване) от понеделник до петък

 

  • Кога е приемното време на гл. архитект на Община Тетевен?

Понеделник от 13:30 ч. до 17:00 ч. и Сряда от 8:30 ч. до 12:00 ч.

 

  • Какво е работното време на гише "Услуги на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, предоставяни за граждани" ?     

Вторник и Четвъртък от 8:00 ч. до 12:00 ч.

 

  • Как мога да проверя колко данъци дължа?

Може да проверите данъчните си задължения, използвайки електронната справка за местни данъци и такси на страницата на Община Тетевен. За целта е необходимо да притежавате ПИН код, издаден от Отдел „Местни данъци и такси“ към Община Тетевен;

 

  • Какви документи са необходими за заявяване на постоянен и настоящ адрес?

За да си направите адресна регистрация на територията на община Тетевен, е необходимо да представите документ за собственост на имота, на който ще се регистрирате. Когато Вие не сте собственик на имота, собственикът трябва да подпише декларация за съгласие за регистрацията Ви по образец. Декларацията се подписва пред длъжностно лице в Община Тетевен или се представя с нотариална заверка на подписа.

Заявяването на адрес се извършва лично или от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно. За регистрация на малолетни и непълнолетни деца заявяването се извършва от законните им представители.

 

  • Законен наследник съм на починало лице. Къде трябва да подам искане за издаване на удостоверение за наследници?

Удостоверенията за наследници се издават от общината/кметството по последен постоянен адрес/последно местожителство на починалото лице.

 

  • Как да получа дубликат на акт за раждане?

За да получите дубликат на акт за раждане, е необходимо заявление от Вас, Ваш родител или упълномощено лице.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню