Публични регистри

1. РЕГИСТЪР НА ЗЕМИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОТДАДЕНИ ПОД НАЕМ ИЛИ АРЕНДА

2.РЕГИСТЪР НА УДОСТОВЕРЕНИЯТА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

3. РЕГИСТЪР НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАСПОРТИ

4. РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ

5. ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПРИВАТИЗИРАНИТЕ ОБЩИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА:
5.1. партида А -1 - Четпром 

5.2 партида А -1 Явор

5.3.Партида В - БКС

5.4.партида С-  Вежен

5.5.партида С-  обос.част Явор

5.6.Партида Д - Четпром

Партида Д2 - Четпром

Партида Д 5-3

5.7.Партида Д - Явор

5.8 Партида Д2 - Четпром

5.9 Партида А2 - Четпром

5.10 Партида Д1 - Свежест 2021 г.

5.11 Партида А1 - Свежест 2021 г.

5.13 Партида Д 1- Свежест- 2022 г.

Партида Д 1- Свежест- 2023 г.

5.14. Партида В - ОБЕКТ ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, Т. 6 ОТ ЗПСК

5.14  Партида_Д_-_Обект по чл. 6, ал. 2, т. 6 от ЗПСК -_2023_г._-_След_прив._контрол

6. РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА И ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН

7.ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЪЗДАВАНЕ, ВОДЕНЕ, ПОПЪЛВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ПУБЛИЧНИТЕ РЕГИСТРИ В ОБЩИНА ТЕТЕВЕН

8. РЕГИСТЪР НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ

9. РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ

10. ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

11. РЕГИСТЪР НА ИМОТИ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

12. РЕГИСТЪР НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

13. Регистър на рекламно-информационните елементи на територията на община Тетевен

14. Разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за индивидуално ползване

15. Регистър на концесиите на територията на община Тетевен

16. Регистър на издадените актове за изработване на ПУП и техните изменения

17. Регистър на актовете за одобряване на ПУП и техните изменения

18. Регистър на спортните клубове на територията на община Тетевен.

19. Регистър на обектите по чл.206 от Закона за горите в РДГ-Ловеч на територията на община Тетевен 

20. Регистър за юридическите лица с нестопанска цел, в които участва Община Тетевен.

21. Електронен регистър на местните поделения на вероизповеданията в Обшина Тетевен.

 


Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню