Обща информация, вътрешни правила и отчет

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА -  ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯМЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ: Заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация се подават и  регистрират  в Електронната информационна деловодна система на Община Тетевен от отдел "Информационно обслужване"

ФОРМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ:

1. Преглед на информацията - оригинал или копие

2. Устна справка

3. Копия на хартиен носител.

4. Копия на магнитен носител.

5. Исканата информация се предоставя в решението.

РАЗХОДИ: При предоставяне на обществена информация дължимите разходи се определят според вида на носителя, както следва:

  • 1. дискета – 1 брой – 0,50 лв.;
  • 2. CD – 1 брой – 0,50 лв.;
  • 3. DVD – 1 брой – 0,60 лв.;
  • 4. разпечатване – 1 стр. (А4) – 0,12 лв.;
  • 5. ксерокопие – 1 стр. (А4) – 0,09 лв.;
  • 6. факс – 1 стр. (А4) – 0,60 лв.;
  • 7. видеокасета – 1 брой – 3,25 лв.;
  • 8. аудиокасета – 1 брой – 1,15 лв.;
  • 9. писмена справка – 1 стр. (А4) – 1,59 лв.
  • /Стойностите  не включват ДДС/

Дължимите разходи за предоставяне на обществена информация, са съобразени с определените нормативни разходи със Заповед № ЗМФ-1472/29.11 2011г. на  Министъра на финансите.

 

ЗАПЛАЩАНЕ: Заплащането на дължимите разходи се извършва в брой в  касата „Център за информационно обслужване и услуги на гражданите" или по банков път по сметка на Община Тетевен при Инвестбанк АД  - Клон Ловеч, офис Тетевен::

 

 

 

с/ка    - BG83IORT80468410011100
код    -  444000
БИН    -  IORT BGSF

 


СРОК: Независимо дали се дава достъп или се отказва достъп до обществена информация задължително се уведомява заявителя в 14-дневен срок от датата на постъпване на заявлението за решението на Кмета на Община Тетевен относно предоставянето на достъп. В случаите когато се налага удължаване на срока по чл.30, ал.1 и чл.31, ал.1 от ЗДОИ в същия срок се посочват причините за удължаване на срока.


 Изтеглeте оттук заявление за достъп до обществена информация.


 Вътрешни правила по ЗДОИ вижте  тук.


 


Отчет по ЗДОИ вижте тук. 

Отчет по ЗДОИ за 2016 г. вижте тук.

Отчет по ЗДОИ за 2017 г. вижте тук.

Отчет по ЗДОИ за 2018 г. вижте тук.

Отчет по ЗДОИ за 2019 г. вижте тук.

Отчет по ЗДОИ за 2020 г. вижте тук.

Отчет по ЗДОИ за 2021 г. вижте тук.

Отчет по ЗДОИ за 2022 г. вижте тук.


 Протокол устно запитване по ЗДОИ вижте тук.


 Заповед за разходи по ЗДОИ вижте тук.


 Вътрешни правила за създаване, водене, попълване, съхранение и достъп до публичните регистри в Община Тетевен вижте ТУК.


 Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на Община Тетевен за сферата на дейност на Община Тетевен вижте тук.


 Регистър на заявленията за достъп до обществена информация вижте тук.


 


 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню