Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ

ОБЩИНА ТЕТЕВЕН                                                                                                                                                                                                                                                                                                Регистър на подадени декларации за несъвместимост и декларации за промяна на декларирани обстоятелства в декларациите за несъвместимост за лицата по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество
           
вх. № на декл.   дата Вид на декларацията по чл.35 от ЗПКОНПИ Име, фамилия  Длъжност  
           

2.


 

 3.  

 

14.05.2018 г.


 

 

14.05.2018 г.


 Чл. 35, ал. 1, т. 2

 

 

 

Чл. 35, ал. 1, т. 2           

Деница Данаилова


 

 

Мила Герджикова

Главен експерт „Обществени поръчки“


 

 

Управител СУ Домашен социален патронаж – гр. Тетевен

изтегли

 

 

изтегли

 

5.   16.11.2022г.  Чл. 35, ал. 1, т. 2  Тотка Банова Кметски наместник с. М. Желязна  изтегли 
6.   15.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Валентина Цанова Директор  на Дирекция „Специализирана администрация"  изтегли
7.   15.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Владимир Варджийски Главен експерт ,,Общинска собственост“  изтегли
9.   15.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Драгомир Кавалски Инспектор  изтегли
11.   15.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Габриела Христова Главен експерт „Общинска собственост”  изтегли
13.   16.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Маргарита Георгиева Старши счетоводител  изтегли
15.   13.01.2020 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 2 Антония Миленова Сп. лесовъдство  изтегли
17.     Чл. 35, ал. 1, т. 2      
19.   18.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Иван Иванов Старши счетоводител  изтегли
21.   18.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Илинка Врабевска Главен специалист ГРАО  изтегли
23.   18.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Теменуга Славчева Главен специалист АО  изтегли
25.   18.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Маргарита Рачева Старши счетоводител  изтегли
27.   21.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Анна Златкова-Николова Старши специалист «Административно обслужване» с. Гложене  изтегли
29.   21.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Катя Димитрова Старши специалист «Финанси и местни приходи» с. Български Извор  изтегли
31.    02.12.21 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 2 Божанка Петкова Сп. ГОСД  изтегли
33.   23.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Лидия Петкова Специалист АО  изтегли
35.   23.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Надя Василева Главен експерт ГРАО  изтегли
37.   28.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Росица Райкова Главен специалист АО  изтегли
39.   10.01.2020 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 2 Атанас Атанасов   Км. наместник с. Дивчовото  изтегли
41.   28.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Красимира Георгиева Старши специалист АО Голям Извор  изтегли
43.   02.05.2023г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Ванеса Василева Главен специалист ТСУ  изтегли
45.   14.10.2021 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 2  Ива Георгиева  Мл. Експ. селскостопански политики и транспорт   изтегли
47.   02.05.2023г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Божидарка Павлова Главен специалист ТИ  изтегли
49.   28.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Васил Вълков Началник на отдел ЕППОС  изтегли
50.   28.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Милена Маринова Старши специалист АО Български извор  изтегли
52.   28.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Марияна Мечкарова Старши експерт ПИБ  изтегли
54.   28.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Искра Иванова Началник отдел  МДТ  изтегли
56.   05.06.2020 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 2 Зорница Николаева  Сп. Социални дейности   изтегли
61.   11.08.2020 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 2  Ивайло Петков Мл. експерт контрол на стоителството   изтегли
63.   29.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Николай Ничев Главен инженер  изтегли
65.   29.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Галя Николаева Главен спец. ТСУ  изтегли
67.            
69.   16.11.2022г.  Чл. 35, ал. 1, т. 2 Вася Василева  Гл. експерт ОС   изтегли
71.   29.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Цветомира Христова Старши специалист «Административно обслужване» Черни Вит  изтегли
72.   29.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Надя Стойчева Старши специалист ,,Финанси и местни приходи“ Черни Вит  изтегли
75.   29.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Цветомир Симеонов Ръководител дейност «Управление и стопанисване на общински гори»  изтегли
77.   29.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Лиляна Дакова Старши специалист «Административно обслужване» Рибарица  изтегли
79.   29.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Божидарка Маринова Старши специалист ,,Финанси и местни приходи“ Рибарица  изтегли
80.    11.02.2020 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 2 Виктория Иванова ст. експерт НПО  изтегли 
82.    17.03.2021 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 2 Валентина Боева Ръководител звено Озеленяване благоустройство и подръжка  изтегли
84.    5.10.2020 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Валери Вълчев Ст. Инспектор МДТ  изтегли
86.   30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Цона Петкова Директор на Исторически музей  изтегли
88.    06.10.2020 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2
Габриела Маджарска Инспектор МДТ  изтегли
90.    13.03.2023г. Чл. 35, ал. 1, т. 2  Жулиета Каменова  Гл. специалист ГСОД   изтегли
92.    19.06.2023г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Въло Стефанов  Специалист озеленяване   изтегли
94.   30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Галин Генчев Старши инспектор МДТ  изтегли
96.   30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Соня Нанева Главен експерт «Бюджет и финанси»  изтегли
98.   30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Веселка Димитрова Счетоводител-касиер  изтегли
100.   30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Симеон Цоков Домакин  изтегли
102.   30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Ирена Тихолова Началник на отдел БФСД  изтегли
104 26.09.2022г.  Чл. 35, ал. 1, т. 2 Златка Манева Старши специалист  изтегли 
106.   30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Теменужка Лазарова Главен експерт»Общинска собственост и приватизация»  изтегли
108.   30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Веселина Маринова Главен експерт ППО  изтегли
110.    07.10.2019 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Галя Щерева Ръководител звено Общински инспекторат  изтегли
112.     Чл. 35, ал. 1, т. 2      
114.    05.10.2020 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 2 Георги Маринов Ст. експерт Околна среда  изтегли
116.   30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Марин Василев Лесничей  изтегли
118.   30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Лора Лалова Младши експерт "ЕП"  изтегли
120.   30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Валентина Василева Старши експерт «Човешки ресурси»  изтегли
122.   30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Стефани Немцойска Юрисконсулт  изтегли
124.    18.02.2021 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2  Людмил Николаев   Ст. спец ТСУ изтегли
 125    Чл. 35, ал. 1, т. 2      
126.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Стефка Михайлова Старши счетоводител  изтегли
128.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Йонка Василева Старши юрисконсулт  изтегли
130.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2                        Светлана Василева Главен специалист «Административно и техническо обслужване» към ОбС Тетевен  изтегли
132.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2    Цветомира Христова Старши експерт «Връзки с обществеността и протокола»  изтегли
133.    03.10.2019 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 2  Ирена Иванова  Д-р ДЯ изтегли
135.    11.01.2023 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 2 Николай Стоянов   Сп. Озеленяване изтегли
137.    12.05.2020 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2  Мариян Дочев   Лесничей изтегли 
139.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Стефан Стефанов Главен експерт «Култура»  изтегли
141.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Камелия Кънчева Началник на отдел «Хуманитарни дейности, спорт и туризъм»  изтегли
142.   10.01.2023г.  Чл. 35, ал. 1, т. 2 Ива Иванова Сп. лесовъдство изтегли 
144.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Николай Динов Главен специалист «Социални дейности и заетост»  изтегли
146.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Михаил Куманов Началник на отдел „Устройство на територията и инвестиционна дейност”  изтегли
148.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Валентина Дакова Началник на отдел „Общинска собственост”  изтегли
150.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Петя Георгиева Секретар МКБППМН  изтегли
152.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Донка Маринова Старши специалист «Административно обслужване» Галата  изтегли
154.            
156.            
158.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Радой Йотов Началник ГСР  изтегли
160.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Петрослав Христов Лесничей  изтегли
162.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Радил Ивановски Лесничей  изтегли
164.   05.05.2020 г.   Чл. 35, ал. 1, т. 2 Младен Милев  Сп. тур. информация и услуги   изтегли
166.   18.09.2020 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 2 Пенка Нейова  Гл. Сп. Административно и техническо обслужване на ОбС  изтегли
168.   01.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Христо Тепавичаров Началник на отдел „Информационно обслужване”  изтегли
170.    03.06.2019 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2  Монка Дикова Ст. Спец. финанси Г. Извор  изтегли
172.    10.02.2022 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2  Пепа Петкова  Сп. стопанска политика и транспорт   изтегли
174.   04.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Бранимира Павлова Директор на Дневен център за лица с увреждания  изтегли
176.   04.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Мила Милчева Директор на „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост  изтегли
178.            
180.   05.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Милкана Иванова Главен експерт «Туризъм»  изтегли
182.   05.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Полина Дилкова Директор на Детска градина «Детелина»        гр. Тетевен  изтегли
183.   15.05.2020 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 2   Недко Недков  Сп. инспекторат изтегли 
185.   06.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Анита Габровска Директор на Център за обществена подкрепа  изтегли
187.   06.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Ваня Василева Директор на Детска градина «Незабравка»        гр. Тетевен  изтегли
189.   06.07.2022 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2  Петър Кавалски  Ст. ескперт ССИ,ОМП, МИС и БК  изтегли 
191.   06.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Цеца Цакова-Николова Директор   на  Център за подкрепа на личностно развитие - Тетевен  изтегли
193.    18.01.2021  Чл. 35, ал. 1, т. 2 Райна Александрова  Мл. Сп. ТСУ   изтегли
195.   06.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Десислава Симеонова Директор на Детска градина «Слънце»              с. Градежница  изтегли
197.   06.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Цветелина Стоянова Секретар на Община Тетевен  изтегли
199.            
208.   07.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Росица Асенова Старши специалист ,,Финанси и местни приходи“ с. Градежница  изтегли 
210.   07.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Анелия Бурова Старши специалист ,,Финанси и местни приходи“ с. Глогово  изтегли
212.   07.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Левчана Хаджиева Директор на Детска градина «Изгрев»  с. Глогово  изтегли
214.   07.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Емилия Албенова Старши специалист «Административно обслужване» с. Глогово  изтегли

216                   

  Чл. 35, ал. 1, т. 2      
218                 02.07.2020 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 2 Дияна Лалева  Д-р ДГ В. Левски  изтегли 
  29.04.2020 г.   Чл. 35, ал. 1, т. 2  Силвана Иванова Сп. ГОСД  изтегли
  06.07.2020 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 2   Стойчо Московски  Ст. експерт Електронно управление  изтегли

 

223  06.07.22 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 2  Илиян Илиев  Специалист "Инспекторат"  изтегли
224  19.09.22 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 2  Николай Иванов  Лесничей  изтегли
225 12.05.2020 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2  Тихомир Влаевси Сп. тур. информация и услуги  изтегли 
226 08.07.2019 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2  Христина Христова  Д-р ДГ Здравец изтегли 
227 24.02.2021 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2  Христо Николаев  Лесничей  изтегли
228 02.07.2020 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2  Юлиана Стоева   Началник отдел АПО  изтегли
229        
230 17.01.2020 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 2  Никола Кондов Кметски наместник с. Бабинци  изтегли 
231 08.01.2020 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 2  Радослав Маринов  Кметски наместник с. Васильово  изтегли 
   15.08.2018 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 2 Силвия Ц. Вутева  Главен експерт ПП  изтегли
233  17.10.2018 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 2 Цветомир И.Христов Лесничей  изтегли 
234  02.05.2023 г.   Чл. 35, ал. 1, т. 2  Нина Кавалска Гл.  специалист ИК

 изтегли

235                   17.12.2018 г.             Чл. 35, ал. 1, т. 2               Асен Вачев                                    Гл. специалист 'Системно осигуряване"                        изтегли

 

 

 

 

ОБЩИНА ТЕТЕВЕН                                                                                                                                                                                                                                                                                                Регистър на подадени декларации за несъвместимост и декларации за промяна на декларирани обстоятелства в декларациите за несъвместимост за лицата по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество
           
Вх. № на декл.   дата Вид на декларацията по чл.35 от ЗПКОНПИ Име, фамилия  Длъжност  
           

1.

 

4.  

8.

14.05.2018 г.

 

 

15.05.2018 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 1

 

 

Чл. 35, ал. 1, т. 1

Деница Данаилова

 

 

Драгомир Кавалски

Главен експерт „Обществени поръчки“

 

 

Инспектор

 изтегли

изтегли

           
10.   15.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 3 Габриела Христова Главен експерт „Общинска собственост”  изтегли
12.   16.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Маргарита Георгиева Старши счетоводител  изтегли
14.   03.01.2020 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 1  Антония Миленова  Сп. лесовъд  изтегли 
16.   13.03.2023г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Жулиета Каменова Гл. специалист ГСОД изтегли
18.   18.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Иван Иванов Старши счетоводител  изтегли
20.   18.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Илинка Врабевска Главен специалист ГРАО  изтегли
22.   18.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Теменуга Славчева Главен специалист АО  изтегли
24.   18.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Маргарита Рачева Старши счетоводител  изтегли
26.   21.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Анна Златкова-Николова Старши специалист «Административно обслужване» с. Гложене  изтегли
28.   21.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Катя Димитрова Старши специалист «Финанси и местни приходи» с. Български Извор  изтегли
30.   01.12.2021 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 1  Божанка Петкова  Сп. ГОСД  изтегли 
32.   23.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Лидия Петкова Специалист АО  изтегли
34.   23.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Надя Василева Главен експерт ГРАО  изтегли
36.   28.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Росица Райкова Главен специалист АО  изтегли
38.   26.09.2022г.  Чл. 35, ал. 1, т. 1  Златка Манева Старши специалист АО   изтегли
40.   28.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Красимира Георгиева Старши специалист "Административно обслужване" с. Голям Извор  изтегли
42.   02.05.2023 г. Чл. 35, ал. 1, т. 3 Ванеса Василева Главен специалист ТСУ  изтегли
44.   05.10.2020 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 1  Валери Вълчев  Ст. инспектор МДТ   изтегли
46.   02.05.2023 г. Чл. 35, ал. 1, т. 3 Божидарка Павлова Главен специалист  ТИ  изтегли
48.   28.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Васил Вълков Началник на отдел ЕППОС  изтегли
51.   28.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Марияна Мечкарова Старши експерт ПИБ  изтегли
53.   28.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Искра Иванова Началник отдел МДТ  изтегли
55.   16.11.2022г.  Чл.35,  ал.1,  т.1  Вася Василева  Гл. експерт ОС   изтегли
57.   28.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Валентина Цанова Директор  на дирекция „СА"  изтегли
58.   28.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Владимир Варджийски Главен експерт ,,Общинска собственост“  изтегли
59.   28.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Милена Маринова Старши специалист "Административно обслужване" с. Български извор  изтегли
60.   17.03.2021 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 1  Валентина Боева  Ръководител звено озеленяване благоустройство и подръжка  изтегли 
62.   29.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Николай Ничев Главен инженер  изтегли
64.   29.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Галя Николаева Гл. специалист ТСУ  изтегли
66.    06.07.22 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 1  Илиян Иванов  Специалист Инспекторат изтегли
68.   07.10.2019 Чл. 35, ал. 1, т. 1 Галя Щерева Ръководител Общински инспекторат изтегли 
70.   29.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Цветомира Христова Старши специалист «Административно обслужване» Черни Вит  изтегли
73.   29.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Надя Стойчева Старши специалист ,,Финанси и местни приходи“ Черни Вит  изтегли
74.   29.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Цветомир Симеонов Ръководител дейност «Управление и стопанисване на общински гори»  изтегли
76.   29.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Лиляна Дакова Старши специалист «Административно обслужване» с. Рибарица  изтегли
78.   29.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Божидарка Маринова Старши специалист ,,Финанси и местни приходи“ Рибарица  изтегли
81.   05.10.2020 г.   Чл. 35, ал. 1, т. 1 Георги Маринов Ст. експерт Околна среда  изтегли 
83.   02.07.2020 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 1  Дияна Лалева  Д-р ДГ В. Левски  изтегли
85.   29.05.2020 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 1  Зорница Николаева  Сп. Социални дейности  изтегли 
87.   15.03.2021 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 1  Ива Георгиева  Мл. Експ. селскостопански политики и транспорт  изтегли 
89.   03.10.2019 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 1  Ирена Иванова  Д-р ДЯ  изтегли 
91.   19.06.2023 г,  Чл. 35, ал. 1, т. 1  Въло Стефанов  Специалист озеленяване  изтегли 
93.   30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Галин Генчев Старши инспектор МДТ  изтегли
95.   30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Соня Нанева Главен експерт «Бюджет и финанси»  изтегли
97.   30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Веселка Димитрова Счетоводител-касиер  изтегли
99.   30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Симеон Цоков Домакин  изтегли
101.   30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Ирена Тихолова Началник отдел БФСД  изтегли
103.            
105.   30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Теменужка Лазарова Главен експерт»Общинска собственост и приватизация»  изтегли
107.   30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Веселина Маринова Главен експерт ППО  изтегли
109.   18.02.2021 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1  Людмил Николаев  Ст. спец. СТУ   
111.     Чл. 35, ал. 1, т. 1      
113.    06.07.2022г. Чл. 35, ал. 1, т. 1   Илиян Илиев  Сп. инспекторат  изтегли
115.   30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Марин Василев Лесничей  изтегли
117.   30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Лора Лалова Мл експерт «ЕП»  изтегли
119.   30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Валентина Василева Старши експерт «Човешки ресурси»  изтегли
121.   30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Стефани Немцойска Юрисконсулт  изтегли
123.   11.08.2020 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 1  Ивайло Петков  Мл. Ескперт Контрол на строителството  изтегли 
125.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Стефка Михайлова Старши счетоводител  изтегли
127.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Йонка Василева Старши юрисконсулт  изтегли
129.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Светлана Василева Главен специалист «Административно и техническо обслужване» към ОбС Тетевен  изтегли
131.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Цветомира Христова Старши експерт «Връзки с обществеността и протокола»  изтегли
134.    19.09.22 г.   Чл. 35, ал. 1, т. 1  Николай Иванов  Лесничей изтегли
136.    08.12.2022г. Чл. 35, ал. 1, т. 1   Евгени Стоянов  Техник "Съобщителна техника" изтегли
138.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Стефан Стефанов Главен експерт «Култура»  изтегли
140.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Камелия Кънчева Началник на отдел «Хуманитарни дейности, спорт и туризъм»  изтегли
143.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Николай Динов Главен специалист «Социални дейности и заетост»  изтегли
145.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Михаил Куманов Началник на отдел „Устройство на територията и инвестиционна дейност”  изтегли
147.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Валентина Дакова Началник на отдел „Общинска собственост”  изтегли
149.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Петя Георгиева Секретар МКБППМН  изтегли
151.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Донка Маринова Старши специалист «Административно обслужване» Галата  изтегли
153.     Чл. 35, ал. 1, т. 1      
155.            
157.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Радой Йотов Началник ГСР  изтегли
159.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Петрослав Христов Лесничей  изтегли
161.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Радил Ивановски Лесничей  изтегли
163.   15.05.2020 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1  Недко Недков  Сп. инспекторат изтегли 
165.     Чл. 35, ал. 1, т. 1 Силвия Вутева Главен експерт ПП   изтегли
167.   01.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Христо Тепавичаров Началник на отдел „Информационно обслужване”  изтегли
169.   03.06.2019 г.   Чл. 35, ал. 1, т. 1 Монка Дикова Ст. Спец. финанси Г. Извор   изтегли
171.   04.11.2021 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 1  Нели Павлова  Тех. сътрудник-касиер МДТ  изтегли 
173.   04.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Бранимира Павлова Директор на Дневен център за лица с увреждания  изтегли
175.   04.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Мила Милчева Директор на „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост  изтегли
177.   05.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Мила Герджикова Управител на СУ Домашен социален патронаж – гр. Тетевен  изтегли
179.   05.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Милкана Иванова Главен експерт «Туризъм»  изтегли
181.   05.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Полина Дилкова Директор на Детска градина «Детелина»       гр. Тетевен  изтегли
184.   06.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Анита Габровска Директор на Център за обществена подкрепа  изтегли
186.   06.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Ваня Василева Директор на Детска градина «Незабравка»        гр. Тетевен  изтегли
188.   12.05.2020 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 1  Мариян Дочев  Лесничей  изтегли 
190.   06.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Цеца Цакова-Николова Директор   на  Център за подкрепа на личностно развитие - Тетевен  изтегли
192.   05.05.2020 г.   Чл. 35, ал. 1, т. 1 Младен Милев  Сп. тур. информация и услуг  изтегли 
194.   06.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Десислава Симеонова Директор на Детска градина «Слънце» с. Градежница  изтегли
196.   06.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Цветелина Стоянова Секретар на Община Тетевен  изтегли
198.   11.10.2018 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 1  Цветомир Христов Лесничей  изтегли 
200.   06.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Павел Михайлов Главен архитект  изтегли
201.   17.09.2018 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 1 Цона Петкова  Директор на Исторически музей  изтегли 
202.   06.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Габриела Маджарска Инспектор МДТ  изтегли
203.   06.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Бисер Христов Инкасатор  изтегли
204.            
205.   06.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Щерьо Младенов Изпълнител гробокопач  изтегли
206.   06.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Иван Иванов Изпълнител гробокопач  изтегли
207.   07.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Росица Асенова Старши специалист ,,Финанси и местни приходи“ с.  Градежница  изтегли
209.   07.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Анелия Бурова Старши специалист ,,Финанси и местни приходи“ с. Глогово  изтегли
211.   07.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Левчана Хаджиева Директор на Детска градина «Изгрев»  с. Глогово  изтегли
213.   07.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Емилия Албенова Старши специалист «Административно обслужване» с. Глогово  изтегли
215.   19.09.2022г.  Чл.35 ал.1 т.3  Петрослав Христов Началник ГСР  изтегли 
217 17.09.2020 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 3 Пенка Нейова  Мл експерт ПП изтегли 
219  10.02.2022 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1  Пепа Петкова  Сп. стопанска политика и транспорт  изтегли 
221 06.07.2020 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 1  Петър Кавалски  Ст. експерт ССИ, ОМП, МИС и БК  изтегли 
223 08.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Христо Петков Техник съобщителна техника  изтегли
224 16.11.2022 г.  Чл.35 ал. 1 т. 1  Тотка Банова  Кметски наместник с. М. Желязна  изтегли

 

225          
226 18.02.2021 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Райна Александрова  Мл. Сп. ТСУ  изтегли
227 29.04.2020 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 1 Силвана Иванова  Сп. ГОСД   изтегли
228 06.07.2020 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 1 Стойчо Московски  Ст. експерт Електронно управление  изтегли 
229.   12.05.2020 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 1 Тихомир Влаевски   Сп. тур. информация и услуги изтегли 
230.   08.07.2019 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 1 Христина Христова  Д-р ДГ Здравец  изтегли 
231 24.02.2021 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 1 Христо Николаев  Лесничей  изтегли 
232 01.09.2021 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 1  Цветомира Димитрова  Тех. сътрудник  изтегли
233 02.07.2020 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 1  Юлиана Стоева  Началник отдел АПО  изтегли
234 07.12.2018 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 1  Асен Вачев  Гл. спец Системно осигуряване  изтегли
235  11.01.2020 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1  Атанас Атанасов Кметски наместник с. Дивчовото  изтегли
236 11.02.2020 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Виктория Иванова ст. експерт НПО  изтегли
237        
238          
239  10.01.2023г.  Чл. 35, ал. 1, т. 1  Ива Иванова Сп. лесовъдство  изтегли
240.    11.01.2023г. Чл. 35, ал. 1, т. 1  Николай Стоянов    изтегли 
241    17.01.2020 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1  Николай Кондов Кметски наместник с. Бабинци  изтегли
242  08.01.2020 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1  Радослав Маринов  Кметски наместник с. Васильово изтегли

243.                    02.05.2023 г.                  Чл. 35, ал. 1, т. 1                  Нина Кавалска                                       Гл. специалист ИК                                         изтегли

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню