Проект: „Заедно създаваме по-добро бъдеще“

 Партниращи организации:

№ партньор PIC Роля на организацията Име Град Държава
P1 905350568 Водеща организация Община Тетевен Тетевен България
P2 946538805 Партньор Община Радовиш Радовиш Северна Македония

Бюджет :

Общ брой международни участници Бюджет
146/160 22.175 €

Кратко описание на проекта: цели, основни дейности, участващи страни и очаквани резултати:

 ЗА ПРОЕКТА:

Проектът, който спечелихме, беше провокиран от  сътрудничеството между двете общини.

Между Община Тетевен и Община Радовиш има проведени  поредица от съвместни действия преди подаването на проектното предложение- официални срещи на представители на местната власт, обмен на културни състави, участващи в местни празници, обмен на експерти в сферата на образованието, териториалното устройство, култура.

През 2018 г. двете общини подписаха МЕМОРАНДУМ ЗА ПРИЯТЕЛСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ОБЩИНА РАДОВИШ - РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ И ОБЩИНА ТЕТЕВЕН - РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

                Областите за сътрудничество в него са определени след консултации с гражданите и анализи на експерти в двете общини.

ТЕМА НА ПРОЕКТА:

 1. Насърчаване на междукултурния диалог и взаимното разбирателство чрез предприемачество, туризъм и култура;

 2. Обсъждане на бъдещето на Европа и оспорване на евроскептицизма с предложения от гражданите и интерактивни игри.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

• да насърчава разнообразието, толерантността и зачитането на общите ценности;

• насърчаване на междукултурния диалог и взаимното разбирателство между гражданите на ЕС и мигрантите и преодоляване на стереотипите за мигрантите;

• да оспори евроскептицизма и да предложи възможни действия, които ЕС би могъл да предприеме, за да насърчи чувството за принадлежност към Европа, да разбере ползите от ЕС и да засили социалното и политическото сближаване на ЕС;

• да се развива тематично и дълготрайно сътрудничество между градовете;

• да се даде възможност на гражданите да си сътрудничат по различни теми, включително предприемачеството, туризма и културата и да създадат по-добро бъдеще заедно.

ГЛАВНИ ДЕЙНОСТИ:

• дискусионни форуми,

• изложения;

• презентации, културни събития,

• посещение и запознаване с културното наследство,

• среща на младежки групи и експерти

ПРИОРИТЕТИ:

Характеристиките и многогодишните приоритети на проекта са:

• преодоляване на изолацията и интеграцията в обществото на хора от маргинализирани групи;

• създаване на възможности за развитие на младите хора в тези общини и ангажирането им в демократичния живот на ЕС;

• туристически и културен обмен;

• разработване на съвместни идеи за развитие на туризма, предприемачеството и създаването на работни места

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

• В този проект гражданите ще изразят каква Европа искат и ще очертаят дългосрочната си визия за бъдещето на европейската интеграция.

• Чрез организираните дейности, в които гражданите ще дадат своите предложения как виждат Европа, в която искат да живеят, те ще дадат нов разказ за Европа, ориентиран към гражданите, ориентиран към бъдещето и конструктивен характер.

• Със създаването на Европейски младежки парламент и Flashmob младите хора ще бъдат привлечени да участват активно в демократичния живот на ЕС и да се запознаят по-добре с процеса на вземане на решения в ЕС.

• Младите хора с помощта на експерти и младежките НПО, участващи в проекта, ще разработят Стратегия за подпомагане развитието на младите хора в техните общини, която ще научи младото поколение като активни европейски граждани, които са запознати с ползите от ЕС.

• Този проект ще допринесе за разбирането на гражданите за Съюза, неговата история и разнообразие и ще помогне на ЕС да се доближи до своите граждани. Младите хора ще представят процеса на вземане на решения в ЕС - за да задълбочат познанията на участниците за институциите и политиките на ЕС и ще симулират процеса на вземане на решения в Съвета чрез интерактивна игра.

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ/РАБОТНА ПРОГРАМА НА ПРОЕКТА:

 

Ден 1- 18. 07. 2019 - Дискусионен форум - изложба

- Кратко представяне на градовете партньори - история, културно наследство, природни и туристически забележителности, предприемачество, туризъм и др .;

- Презентиране на страница във Facebook, създадена за проекта, където всички граждани от побратимените градове ще бъдат поканени да общуват и да обменят мнения по различни теми, свързани с европейските ценности и да споделят бъдещи събития и идеи за съвместна работа;

- Обсъждане на възможностите за съвместна работа в областта на предприемачеството и туризма и използване на цифрови инструменти - предложения от граждани, предприемачи и експерти.

Представяне на местен бизнес от община Тетевен и община Радовиш;

Ден 2 - 19.07.2019 г. - Дискусионна среща на младежки групи, експерти, представители на организации, работещи в областта на образованието и младежките политики.

- Разработване на стратегия за развитие на младежта;

- Бъдещето на Европа и младите хора - икономическо развитие и социално сближаване. Политиката на сближаване като доказан работен инструмент за намаляване на различията между държавите и гражданите, което гарантира успеха на европейския модел. Преодоляването на евроскептицизма сред младите хора - гаранция за стабилна, сигурна и солидарна Европа.

- Обмен на добри практики в областта на младежката политика, образованието, личностното развитие и заетостта. Обсъждане на възможността за създаване на международна младежка мрежа, включваща институции, младежки и неправителствени организации, работещи по политиката за младежта в двете общини.

- Flashmob - послание на младите хора към европейските политици за това как Европа да бъде ориентирана към гражданите, ориентирана към бъдещето и конструктивна

Ден 3 - 20.07. 2019 - Участие в културно събитие "Фестивал на народните обичаи и автентична носия", Рибарица.

Вечер на македонския фолклор с участието на групите от община Радовиш.

Ден 4 - 21.07. 2019 - Представяне и запознаване с културното наследство на Тетевен - културно-исторически обекти на община Тетевен и региона.

 

 

 

PROJECT PRESENTATION see here.

Програма "Европа на гражданите" вижте тук.

A working meeting on Europe for Citizens Project was held in Teteven with representatives from Radovis Municipality, the Republic of Northern Macedonia see here

В Тетевен се проведе работна среща с представители от Община Радовиш, Република Северна Македония вижте тук

 

Тетевен

bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню