Обявление по АПК

Изх. №УТИД-04-07-41/3/-07.03.2023 г.

ДО ЗАИНТЕРЕСУВАНОТО ЛИЦЕ

ИВАНКА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА

                                             

О Б Я В Л Е Н И Е

По преписка вх. №УТИД-04-07-41/07.12.2022 г.

Община Тетевен, на основание чл. 18а, ал. 10, във връзка с чл. 63, ал. 1 от АПК и чл. 129, ал. 2 и 5 от Закона за устройство на територията, поради върнато изпратено писмо с отметка от пощата като „непотърсена“ пратка с дата 07.02.2023 г., уведомява по този ред горепосоченото заинтересувано лице, че със Заповед №40/08.02.2023 г. е одобрен проект на подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) в обхват: ПИ с идентификатор 15165.704.161 по КККР на с. Гложене, обл. Ловеч, като се определя конкретното функционално предназначение с отреждане „жилищно застрояване“, в устройствена зона, означена като „Жм“ и се предвижда основното му застрояване в рамките на ограничителната линия на застрояване, както е показано с червен цвят в ПЗ.

На основание чл. 128, ал. 6, т. 2, ал. 7 и 9 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №5, протокол №12 от 14.12.2022 г. е приет за обявяване по реда на чл.128, ал. 3 от ЗУТ.

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК обявлението е поставено на таблото „Обяви по УТ“ в информационния център на общинска администрация Тетевен и интернет страницата на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщаването й по този ред, чрез кмета на община Тетевен пред Административен съд – Ловеч.

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:………/п/…………….

                                 инж. Михаил Куманов

    

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню