Съобщение за одобрен ПИ ПУП - ПР, кв. 85, гр. Тетевен

за

Община Тетевен, съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 2; чл. 128, ал. 14 от Закона за устройство на територията, със Заповед №743/21.12.2021 г. е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация (ПИ ПУП – ПР) в обхват: УПИ ХХV-1651 и VII-1638 и улица с ОТ 84-85 кв. 85 по ПУП на гр. Тетевен, обл. Ловеч, съставляващи ПИ с идентификатори по кадастралната карта съответно: 72343.500.1651 и 72343.500.1638 и 72343.500.7040.

На основание чл. 128, ал. 6, т. 2, ал. 7 и ал. 9 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №5, протокол №13 от 24.11.2021 г. и приет.

Проектът е публикуван на интернет страницата на общината и поставен на таблото за обяви по Устройство на територията в ИЦ на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица по чл. 131 ал. 1 и ал. 2, т. 1       и 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването ѝ, чрез кмета на община Тетевен пред Административен съд – Ловеч

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:……/П/……………..

                                 инж. Михаил Куманов

 

 

Вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню