Съобщение за разрешаване изготвяне ПИ ПУП - ПР за УПИ IV; V и VII, кв. 25, с. Рибарица, обл. Ловеч

Община Тетевен, обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед №99/26.02.2021 г. на Кмета на община Тетевен е одобрено задание по чл. 125 от ЗУТ и разрешено изработването на проект за изменение на подробния устройствен план – План за регулация (ПИ на ПУП – ПР), в обхват: УПИ IV-156; V-155 и VII-156, кв. 25 по ПУП на с. Рибарица, обл. Ловеч, съставляващи ПИ с идентификатори 62579.500.215; 62579.500.216 и 62579.500.214 по КККР на с. Рибарица, обл. Ловеч.

На основание чл. 124б, ал. 2, във връзка с чл. 135, ал. 7 от ЗУТ от Закона за устройство на територията, обявлението е поставено на таблото за обяви по УТ в ИЦ на общината и публикувано на интернет страницата на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ пред Административен съд Ловеч, в 14-дневен срок от съобщението.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню