Съобщение за одобрен ПИ ПУП - ПР, УПИ V-354а, кв. 53, с.Рибарица

Община Тетевен, съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 2; чл. 128, ал. 13 от Закона за устройство на територията, със Заповед №97/24.02.2021 г. е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация (ПИ ПУП – ПР) в обхват: УПИ V-354а, кв. 53 по ПУП на с. Рибарица, обл. Ловеч, съставляващи ПИ с идентификатори 62579.501.490 по КККР, като същия се разделя на два нови УПИ: XII-490 (стар354а) и XIII-490 (стар354а), както е показано със зелен цвят в ПР.

На основание чл. 128, ал.7 и 8 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №4, протокол №2 от 10.02.2021 г. и приет без забележки.

Проектът е публикуван на интернет страницата на общината и поставен на таблото за обяви по Устройство на територията в ИЦ на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица по чл. 131 ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването ѝ, чрез кмета на община Тетевен пред Административен съд – Ловеч.

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:……/П/……………..

                                 инж. Михаил Куманов

 

Вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню