Обява за одобрен ПИ ПУП - ПР, УПИ I-1; II-1 и XIII, кв. 2, с. Рибарица

Община Тетевен, съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 2; чл. 128, ал. 13 и чл. 151 ал. 3 и 6 от Закона за устройство на територията, със Заповед №44/26.01.2021 г. е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация (ПИ ПУП – ПР) в обхват: УПИ I-1; II-1 и XIII-1, кв. 2 по ПУП на с. Рибарица, обл. Ловеч, съставляващи ПИ с идентификатори 62579.501.1; 62579.501.2 и 62579.501.3 по КККР, като се променя вътрешната регулационна линия между тях, съгласно предварителните договори по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ, както е показано със зелен туш в ПР.

На основание чл. 128, ал.7 и 8 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №2, протокол №1 от 13.01.2021 г. е приет със забележки, които са отстранени.

Проектът е публикуван на интернет страницата на общината и поставен на таблото за обяви по Устройство на територията в ИЦ на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Съгласно чл. 15, ал. 6 от ЗУТ, актът за одобряване на ПИ ПУП – ПР, влиза в сила с издаването му и се съобщава на заявителите.

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:……/П/……………..

                                 инж. Михаил Куманов

 Вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню