Обява за одобрен ПИ ПУП - ПРЗ за ПИ 72343.502.5045 и 72343.502.5060, гр. Тетевен

О Б Я В Л Е Н И Е

Относно: Преписка с Вх. №УТИД-04-07-22/07.10.2020 г.

Община Тетевен, съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, със Заповед №803/25.11.2020 г. е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПИ ПУП – ПРЗ) в обхват: ПИ с идентификатори по КККР 72343.502.5045 и 72343.502.5060, м. Пладнището, гр. Тетевен, обл. Ловеч, във връзка с процедура за промяна предназначението на земеделската земя на ПИ 72343.502.5060.

Новообразуваният УПИ I-5045, 5060 се отрежда за „Производствени дейности“.

На основание чл. 128, ал. 8 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №2, протокол №10 от 28.10.2020 г. е приет без забележки.

Проектът е публикуван на интернет страницата на общината и поставен на таблото за обяви по Устройство на територията в ИЦ на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване чрез кмета на община Тетевен пред Административен съд – Ловеч.

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:……/п/……………..

                                 инж. Михаил Куманов

 

Вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню