Съобщение за одобрен ПИ ПУП - ПР за УПИ III-1818 кв. 104 по ПУП на гр. Тетевен, обл. Ловеч

Община Тетевен, съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, със Заповед №430/09.07.2020 г. е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация (ПИ на ПУП – ПР) в обхват: УПИ III-1818, кв. 104 по ПУП на гр. Тетевен, обл. Ловеч, съставляващ ПИ с идентификатор 72343.500.1818 по кадастралната карта и кадастралния регистър.

На основание чл. 128, ал. 8 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №9, протокол №6 от 24.06.2020 г. е приет без забележки.

Проектът е публикуван на интернет страницата на общината и поставен на таблото за обяви по Устройство на територията в ИЦ на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване чрез кмета на община Тетевен пред Административен съд – Ловеч.

 

 

 

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:………/п/………………

                          инж. Михаил Куманов

 

 

 Вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню