Съобщение за изготвен ПИ ПУП - ПР за кв. 41 по ПУП на с. Гложене, обл. Ловеч

Община Тетевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви уведомява, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация (ПИ на ПУП – ПР) в обхват: УПИ V-479; VI-478; ХIII-478,480; XIV-480 и XVIII-481, кв. 41 по ПУП на с. Гложене, обл. Ловеч, съставляващи ПИ с идентификатори по КК съответно: 15165.701.479; 15165.701.478; 15165.701.480; 15165.701.814; 15165.701.812 по КККР.

На основание чл. 128, ал. 8 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №5, протокол №1 от 29.01.2020 г. е приет без забележки.

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, проектът и съобщението са публикувани на интернет страницата на общината и поставени на таблото – обяви по УТ в информационния център на ОА – Тетевен.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от получаване на съобщението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП до общинската администрация.

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:……/п/……………..

                                 инж. Михаил Куманов

    Вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню