Съобщение за разрешаване изготвяне на ПИ ПУП - ПРЗ за ПИ 62579.129.26, с. Рибарица

Община Тетевен, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед №70/29.01.2020 г. на Кмета на община Тетевен е разрешено на «Скорпион 07» ООД гр. София да изработи проект за изменение на подробния устройствен план – План за регулация и застрояване (ПИ на ПУП – ПРЗ), в обхват: УПИ I-26 с отреждане „за спортна езда“, съответстващ на ПИ с идентификатори 62579.129.26 по КККР на с. Рибарица, обл. Ловеч

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ пред Административен съд Ловеч, в 14-дневен срок от съобщението.

    

инж. Михаил Куманов………./п/.……………..

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен

Тетевен

bottom logo teteven new green

 

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню