Съобщение за разрешаване изготвяне на ПИ ПУП - ПР за кв. 8 по ПУП на с. Гложене, обл. Ловеч

Община Тетевен, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед №811/17.12.2019 г. на Кмета на община Тетевен е разрешено изработването на проект за изменение на подробния устройствен план – План за регулация (ПИ на ПУП – ПР), в обхват: УПИ XVI-26; XV-25 и III-29, кв. 8 по ПУП на с. Гложене, обл. Ловеч, съставляващи ПИ с идентификатори по КККР съответно: 15165.701.26; 15165.701.25 и 15165.701.29.

Обявлението е поставено на таблото за обяви по УТ в ИЦ на общината и публикувано на интернет страницата на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ пред Административен съд Ловеч, в 14-дневен срок от съобщението.

    

инж. Михаил Куманов………../п/……………..

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню