Съобщение № УТИД-04-02-44(1)/ 14.08.2019 г.

             Община Тетевен по реда на § 4 от ДР на Закона за устройство на територията (ЗУТ),  СЪОБЩАВА, че на основание чл. 140, ал.3, във връзка с чл.131, ал.2, т.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) на „МАКИ И МИЛС – ТМ“ ООД, с ЕИК 205383387, е издадена виза за проектиране с изх. УТИД-04-02-44(1)/ 03.07.2019 год., с която на основание чл.140, ал.1 и 3, във връзка с чл.134, ал.6 и чл.183, ал.4 от ЗУТ е допуснато изготвянето на инвестиционен проект за „Навес със складово предназначение за съхранение на строителни материали“.

           Местонахождение: УПИ V-55, кв. 5 по регулационния план на промишлена зона гр. Тетевен, съответстващ на ПИ с идентификатор 72343.500.55 по КККР на гр. Тетевен, обл. Ловеч, с административен адрес на имота: гр. Тетевен, м. Воловиите.

               В 14-дневен срок от публикуването на настоящето съобщение заинтересуваните лица може да направят писмено възражение чрез общинска администрация гр. Тетевен пред Административен съд гр. Ловеч, по реда на чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ.

               Жалбите и протестите срещу визата за проектиране спират изпълнението ú съгласно чл.217, ал.1 от ЗУТ.

             Заинтересуваните лица могат да се запознаят със съдържанието на визата в стая №103, етаж 1, отдел „ УТИД”, в сградата на общинската администрация.

              Копие от настоящото съобщение ще бъде поставено на таблото за съобщения в сградата на Община Тетевен и ще бъде публикувано в официалния сайт на Община Тетевен.

АРХ. ПАВЕЛ МИХАЙЛОВ……/ п /……….

Главен архитект на Община Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню