О Б Я В Л Е Н И Е №УТИД-04-07-10/1/-02.08.2019 г.

Община Тетевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви уведомява, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация (ПИ на ПУП - ПР) в обхват: УПИ IV-за Търговия, кв. 68 по ПУП на с. Градежница, обл. Ловеч, съставляващ ПИ с идентификатор 17419.701.758 по кадастралната карта и кадастралния регистър на с. Градежница, обл. Ловеч.

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, проектът е публикуван на интернет страницата на общината.

Проектът е поставен на таблото „Обяви по УТ“ в информационния център на общинска администрация Тетевен, както и в сградата на кметство с. Градежница, обл. Ловеч.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинска администрация.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от получаване на съобщението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП до общинската администрация.

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:………/п/……………….

                                     инж. Михаил Куманов

 

Вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню