СЪОБЩЕНИЕ номер УТИД – 04-31-9/001/01.03.2019 г .:

На основание чл. 149, ал. 1 и чл. 129, ал. 2 и във връзка с чл. 150, от Закона за устройство на територията (ЗУТ), отдел УТИД, съобщава на заинтересуваните лица (ЗЛ), че със Заповед №100 от 28.02.2019 г. на Кмета на Община Тетевен, е одобрен ПИПУП – ПРЗ, съставна част на КПИИ за УПИ I-438,  кв. 68 по  ПУП-ПРЗ на с. Рибарица, обл. Ловеч, съответстващ на ПИ с идентификатор 72343.502.166 по КККР на с. Рибарица, обл. Ловеч и издадено от главния архитект на Община Тетевен Разрешение за строеж №11/28.02.2019 г. за обект/строеж:

Подобект: „Еднофамилна жилищна сграда  № 1“

Подобект:Еднофамилна жилищна сграда  № 2“

Подобект: „Сграда за спорт и отдих“ 

с местоположение: УПИ I-438,  кв. 68 по  ПУП-ПРЗ на с. Рибарица, обл. Ловеч, одобрен със Заповед № 3791/1964 г. на МСА, изм. със Заповед № 1024/1980 г. № 179/1991 г.; № 66/1995 г.  и  №100/2019г. на Кмета на Община Тетевен, съответстващ на ПИ с идентификатор 72343.502.166 по КККР на с. Рибарица, обл. Ловеч

           Разрешението за строеж и Заповедта могат да бъдат  обжалвани в 14-дневен срок от съобщаването им, чрез Кмета на Община Тетевен, пред Административен съд гр. Ловеч.

          Преписката се намира в сградата на Община Тетевен, етаж 1, стая 103.

Тетевен

bottom logo teteven new green

 

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню