ОБЯВЛЕНИЕ номер УТИД-04-07-24/2/04.02.2019 г.:

Община Тетевен, отдел УТИД съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), със Заповед №51/30.01.2019 г. на Кмета на община Тетевен е одобрен представения от Володя Антимов Лозанов проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват: УПИ I-027852, м. Ореша, с. Голям извор, обл. Ловеч и УПИ I-831, кв. 42 по ПУП с. Голям извор, обл. Ловеч.

Преписката се намира в сградата на Общинска администрация, І етаж, стая №103.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, в 14-дневен срок от обявлението, заповедта подлежи на оспорване чрез Кмета на община Тетевен, пред Административен съд гр. Ловеч, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Проект за изменение на ПУП вижте тук

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню