ОБЯВЛЕНИЕ номер УТИД – 04-07-22/2/04.01.2019 г.:

Община Тетевен, отдел УТИД съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), със Заповед №2/04.01.2019 г. на Кмета на община Тетевен е одобрен изработения от Елена Радева Иванова проект за подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхват: ПИ №112005, м. Мирчова лъка, с. Български извор, обл. Ловеч, който предвижда отреждането му за „сгради и съоръжения за животновъдство с устройствена зона означена като „Пч“ и основното му застрояване в рамките на ограничителната линия на застрояване.

Преписката се намира в сградата на Общинска администрация, І етаж, стая №103.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, в 14-дневен срок от обявлението, заповедта подлежи на оспорване чрез Кмета на община Тетевен, пред Административен съд гр. Ловеч, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню