ОБЯВЛЕНИЕ номер УТИД – 04-07-22/1/16.11.2018 г.:

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Тетевен, отдел УТИД съобщава на заинтересуваните лица, че Елена Радева Иванова в качеството й на собственик, е представила за разглеждане от ОЕСУТ при ОА Тетевен, изработения проект за подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхват: ПИ №112005, м. Мирчова лъка, с. Български извор, обл. Ловеч, във връзка с провеждане процедура по промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди.

Преписката се намира в сградата на Общинска администрация, І етаж, стая №103.

На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), в 14-дневен срок от съобщението, заинтересуваните лица могат да правят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до общинската администрация Тетевен.

Тетевен

bottom logo teteven new green

 

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню