ОБЯВЛЕНИЕ номер УТИД – 04-07-18/1/09.11.2017 г.:

Община Тетевен, отдел УТИД, съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), със Заповед №828/09.11.2017 г. на кмета на община Тетевен е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план (ПИПУП) – План за регулация (ПР) в обхват: УПИ II-267 ,  кв. 49 по ПУП на с. Градежница, обл. Ловеч.

ПИПУП – ПР е изготвен по искане и за сметка на Асен Ивов Манев.

Проектът се намира в сградата на Общинска администрация, І етаж, стая №103.

Заповедта влиза в сила с издаването й съгласно чл. 15, ал. 6 от ЗУТ.

 

Тетевен

Актуално от Общински съвет

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню