ОБЯВЛЕНИЕ номер УТИД-04-03-8/1/07.08.2017 г.:

Община Тетевен, отдел УТИД, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №570/07.08.2017 г. на Кмета на община Тетевен, е разрешено на Асен Ивов Манев, с. Градежница, общ. Тетевен изработването на ПИПУП – ПР в обхват: УПИ II-267 от кв. 49 по ПУП на с. Градежница.

Преписката се намира в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на оспорване в 14дневен срок от съобщаването й, чрез Кмета на община Тетевен, пред Административен съд гр. Ловеч, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Тетевен

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню