ОБЯВЛЕНИЕ номер УТИД-04-03-8/1/07.08.2017 г.:

Община Тетевен, отдел УТИД, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №570/07.08.2017 г. на Кмета на община Тетевен, е разрешено на Асен Ивов Манев, с. Градежница, общ. Тетевен изработването на ПИПУП – ПР в обхват: УПИ II-267 от кв. 49 по ПУП на с. Градежница.

Преписката се намира в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на оспорване в 14дневен срок от съобщаването й, чрез Кмета на община Тетевен, пред Административен съд гр. Ловеч, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Тетевен

Актуално от Общински съвет

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню