ОБЯВЛЕНИЕ номер УТСИД-04-03-17/1/ от 19. 09. 2013 г.:

На основание чл. 124б, ал. 2   от Закона за териториално и селищно устройство (ЗУТ), Община Тетевен, отдел УТСИД съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №617/17.09.2013 г. на За Кмет на Община Тетевен е РАЗРЕШЕНО, по повод Заявление №УТСИД-04-03-17/28.08.2013 г. от Руси Добревски представляващ „Добревски-1”, с. Български  извор, общ. Тетевен, обл. Ловеч, да изработи ПИПУП-ПР   в обхват: УПИ І и ІІ, кв.2 и УПИ І кв.3 и улица с ОК 193-194 по ПУП на с. Български извор, общ. Тетевен, обл. Ловеч.

Преписката се намира в стая №110, етаж І на Общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок, чрез Кмета на Община Тетевен  пред  Административен съд гр. Ловеч  по реда на чл.215 ал. 1 от ЗУТ.

                        

                                                                               ОТ ОБЩИНАТА:

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню