ОБЯВЛЕНИЕ номер ТСУИД-04-03-14/1/02.08.2013 г.:

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Тетевен, отдел УТСИД съобщава на заинтересуваните лица, че със заповед №493/02.08.2013 г. на Кмета на Община Тетевен е РАЗРЕШЕНО възлагане изработването на ПИПУП – ПРЗ в обхват: УПИ ХІ-57; ХІІ-58 и ХІІІ-59, кв. 4 по ПУП на с. Гложене, обл. Ловеч, с цел обединяването им  в един УПИ и предвиждане на основно застрояване.

Изработването на ПИПУП – ПРЗ е по искане и за сметка на Ваня Георгиева Христова.

Преписката се намира в стая №103, етаж І на Общинската администрация.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

 

Предложение за ПУП за застрояане вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню