ОБЯВЛЕНИЕ номер ТСУИД-04-03-12/1/25.07.2013 г.:

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Тетевен, отдел УТСИД съобщава на заинтересуваните лица, че със заповед №471/24.07.2013 г. на Кмета на Община Тетевен е РАЗРЕШЕНО възлагане изработването на ПИПУП – ПРЗ в обхват: УПИ І-033597, м. „Кривина”, с. Голям извор  и ПИ №03, в КР 6 от строителен полигон „Кривина”, с. Голям извор, обл. Ловеч, с цел обединяването им  в един УПИ и предвиждане на основно застрояване.

Изработването на ПИПУП – ПРЗ е по искане и за сметка на Любомир Александров Садовски и Цветанка Атанасова Садовска..

Преписката се намира в стая №103, етаж І на Общинската администрация.

На основание  чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесулания кодекс (АПК) могат да се правят писмени възражения и предложения до Кмета на Община Тетевен, в 7-дневен срок от настоящото съобщение.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню