Начална военна подготовка за граждани

    Вие сте български гражданин без военна подготовка!...Министерството на отбраната организира за вас курсове по начална и/или специална военна подготовка.

 

    Курсът по начална военна подготовка се провежда в Единен център за начална военна подготовка-Плевен / военно формирование 22160/ и има теоретико-практическа насоченост в следните направления: Строева подготовка; Физическа подготовка; Огнева подготовка; Тактическа подготовка; Ядрена, химическа и биологична защита и екология; Спасителни и евакуационни дейности; Оказване на първа медицинска помощ на пострадали при природни бедствия, аварии, екологични и индустриални катастрофи и терористични актове, действия за възпрепятстване разпространението на инфекциозни заболявания; Военноинженерно осигуряване; Действия при актове, извършвани от терористични, екстремистки и престъпни групи.

     Продължителността на курсовете по начална военна подготовка е до 90 академични часа годишно /две седмици по 8 учебни часа/, а на курсовете по специална военна подготовка – не по-малко от 90 академични часа, в зависимост от избраната военна специалност. 

     Съгласно чл.59, алинея 3 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България българските граждани, заявили желание за обучение, сключват договор за обучение и за времето на курса са осигурени с :

1.настаняване, изхранване и униформа ; 2. безплатно медицинско обслужване ; 3.задължително застраховане.

     Всеки български гражданин, успешно завършил обучението си в курса по начална военна подготовка полага военна клетва , присвоява му се военно звание и се вписва на военен отчет.

      Завършилите обучението си в специализиран учебен център, имат предимство при кандидатстване за приемане на военна служба и служба в доброволния резерв, при равни други условия.

      Участието на български граждани в обучение в курсовете по начална и/или специална военна подготовка е доброволно, като в Областен военен отдел-Ловеч се подава заявление с придружаващи документи.  

                                                                                                              

      За повече информация :гр.Ловеч ул.”Д-р Съйко Съев”-31

                             Телефони :068/603972 ; 068/603 973                                                                                     

                                              

    

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню