Програмен период 2014-2020

4259 times

ПРОЕКТ № BG16RFOP001-3.002-0038-C01, "РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОБНОВЯВАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ГОРСКО СТОПАНСТВО И ДЪРВООБРАБОТВАНЕ „САВА МЛАДЕНОВ", ГР. ТЕТЕВЕН", ИЗПЪЛНЯВАН ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 3 „РЕГИОНАЛНА ОБРАЗОВАТЕНА ИНФРАСТРУКТУРА" ПО ОПРЕАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" – 2014 – 2020 Г. - вижте тук


 

 Проекти по ПРСР 2014 - 2020

 
 1142 times
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню