НОВИНИ

Община Тетевен взе активно участие в информационното събитие по проект „Подкрепа на дуалната система на обучение“. По време на форума бяха представени добри практики за популяризиране на дуалната система на обучение и насърчаване на сътрудничеството между училищата и бизнеса. Проведоха се интересни дискусии, бе споделен опит, свързан с трудности от неадаптираната действаща нормативна уредба и променящата се икономическа обстановка, която поставя различни предизвикателства за новата форма на обучение.

В събитието, което се състоя в гр. Луковит, взеха участие представители на професионалните гимназии от областите Ловеч, Плевен и Враца, както и работодатели партньори. Сред присъстващите бяха и г-жа Таня Михайлова – зам.-министър на Министерство на образованието и науката, г-н Еленко Начев-началник РОУ-Ловеч и г-жа Маргарита Гатева-държавен експерт професионално образование в МОН.

На срещата присъства и инж. Цветомир Симеонов - ръководител дейност „Управление и стопанисване на общински гори“ (УСОГ) при Община Тетевен, който имаше възможността да сподели своя опит. Три поредни години НПГГСД „Сава Младенов“ - гр. Тетевен се радва на много ползотворно партньорство с Община Тетевен при провеждането на двуседмична производствената практика на ученици от 11 клас, от специалности „Горско стопанство и дърводобив“ и „Горско и ловно стопанство“. Производствената практика протича на много високо ниво, а учениците ефективно формират трайни умения и компетентности в реална работна среда.

От 2019/2020г. в учебното заведение се провежда дуална система на обучение в специалността „Горско стопанство и дърводобив“, като се осъществява сътрудничество с няколко работодателя. Основни партньори са: Община Тетевен (Общинска структура УСОГ), която прие да участва в обучението на 7 ученици, ДГС Тетевен – 7 ученици, както и 4 дърводобивни фирми с по 3 ученици.

Проектът „Подкрепа на дуалната система на обучение“ има за цел да разшири обхвата на дуалната система на обучение, с оглед повишаване качеството на професионалното образование в България и засилване на връзката му с нуждите на пазара на труда. Целевите групи, към които е насочен, са учениците от професионални гимназии и училища с паралелки за професионална подготовка, учещи в специалности с недостиг от специалисти на пазара на труда, защитени специалности и специалности в обхвата на ИСИС - Стратегията за интелигентна специализация.

 

 

Днес църквата ,,Св. Пантелеймон“ в село Рибарица отбеляза своя храмов празник. Ставрофорен свещеноик. Павел отслужи литургия за здраве и благоденствие, а жители и гости на селото се събраха и помолиха за късмет и просперитет. Сред тях бе и Мария Стойчева – председател на ОбС-Тетевен.

През 2011 г. Негово Високопреосвещенство Ловчанският митрополит Гавриил извърши пълно освещаване на новата църква в селото. В светия престол бяха вложени частички от мощите на св. вмчк Пантелеймон, дарени лично от Ловчанския владика и от мощите на св. Новоселски мъченици.

На 27 юли Българската църква почита паметта на Свети Пантелеймон. Пантелеймон е великомъченик от Никомедия, страдал за Христовата вяра и е един от Четиринадесетте свети помощници.

По време на десетото заседание на Общински съвет – Тетевен, кметът на града д-р Мадлена Бояджиева представи отчет за изпълнението на проектите на Община Тетевен, финансирани от структурните и Кохезионен фонд на ЕС за първата половина на 2020 г.

При обсъждането на 14-та точка от дневния ред, д-р Бояджиева даде подробна информация за 10 проекта – на какъв етап са, какво е изпълнено и какво предстои да се реализира. Бяха зададени няколко въпроса от общинските съветници, а след разискването им точката бе приета.

Смятам, че резултатите от положените усилия и направеното от мен и моя екип са видни. Именно екипната работа е ключовият момент за постигането на набелязаните цели, като смело мога да кажа, че изпълнихме голяма част от тях. Трябва да отбележа, че освен инфраструктурните, успяхме да реализираме и голям брой проекти, подобряващи социалната политика на общината и подкрепящи едни от най-уязвимите групи, подчерта д-р Бояджиева.

Тя добави, че извършеното до този момент е плод на много труд, а местната власт ще продължи своите усилия в посока бъдещо развитие на всички населени места в община Тетевен.

Списък на проектите:

 • „Услуги за ранно детско развитие на Общностен център за деца и семейства – Тетевен“. Стойността на проекта по ДБФП е: 431 135.17 лв., а срокът му за изпълнение е от 03.08.2016г. до 31.12.2020г. Той се явява продължение на реализиран проект „Детски свят“, който бе финансиран със средства от Световната банка. Проектът има за цел предоставяне на услуги за подкрепа на деца в ранна детска възраст и техните семейства, живеещи на територията на община Тетевен. Очаква се да бъдат обслужени над 400 потребители на услугата.
 • „Осигуряване на топъл обяд в Община Тетевен“. Финансиращ орган: Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане. Стойността на проекта по ДБФП е: 97 900 лв., а срокът за изпълнение е 36 месеца. Сключен е анекс към договора като е удължен срока за предоставяне на услугата до 28.02.2020 г. С изпълнението на проекта се предостави целогодишна безплатна трапезария на 50 социално слаби и възрастни хора на територията на Община Тетевен.
 •  „Целево подпомагане с топъл обяд в Община Тетевен“. Финансиращ орган: Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“. Стойността на проекта е 48 410,00 лв., а срокът за изпълнение е 01.05.2020 г. – 18.11.2020 г. С реализацията му се предоставя безплатна трапезария на 50 социално слаби и възрастни хора на територията на община Тетевен. Националното финансиране е в размер на 8 410 лв. за периода от 01.05.2020 год. до 24.07.2020 год. Като продължение на проекта и в изпълнение на договор за дарение на стойност 40 000 лв., е сключено споразумение за финансиране между Община Тетевен и АСП към МТСП. За периода от 27.07.2020 г. – 18.11.2020 г. ще се предоставя топъл обяд в дома на 170 потребители.
 •  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“. Финансиращ орган: МТСП, чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“. Стойност на проекта по ДБФП е: 186 346,40 лв., а срокът за изпълнение е 15 месеца, считано от 19.06.2019 до 19.09.2020 г. Патронажната грижа представлява индивидуализирана подкрепа за хора с увреждания  и възрастни хора чрез предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда от специализиран екип от здравни специалисти и специалисти в областта на социалните дейности. Услугата се предоставя на 68 потребителя при капацитет 60 потребителя.
 • Процедура за директно предоставяне  на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Стойността на проекта по ДБФП е: 161 865, 00  лв., а срокът за изпълнение е 9 месеца, считано от 16.03.2020 г. до 31.12.2020 г. Капацитетът на услугата е за не по-малко от 99 потребители от община Тетевен, а услугите за лицата по домовете ще включват доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги.
 •  „Рехабилитация на общинска улична мрежа в сервитутното очертание на гр. Тетевен: ул. „Иван Вазов“, гр. Тетевен, ул. „Вит“ – кв. Полатен, гр. Тетевен, ул. „Здравец“- гр. Тетевен, ул. „Даковото“ – с. Рибарица, Община Тетевен и ул. „Васил Левски“ – с. Галата, Община Тетевен“. Стойността на проекта по ДБФП е: 1 930 889,70 лв., със срок на изпълнение 36 месеца, считано от 22.03.2018 г. С изпълнението му се цели да се подобри транспортната инфраструктура в част от населените места на община Тетевен. Строителните дейности на четирите от улиците са приключили и предстои започване на улица „Васил Левски“ в с. Галата.
 • „Рехабилитация на участък от общински път LOV 1116 Тетевен, кв. Полатен – III-358-Голям Извор до кръстовището с път - /1-3/ „Ябланица – Джурово“, община Тетевен“. Стойността на проекта по ДБФП е: 5 777 517,36 лв. Срокът за изпълнението му е 36 месеца, считано от 22.03.2018 г. Основната цел на проекта е насърчаването на социалното приобщаване и икономическото развитие на община Тетевен, чрез осигуряване на транспортна свързаност със съседните общини Ябланица и Правец. По този начин ще бъдат осигурена най-пряката транспортна свързаност на общинския център с републикански път І-3 и съответно до АМ „Хемус“. Предстои издаване на Протокол (Образец 16) за установяване годността за ползване на строежа и Разрешение за ползване.
 • „Ремонт на СУ „Георги Бенковски“ – гр. Тетевен“. Стойността на проекта по ДБФП  след Анекс 2 е в размер на: 1 193 498, 27 лв., а срокът за изпълнение е 36 месеца, считано от 22.03.2018 г. С реализацията му са въведени мерки, свързани с повишаване на енергийната ефективност на сградата. Реализирани са ремонтни дейности в частите: Архитектура, Конструкции, Електро, ОВК и ВиК. Обекта е въведен в експлоатация с Удостоверение за въвеждане в експлоатация №06/08.06.2020 г.
 • „Изграждане, оборудване и обзавеждане на комбинирана спортна инфраструктура, ситуирана в прилежащ терен на ОУ “Васил Левски“, с. Български Извор, община Тетевен“. Стойността на проекта по ДБФП е: 96 969,99 лв., а срокът за изпълнение е 36 месеца, считано от 21.05.2019 г. до 21.05.2022 г. С изпълнението му се предвижда изграждане на комбинирана спортна площадка за футбол и оборудване на стрийт фитнес на открито. Във връзка с изпълнението на проекта Община Тетевен е провела всички обществени поръчки и е сключила договори за извършване на дейности по проекта. Към днешна дата предстои сключване на Анекс №1 към ДБФП и стартиране изпълнението на дейностите.
 • „Реконструкция, благоустрояване и подобряване  на физическата среда на „Централен градски площад“ и изграждане на фонтан с водни ефекти и художествено осветление, гр. Тетевен“. Стойност на проекта по ДБФП е: 777 160,39 лв., а срокът за изпълнение е 36 месеца, считано от 21.05.2019 г. до 21.05.2022 г. С изпълнението на проекта се предвижда реконструкция и облагородяване на „Централен градски площад“, а реализацията му ще допринесе за изграждане на добра градска инфраструктура.

 

На датата 20 юли, когато Православната църква прославя Свети пророк Илия – Илинден, манастирът в гр. Тетевен, носещ името на светеца, отбелязва своя храмов празник. Бе отслужена тържествена литургия, а жители и гости на града запалиха свещи и се помолиха за здраве и благоденствие.

На тържествената литургия, изнесена от ставрофорен свещеноик. Павел, в която се включи и църковния хор на тетевенската църква "Всях Светих", присъстваха кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева и председателят на ОбС Тетевен – Мария Стойчева.

По предание манастирът е основан през 11 в., а според друго цар Иван Шишман му дарил дървен кръст със сребърна обковка, на която са изобразени евангелски сцени. Преди Освобождението Тетевенският манастир е бил книжовен център с килийно училище и библиотека. Посещаван е от дейци на националноосвободителното движение. Манастирът е действащ без монаси.

През 2017 година бе реализиран проект, чрез който светинята и дворното й пространство бяха напълно обновени, а през 2019 г. кметът на Тетевен и общински служители посадиха цветя по повод Международния ден за опазване на паметниците на културата.

На 18 юли 2020 г. в тетевенското село Голям извор, тържествено бяха отбелязани 183 г. от рождението на Васил Левски и 148 г. от създаването на Първия окръжен революционен комитет в Българско. Жители и гости на селото, сред които д-р Мадлена Бояджиева – кмет на Община Тетевен, Мария Стойчева – председател на ОбС-Тетевен и Илиян Маринов – кмет на село Голям извор, се събраха пред къщата музей, кръстена на великия български революционер.

С тържествени слова поздрави поднесоха кметът на Тетевен, председателят на Общинския съвет и кметът на селото. Те напомниха, че пред паметта на Апостола всички сме длъжни да не забравяме, че дори в най-тъмните дни на нашата история българщината е останала жива и сме длъжни да се борим за по-добро бъдеще, за доброто на всеки човек, за всяко село и всеки град. Животът и делото на Васил Левски остават за бъдещите поколения като пример за всеотдайност. Той е личност, която не трябва да бъде забравяна. Личност, която трябва гордо да носим в нас и да предаваме заветите, които ни е завещала, на идните поколения.

Барелефът на Васил Иванов Кунчев бе отрупан от поднесените венци и цветя в знак на признателност към саможертвата в името на България, а вечерта завърши с тържествена и пъстра заря, символ на безграничната обич към родното.

На 9-ти юли в Тетевен се проведе обучение на тема ,,Доброволчество, видове, разпространение“ по проект ,,Предай каузата нататък“, финансиран от Министерство на младежта и спорта. В него взеха участие младежи от общината, като бяха спазени всички противоепидемични мерки, съгласно разпоредбите на МЗ.

Обучението беше разделено на два модула. По време на първия модул участниците се запознаха със същността и основните характеристики на доброволчеството днес, Световната декларация на доброволците и видовете доброволчество. Темите, обсъждани по време на втория модул бяха свързани с това кой може да бъде доброволец, мотивация на доброволеца, ролята на мотивацията и убеждението и работата в екип – основна в работата на доброволеца.

Обучението се осъществи със съдействието на Община Тетевен и сдружение за общественополезна дейност ,,Екомисия 21 век“ – Ловеч. Сдружението работи по проект ,,Предай каузата нататък“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2016 – 2020) на Министерство на младежта и спорта. Проектът е насочен към младите хора в малките населени места на територията на област Ловеч – Община Тетевен и Община Ябланица, където ще бъдат създадени дорбоволчески центрове.

Обща цел на проекта е да насърчи доброволчество сред младите хора с цел тяхното личностно и гражданско развитие и оползотворяване на свободното им време, чрез въвеждане на ефективни доброволчески практики.

Кметът на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева подписа споразумение във връзка с договор за дарение в размер на 40 хил. лв. Дарението е постъпило във фонд ,,Социална закрила“ в полза на Община Тетевен. С тази сума ще бъде удължен срокът на проект ,,Целево подпомагане с топъл обяд в община Тетевен“ по целева програма ,,Топъл обяд до дома в условията на извънредна ситуация - 2020“, който ще предостави топъл обяд до дома на 170 лица за периода 27 юли – 18 ноември 2020 г.

Целева група на проекта са уязвими лица, в. т. ч. възрастни над 65 г. без доходи или с доход под линията на бедността, определена в страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредно положение, обявено в страната, не са в състояние да си осигурят прехраната. Другата целева група са лица, които поради възрастта, поради трайно увреждане или в резултат на заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности за храна.

Община Тетевен изказва благодарност към дарителя.

Този уикенд около 100 състезатели от цяла България премериха сили в Тетевен на първия кръг от Детските Даунхил Серии 2020. Събитието се повежда за пръв път тук, а негови организатори бяха СК Райдърс Юнайтед и Николай Янков, със съдействието на Община Тетевен, хотел „Еница“, сладкарница „Иза“ и др.

Дисциплината на състезанието бе Спускане (downhill) - един от най-екстремните начини за каране на колело в планината. Трасето не бе никак лесно, а неговата дължина е 700 метра. Състезателите стартираха от Туристическия дом, а финалът се намираше на Ловния дом.

По време на втория ден от състезанието се проведоха квалификациите, а след тях и самите финали. Категориите бяха следните: 10-12 г. ; 13-14 г. ; 15-16 г. Освен тях имаше и отворена категория за всички навършили 17 години.

Кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева награди победителите, а Николай Янков им връчи парична награда под формата на чекове.

Изключително съм радостна, че именно гр. Тетевен бе домакин на това събитие. Община Тетевен винаги е помагала и ще помага за развитието на спорта, а подобни мероприятия ни показват, че сме готови да провеждаме състезания на високо ниво. По този повод искам да благодаря на организаторите за перфектната работа, на участниците за ентусиазма и професионализма, като им пожелавам успех и занапред, каза д-р Бояджиева в своето обръщение към присъстващите. Сред тях бе и зам.-кметът Красимир Красимиров.

За съжаление точно тук, в своя роден град, детската световна шампионка Изабела Янкова падна и загуби ценно време, а това й донесе едва 28-мо място в категорията 15-16 г.

Ето и останалите резултати:

 • В категория 10-12 г. - на първо място се класира Георги Георгиев, втори остана Кристиан Пешев, а на трето място завърши Йоан Бонев.
 • В категорията 13-14 г. - първото място извоюва Роберто Василев, втората позиция бе за Божидар Илиев, а трети се нареди Енчо Янков от Тетевен.
 • В категорията 15-16 г. – първи се класира Иван Коцев, втори стана Калоян Янкулов, а трети Борис Славов.
 • В последната категория 17+ - първа позиция зае Пламен Тотев, на второ място остана Боби Крумов, а трети се нареди Николай Желев.

Пълното класиране може да видите – ТУК.

 

На 4-ти юли, за 8-ми пореден път, Тетевен събра любителите на ретро автомобилите на традиционния Трабант фест. Над 100 превозни средства от страната и чужбина се включиха в събитието, което се организира от "Никсметал груп" и "Национален клуб Трабант", със съдействието на Община Тетевен.

Кметът на Тетевен д-р Мадлена Бояджиева откри събитието на пл. „Сава Младенов“, където се бяха събрали всички участници, жители и гости на града. Сред присъстващите бяха и зам.- кметовете на Община Тетевен – Борис Врабевски и Красимир Красимиров.

Щастлива съм от факта, че гр. Тетевен отново събра любители на ретро автомобилите. Днес бяха паркирани рекорден брой редки возила, а това говори за нарастващия интерес към събитието, което всяка година става все по-мащабно, каза д-р Бояджиева.

Тя благодари на организаторите на феста и на всички ентусиасти, запленени от магията на немските автомобили, за създадената невероятната ретро-атмосфера, за емоциите и настроението, които съпътстват събитието.

На феста бяха изложени напълно реставрирани разновидности на ретро марката Трабант, а също така можеха да се видят модели, които удивяваха със своя външен вид и тунинг. Освен представители на немската марка, на площада в Тетевен имаше и собственици на други марки соц возила – „Москвич“, ГАЗ и „Вартбург“.

След обстоен оглед на автомобилите д-р Бояджиева връчи Купата на Кмета на Лазар Добрев, а самата тя получи подарък от организаторите на феста. Останалите специални награди бяха за: Най-малък участник, Най-добър салон, Трабант с най-малък пробег, Най-стар трабант, Карък на феста, Най-добър външен вид и др.

След оценяването и награждаването, автомобилите направиха обиколка по улиците на Тетевен, след което се отправиха към трасето за състезанията по майсторско управление и т.нар. драгове по двойки с елиминации. Състезателите бяха разделени в два класа – коли до 600 куб.см и над 600 куб. см.

Събитието се проведе при спазване на всички епидемични мерки, съгласно заповедта на министъра на здравеопазването.

 

Община Тетевен осигури безплатен интернет достъп на различни обществени места. Това стана възможно чрез спечелен проект от Община Тетевен, която кандидатства по инициативата „WiFi4EU“ на Европейската комисия. Чрез нея е осигурен безплатен достъп до безжичен интернет - Wi-Fi за граждани и посетители на обществени места, като паркове, площади, обществени сгради, библиотеки, здравни центрове, музеи и др. Съгласно изискванията на инициативата от ЕК директно се превежда ваучер в размер на 15 000 евро на компанията, която монтира оборудването. От своя страна Община Тетевен обезпечава финансово доставката на интернет връзката към монтираните устройства за разпространение на безжичния интернет.

Д-р Мадлена Бояджиева – кмет на Община Тетевен, заяви, че това е придобивка, която предоставя безплатен интернет както на гражданите, така и на туристите с цел подобряване и улесняване на комуникацията.

Безплатната интернет връзка е осигурена чрез поставяне на 11 устройства (рутера) в следните райони на гр.Тетевен и с.Рибарица:

1. Площад „Сава Младенов“ - гр. Тетевен, включително пространството пред магазин „Т-Маркет“, Исторически музей – Тетевен – пред чешмичката, НЧ „Съгласие 1869“- гр.Тетевен.

2. Ул. „Иван Вазов“ - от Исторически музей – Тетевен до Банка ДСК.

3. Площад „Първи ноември“ до градинката с розариумите.

4. Манастир „Св. Илия“ – гр.Тетевен – цялото дворно пространство на манастира.

5. Детска площадка в ж.к.. „Пеновото“ на гр.Тетевен.

6. Площада пред Кметство с. Рибарица и НЧ „Развитие - 1931 г.“ с. Рибарица – включително детска площадка и зелена площ.

Достъпът за гражданите и гостите на община Тетевен е абсолютно безплатен, като се осъществява по следния начин:

1. На посочените по-горе локации избирате мрежа “WIFI4EU“ от вашето мобилно устройство

1

2. След като се свържете към мрежата и се опитате да отворите интернет сайт, еднократно ще ви излезе прозорец на инициативата „WIFI4EU”. Натиснете бутон „Свързване“.

2

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню