ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на имот – общинска собственост, представляващ терен с площ от 18 кв. м

Община Тетевен на основание Заповед №387/17.06.2024 г. на кмета на Община Тетевен, в изпълнение на Решение №167/23.05.2024 г. на Общински съвет - Тетевен и при условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на имот – общинска собственост, представляващ терен с площ от 18 кв. м, находящ се в поземлен имот с идентификатор 72343.500.132 по КККР на гр. Тетевен (УПИ I, кв. 35 по ПУП на гр. Тетевен - Кооперативен пазар), при граници поземлени имоти с идентификатори: 72343.500.7184; 72343.500.7187; 72343.500.7171; 72343.500.8101; 72343.500.8100, актуван с АОС №2630/05.03.2012 г., за разполагане на преместваем обект – павилион за офис за агроуслуги, съгласно одобрена схема от главния архитект на община Тетевен на основание чл. 56 от Закона за устройство на територията, при следните условия:

1. Начална тръжна месечна наемна цена – 168,66 лв.(сто шестдесет и осем лв. и 66 ст.), без ДДС.

2. Срок на отдаване – 4 (четири) г.

3. Търгът ще се проведе на 03.07.2024 г. от 14,00 ч. в заседателна зала №217 на Общинска администрация – Тетевен.

4. Подадените предложения за участие в търга ще бъдат класирани съобразно критерия Най – висока предложена цена”.

5. Срок, място и цена за закупуване на документация за участие – до 16,00 ч. на 02.07.2024 г. в Центъра за административно обслужване на Общинска администрация – Тетевен, срещу 50 лв., без ДДС.

6. Предложенията за участие се приемат в запечатан плик до 12,00 ч. на 03.07.2024 г. в Центъра за административно обслужване на Общинска администрация – Тетевен.

7. Депозитна вноска за участие – 10 % от първоначалната тръжна месечна наемна цена, внесена в Центъра за административно обслужване на Общинска администрация - Тетевен или по банков път в срок до 11,00 ч. на 03.07.2024 г.

8. Оглед на обекта всеки работен ден от 8,00 ч. до 16,00 ч. на 02.07.2024 г., след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация и предварително съгласуване с отдел „Общинска собственост“ при Общинска администрация - Тетевен.

9. Когато в срока за подаване на предложенията не постъпи предложение, ще се проведе повторен търг на 10.07.2024 г. от 14,00 ч., като закупуването на тръжна документация и оглед на обекта се извършват до 16,00 ч. на 09.07.2024 г. Предложенията за участие се подават до 12,00 ч. на 10.07.2024 г., внасянето на депозит за повторен търг се извършва до 11,00 ч. на 10.07.2024 г.

Допълнителна информация на тел.: 0678/52200; вътр.: 115 и 117.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню