ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на помещение „Училищна лавка“ с площ от 6,00 кв. м

Професионална гимназия по строителство, електротехника и услуги на основание Заповед №10/28.09.2023 г. на директора на училището, в изпълнение на Решение №1029/31.08.2023 г. на Общински съвет - Тетевен и при условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на помещение „Училищна лавка“ с площ от 6,00 кв. м., находящо се на I-ви етаж от сграда с идентификатор 72343.500.3339.3 (седемдесет и две хиляди триста четиридесет и три, точка, петстотин, точка, три хиляди триста тридесет и девет, точка, три) по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Тетевен, със З. П. 287 (двеста осемдесет и седем) кв. м, брой етажи: 1 (един), предназначение: Сграда за образование, построена 1969 г., актувана с акт за публична общинска собственост №6911/12.11.2018 г., при следните условия:

1. Начална тръжна месечна наемна цена – 44,28 лв. (четиридесет и четири лв. и 28 ст.), без ДДС.

2. Срок на отдаване – 5 (пет) г.

3. Търгът ще се проведе на 13.10.2023 г. от 14,00 ч. в дирекцията на училището – втори етаж.

4. Подадените предложения за участие в търга ще бъдат класирани съобразно критерия Най – висока предложена цена”.

5. Срок, място и цена за закупуване на документация за участие – до 16,00 ч. на 12.10.2023 г. канцеларията на училището, срещу 50 лв. без ДДС.

6. Предложенията за участие се приемат в запечатан плик до 11,00 ч. на 13.10.2023 г. в канцеларията на училището.

7. Депозитна вноска за участие – 10 % от първоначалната тръжна месечна наемна цена, внесена в канцеларията на училището или по банков път в срок до 10.00 ч. на 13.10.2023 г.

8. Оглед на обекта всеки работен ден до 16,00 ч. на 12.10.2023 г., след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация и предварително съгласуване с Директора на училището.

9. Когато в срока за подаване на предложенията не постъпи предложение, ще се проведе повторен търг на 20.10.2023 г. от 14,00 ч., като закупуването на тръжна документация и оглед на обекта се извършват до 16,00 ч. на 19.10.2023 г. Предложенията за участие се подават до 11,00 ч. на 20.10.2023 г., внасянето на депозит за повторен търг се извършва до 10,00 ч. на 20.10.2023 г.

Допълнителна информация на тел.: 0678/522533.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню