ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за учредяване право на строеж за изграждане на жилищна сграда върху 65 (шестдесет и пет) кв.м от недвижим имот

Община Тетевен на основание Заповед №58/14.02.2022 г. на кмета на Община Тетевен, във връзка с Решение №617/26.01.2022 г. на Общински съвет – Тетевен и при условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за учредяване право на строеж за изграждане на жилищна сграда върху 65 (шестдесет и пет) кв.м от недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ: поземлен имот с идентификатор 14386.701.820 (четиринадесет хиляди триста осемдесет и шест, точка, седемстотин и едно, точка, осемстотин и двадесет), област Ловеч, община Тетевен, с. Галата, ул. “Пенка Михайлова”, вид собственост – общинска частна, вид територия - урбанизирана, НТП - ниско застрояване (до 10 m), целия с площ от 653 кв. м, по КККР на с. Галата, одобрена със Заповед № РД-18-1791/30.10.2018 г. на Изп. Директор на АГКК, /квартал 54, парцел XVII по ПУП на с. Галата/, актуван с АОС №7880/15.01.2021 г., вписан с вх. рег. №84/18.01.2021 г., акт №25, том 1, дело №25/2021 г., имотна партида 52971 на Службата по вписванията гр. Тетевен при следните условия:

1. Предметът на отстъпеното право на строеж – построяване на жилищна сграда – свободно застрояване, съобразно предвижданията на ПУП – ПЗ, одобрен със Заповед №1144/1982 г. на с. Галата;

2. Площ на отстъпеното право на строеж 65 (шестдесет и пет) кв.м;

3. Срок на отстъпеното право на строеж – безсрочно;

4. Срок за изграждане на жилищната сграда – 5 (пет) години от сключването на договор за ОПС;

5. Отстъпеното право на строеж се погасява в полза на Община Тетевен по давност, ако не се упражни в срок от 5 (пет) години от датата на подписването на договора за учредяване право на строеж, съгласно чл. 67 от ЗС;

6. Начална тръжна цена за учредяване право на строеж в размер на 1252,00 (хиляда двеста петдесет и два) лв. , без ДДС;

7. Депозитът за участие е в размер на 10% от началната тръжна цена или сума в размер на 125,20 (сто двадесет и пет лв. и 20 ст.) лв., които се внасят в касата, находяща се в "Център за административно обслужване" в сградата на община Тетевен или по международна банкова сметка IBAN BG95 UBBS80023300398910 BIC кода на банката е: UBBS BGSF – ОББ”АД, гр. Тетевен в срок до 17:00 часа 09.03.2022 г;

8. Срок, място и цена за закупуване на документация за участие – до 16:00 часа на 09.03.2022 г. в сградата на община Тетевен в Общински център за услуги и информация на гражданите на Община Тетевен,  срещу 70 лв., без ДДС;

9. Заявлението и документите за участие в търга се подават в запечатан плик №1 до 12:00 часа на 10.03.2022 г. в сградата на община Тетевен в "Център за административно обслужване" на гражданите на Община Тетевен, върху който се отбелязва адреса и наименованието на участника, и цялостното описание на обекта на търга;

10. Публичният търг с тайно наддаване да се проведе на 10.03.2022 г. от 14:30 часа в заседателна зала №217, находяща се на втори етаж в сградата на община Тетевен.

11. Подадените предложения за участие в търга ще бъдат класирани съобразно критерия  “Най – висока предложена цена”;

12. Оглед на имота се извършва всеки работен ден до 12:00 часа от 14.02. до 07.03.2022г.

13. Когато в срока за подаване на предложенията не постъпи предложение за участие, повторен търг да се проведе на 17.03.2022 г. от 14:30 часа. Закупуването на тръжна документация, внасянето на депозит и оглед на имота се извършват до 16:00 часа на 16.03.2022 г., предложенията за участие в повторен търг се подават до 12:00 часа на 17.03.2022 г. в "Център за административно обслужване".

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню