ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на: поземлен имот с идентификатор 72343.501.8105

Община Тетевен на основание Заповед №598/19.10.2021 г. на Кмета на Община Тетевен, във връзка с Решение №527/30.09.2021 г. на Общински съвет – Тетевен и при условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на: поземлен имот с идентификатор 72343.501.8105 (седем, две, три, четири, три, точка, петстотин и едно, точка, осем хиляди сто и пет), област Ловеч, община Тетевен, гр. Тетевен, вид собственост – частна общинска, вид територия - урбанизирана, НТП: за друг обществен обект, комплекс, с площ от 283 (двеста осемдесет и три) кв. м, стар номер 72343.501.315, (а по рег. план УПИ XXVIII - за обществени нужди, квартал 204, с площ от 283 кв.м), по одобрената Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Тетевен със Заповед № РД-18-16/06.03.2009 г. на Изп. Директор на АГКК, изменена със Заповед №468/05.08.2021 г. на Кмета на Община Тетевен, при граници на имота: ПИ с идентификатори: 72343.501.808; 72343.501.8104; 72343.62.75; 72343.62.135; 72343.501.817, актуван с акт за частна общинска собственост №8169/08.09.2021 г., вписан на 09.09.2021 г., акт №100, том VI, дело. №1126/2021 г., имотна партида 22895 на Службата по вписванията гр. Тетевен при следните условия:

1. Начална тръжна цена – 10 000,00 (десет хиляди ) лв., без ДДС;

2. Подадените предложения за участие в търга да бъдат класирани съобразно критерия, “най – висока” предложена цена;

3.Документацията за участие се закупува до 16:00 часа на 09.11.2021 г./вторник/ в Центъра за административно обслужване в сградата на община Тетевен, цена – 70 лв. без ДДС;

4. Депозитът за участие е в размер на 10% от началната тръжна цена или сума в размер на 1000.00 (хиляда) лв., които се внасят в касата, находяща се в "Център за административно обслужване", в сградата на община Тетевен или по международна банкова сметка IBAN BG95 UBBS80023300398910 BIC кода на банката е: UBBS BGSF – ОББ”АД, гр. Тетевен в срок до 17:00 ч. на 09.11.2021 г./вторник/;

5. Предложенията на участниците в търга се подават в "Център за административно обслужване", в сградата на община Тетевен, пл. “Сава Младенов”№9, гр. Тетевен в запечатан плик до 12:00 часа на 10.11.2021 г. /сряда/;

6. Публичният търг с тайно наддаване да се проведе на 10.11.2021 г. /сряда/ от 14:00 часа в заседателна зала №217, находяща се на втори етаж в сградата на община Тетевен;

7. Оглед на имота се извършва всеки работен ден до 12:00 часа от 22.10. до 09.11.2021 г.

8. Когато в срока за подаване на предложенията не постъпи предложение за участие, повторен търг да се проведе на 18.11.2021 г. /четвъртък/ от 14:00 часа. Закупуването на тръжна документация, внасянето на депозит и оглед на имота се извършват до 16:00 часа на 17.11.2021 г./сряда/, предложенията за участие в повторен търг се подават до 12:00 часа на в "Център за административно обслужване".".

Допълнителна информация на тел.: 0678/5 22 00 - вътрешен: 121.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню