ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, представляващ терен, заключен между улица с о. к. 106-200

Община Тетевен на основание Заповед №621/24.09.2020 г. на кмета на Община Тетевен, във връзка с Решение №265/27.08.2020 г. на Общински съвет – Тетевен и при условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, представляващ терен, заключен между улица с о. к. 106-200, неурегулирано, УПИ III-711, кв. 54 и р. Черни Вит с площ от 320 кв. м по ПУП на с. Черни Вит (по КККР имот с идентификатор 80902.249.666), актуван с АОС №1555/15.09.2008 г., при следните условия:

1. Начална тръжна месечна наемна цена – 50,00 (петдесет) лв., без ДДС.

2. Срок на отдаване – 4 (четири) г.

3. Наемателят се задължава да остави подход минимум от 4 (четири) метра към селскостопански път с идентификатор 80902.240.208 по КККР на с. Черни Вит, за да не се допуска затварянето му за обслужване на земеделски земи.

4. Търгът ще се проведе на 15.10.2020 г. от 15,00 часа в заседателна зала №217 на Общинска администрация – Тетевен.

5. Подадените предложения за участие в търга ще бъдат класирани съобразно критерия „Най – висока предложена цена”.

6. Срок, място и цена за закупуване на документация за участие – до 16.00 часа на 14.10.2020 г. в Информационния център на Общинска администрация – Тетевен, срещу 50 лв., без ДДС .

7. Предложенията за участие се приемат в запечатан плик до 12.00 ч. на 15.10.2020 г. в Информационния център на Общинска администрация – Тетевен.

8. Депозитна вноска за участие – 10 % от първоначалната тръжна месечна наемна цена, внесена в Информационния център на Общинска администрация - Тетевен или по банков път в срок до 11.00 ч. на 15.10.2020 г.

9. Оглед на имота всеки работен ден от 8.00 ч. до 16.00 ч. на 14.10.2020 г., след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация и предварително съгласуване с отдел „Общинска собственост“ при Общинска администрация - Тетевен.

10. Когато в срока за подаване на предложенията не постъпи предложение, ще се проведе повторен търг на 22.10.2020 г. от 15,00 ч., като закупуването на тръжна документация и оглед на обекта се извършват до 16.00 ч. на 21.10.2020 г. Предложенията за участие се подават до 12.00 часа на 22.10.2020 г., внасянето на депозит за повторен търг се извършва до 11.00 часа на 22.10.2020 г.

Допълнителна информация на тел.: 0678/52200; вътр.: 115 и 117.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню