Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – общинска собственост, включен в баланса на общинско дружество "МБАЛ - Тетевен - Д-р Ангел Пешев" ЕООД, представляваща полумасивна сграда „Портиерна“, с площ от 24 кв.м

"МБАЛ - Тетевен - Д-р Ангел Пешев" ЕООД, на основание Заповед № 046 / 20.05.2019г. обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – общинска собственост, включен в баланса на общинско дружество "МБАЛ - Тетевен - Д-р Ангел Пешев" ЕООД, представляваща полумасивна сграда „Портиерна“, с площ от 24 кв.м, (а по КККР на гр.Тетевен сграда с идентификатор 72343.500.8060.3 със з.п.27 кв.м), попадаща в поземлен имот с идентификатор 72343.500.8060 по КККР на гр.Тетевен, (УПИ VІІ от кв.88 по ПУП на гр.Тетевен), актуван с АОС № 60/23.12.1998 год. при следните условия: 1. Начална наемна цена – 130,29 (сто и тридесет лева и двадесет и девет стотинки) лв. без ДДС; 2. Срок на договора за наем –5 (пет) години; 3.1. Право на участие в търга имат еднолични търговци и юридически лица; 3. Не може да участва в търга кандидат, който е: 3.1. Обявен в несъстоятелност; 3.2. Е в производство по обявяване в несъстоятелност; 3.3. Е в производство по обявяване в ликвидация; 3.4. При подаване на заявлението за участие кандидатът установява обстоятелствата по т.3.1, 3.2 и 3.3 с декларация по образец. При подписване на договор за същите спечелилият кандидат представя удостоверения от Фирмено отделение на съответния съд и ТР на АВп. 4. Депозитът за участие в търга е 10% от началната наемна цена без ДДС. Депозитната вноска за участие се внася в касата на дружеството до 16,00 часа на 04.06.2019 год.; 5. Стъпка за наддаване при преминаване от таен в явен търг – 10 % от началната наемна цена без ДДС. 6. Документацията се закупува до 14,00 часа на 04.06.2019 год. от счетоводството на "МБАЛ - Тетевен - Д-р Ангел Пешев" ЕООД срещу сумата от 20,00 лв. без ДДС. 7. Предложенията за участие в търга се подават до 16,00 часа на 04.06.2019 год. при завеждащ „Личен състав” на "МБАЛ - Тетевен - Д-р Ангел Пешев" ЕООД. 8. Търгът ще се проведе от 10,00 часа на 05.06.2019 год. в заседателната зала на "МБАЛ - Тетевен - Д-р Ангел Пешев" ЕООД; 9. Оглед на обекта може да се прави всеки работен ден от 8,00 до 12,00 часа. 10. Когато в срока за подаване на предложенията не постъпи предложение, повторен търг да се проведе на 13.06.2019 г. от 10,00 часа. Закупуването на тръжна документация, внасянето на депозит и оглед на имота се извършват до 14.00 часа на 12.06.2019 г., предложенията за участие в повторен търг се подават до 16.00 часа на 12.06.2019 г г. при завеждащ „Личен състав” на "МБАЛ - Тетевен - Д-р Ангел Пешев" ЕООД.
За допълнителна информация: тел. 0678/531 71, 0678/533 11

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню