ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ терен №1 с площ от 6 кв. м, находящ се в гр. Тетевен

Община Тетевен на основание Заповед №664/12.10.2018 г. на кмета на Община Тетевен, във връзка с Решение №908/27.09.2018 г. на Общински съвет – Тетевен и при условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ терен №1 с площ от 6 кв. м, находящ се в гр. Тетевен (на тротоара срещу Кооперативен пазар – тротоарно пространство от поземлен имот с идентификатор 72343.500.7184 по КККР на гр. Тетевен - улица), за разполагане на преместваем обект на основание чл. 56 от Закона за устройство на територията, съгласно одобрена схема №13 от главния архитект на община Тетевен, при следните условия:

1. Начална тръжна месечна наемна цена – 39,96 лв. (тридесет и девет лв. и 96 ст.), без ДДС.

2. Срок на отдаване – 10 (десет) г.

3. Търгът ще се проведе на 30.10.2018 г. от 14.00 ч. в заседателна зала №217 на Общинска администрация – Тетевен.

4. Подадените предложения за участие в търга ще бъдат класирани съобразно критерия “Най – висока предложена цена”.

5. Срок, място и цена за закупуване на документация за участие – до 16.00 ч. на 29.10.2018 г. в Информационния център на Общинска администрация – Тетевен, срещу 50 лв., без ДДС .

6. Предложенията за участие се приемат в запечатан плик до 12.00 ч. на 30.10.2018 г. в Информационния център на Общинска администрация – Тетевен.

7. Депозитна вноска за участие – 10 % от първоначалната тръжна месечна наемна цена, внесена в Информационния център на Общинска администрация - Тетевен или по банков път в срок до 12.00 ч. на 30.10.2018 г.

8. Оглед на имота всеки работен ден от 8.00 ч. до 16.00 ч.

9. Когато в срока за подаване на предложенията не постъпи предложение, ще се проведе повторен търг на 06.11.2018 г. от 14.00 ч., като закупуването на тръжна документация и оглед на обекта се извършват до 16.00 ч. на 05.11.2018 г. Предложенията за участие, внасянето на депозит за повторен търг се извършват до 12.00 часа на 06.11.2018 г.

Допълнителна информация на тел.: 0678/52200; вътр.: 115 и 117.

Тетевен

bottom logo teteven new green

 

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню