ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот 72343.16.315

Община Тетевен на основание Заповед №162/09.03.2018 г. на кмета на Община Тетевен, във връзка с Решение №752/23.02.2018 г. на Общински съвет – Тетевен и при условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот 72343.16.315(седем. две. три. четири. три, точка, едно, шест, точка, три, едно, пет), област Ловеч, община Тетевен, гр. Тетевен, м. БЪРБОРСКО, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория – пета, НТП - Друг вид земеделска земя, площ 4988 кв.м., по КККР на гр. Тетевен, одобрена със Заповед № РД-18-16/06.03.2009 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, актуван с акт АОС 6134/08.11.2016 г. вписан с вх. рег. №3510/10.11.2016 г., акт №58, том XII, дело №2304/2016 г., имотна партида 1896 на Службата по Вписванията гр. Тетевен при следните условия:

1. Начална тръжна цена – 8000 (осем хиляди) лв.

2. Депозитна вноска за участие – 10 % от първоначалната тръжна месечна наемна цена, внесена в Информационния център на Общинска администрация - Тетевен или по банков път в срок до 12. 00 ч. на 28.03.2018 г.

3. Търгът ще се проведе на 28.03.2018 г. от 14.00 ч.  в заседателна зала №217 на Общинска администрация – Тетевен.

4. Подадените предложения за участие в търга ще бъдат класирани съобразно критерия  “Най – висока предложена цена”.

5. Срок, място и цена за закупуване на документация за участие – до 16.00 ч. на 27.03.2018 г. в Информационния център на Общинска администрация – Тетевен,  срещу 70 лв., без ДДС .

6. Предложенията за участие се приемат в запечатан плик до 12.00 ч. на 28.03.2018 г. в Информационния център на Общинска администрация – Тетевен.

7. Оглед на имота всеки работен ден от 8.00 ч. до 12.00 ч. на 27.03.2018 г.

8. Когато в срока за подаване на предложенията не постъпи предложение, повторен търг да се проведе на 04.04.2018 г. от 14,00 часа. Закупуването на тръжна документация, внасянето на депозит и оглед на имота се извършват до 16.00 часа на 03.04.2018 г., предложенията за участие в повторен търг се подават до 12.00 часа на 04.04.2018 г. в информационния център.

Допълнителна информация на тел.: 0678/5 22 00 - вътрешен: 121.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню