ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост

Община Тетевен на основание Заповед №948/29.12.2017 г. на кмета на Община Тетевен, във връзка с Решение №660/16.11.2017 г. на Общински съвет – Тетевен и при условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ: поземлен имот 72343.501.499(седем, две, три, четири, три точка пет, нула, едно, точка, четири, девет, девет  ), област Ловеч, община Тетевен, гр. Тетевен, ул. “Хиляда и триста години” №28, кв. Полатен, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 595(петстотин деветдесет и пет) кв. м., (кв. 172, парцел 10 по ПУП на гр. Тетевен) при граници: ПИ с идентификатори: 72343.501.5016, 72343.501.500 и 72343.501.549 по КККР на гр. Тетевен одобрени със Заповед № РД-18-16/06.03.2009 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, актуван с АОС №6383/20.09.2017 г., вписан под вх. рег. №1653/21.09.2017 г., акт №74, том VI, дело №1103 от 2017 г., имотна партида 44880 на Агенцията по вписванията при следните условия.

1. Начална тръжна цена – 6650.00 (шест хиляди шестстотин и петдесет ) лв. без ДДС

2. Депозитът за участие в размер на 10% от началната тръжна цена или сума в размер на 665.00 (шестстотин шестдесет и пет лева), като се внася в касата на Информационен център при ОбА Тетевен или по международна банкова сметка IBAN BG88IORT80463310010000, BIC кода на банката е: IORTBGSF – ТБ „Инвестбанк” АД – клон Ловеч, офис Тетевен  в срок до 12.00 часа на 16.01.2018 г.

3. Търгът ще се проведе на 16.01.2018 г. от 14.00 ч.  в заседателна зала №217 на Общинска администрация – Тетевен.

4. Подадените предложения за участие в търга ще бъдат класирани съобразно критерия  “Най – висока предложена цена”.

5. Срок, място и цена за закупуване на документация за участие – до 16.00 ч. на 15.01.2018 г. в Информационния център на Общинска администрация – Тетевен,  срещу 70 лв., без ДДС.

6. Предложенията за участие се приемат в запечатан плик до 12.00 ч. на .16.01.2018 г. в Информационния център на Общинска администрация – Тетевен.

7. Оглед на имота всеки работен ден до 12.00 ч. на 15.01.2018 г.

8. Когато в срока за подаване на предложенията не постъпи предложение, повторен търг да се проведе на 23.01.2018 г. от 14,00 часа. Закупуването на тръжна документация, внасянето на депозит и оглед на имота се извършват до 16.00 часа на 22.01.2018 г., предложенията за участие в повторен търг се подават до 12.00 часа на 23.01.2018 г. в информационния център.

Допълнителна информация на тел.: 0678/52200; вътрешен 121.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню