Новини от региона
Новини от региона

Новини от региона

В навечерието на 1-ви март д-р Мадлена Бояджиева – кмет на Община Тетевен, раздаде мартеници на децата от детските градини и центровете за работа с деца. Тя посети Дневния център за лица с увреждания, Центъра за обществена подкрепа, Детска ясла ,,Щастливо детство“ и Изнесена група ,,Свещаров“ при ДГ ,,Детелина“.

Д-р Бояджиева отправи своите пожелания за здраве и късмет. Децата от детската градина я поздравиха с песни и стихотворения, а от Дневния център ѝ подариха ръчно изработени мартеници.

Мартеници от името на д-р Бояджиева ще бъдат доставени и във всички детски градини на територията на община Тетевен, ЦПЛР и ЦНСТПЛУИ – с. Гложене.

КОНКУРС ЗА МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТ – 2021 г.

„Събери приятели и осъществи своя уникална идея“

 

Конкурсът е част от Годишната програма за младежта 2021 г. - Стратегическа цел 4: Създаване на привлекателна и достъпна среда за развитие на младите хора в общината, разширяване възможностите за културни, спортни изяви и личностно развитие.

 

ОРГАНИЗАТОР: Община Тетевен

ФИНАНСИРАНЕ: - 1000 лв. за минимум два проекта, до 500.00 лв. на проект.

ОСНОВНА ЦЕЛ: Активно включване на младите хора в подобряване на обществената среда, запазване на традициите и културното наследство.

 

КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ:

• Реализирането на минимум два младежки проекта на местно ниво;

• Даване на възможност на младите хора за реализиране на техни идеи;

• Показване на добрия пример и възможност за споделяне на послания;

• Припознаване на доброволчеството;

• Развитие на капацитета на младите хора за работа в екип;

• Социална ангажираност и активно гражданско участие.

 

КАТЕГОРИИ:

 • Благоустрояване на обществената среда;
 • Запазване на културното наследство на тетевенци.

 

РЕГЛАМЕНТ:

Право на участие в конкурса имат младежи от 15 до 29 години, обединени в екип от минимум 10 души или в сдружение, регистрирано по реда на регистрация на сдруженията с нестопанска цел.

Всеки сформиран екип или сдружение трябва да попълни формуляр за кандидатстване и да отговори на всички въпроси, посочени в него. Проектните предложения, които не съдържат необходимата информация, няма да бъдат разглеждани за одобрение.

Предложените проектни предложения трябва да бъдат изпълнени на територията на община Тетевен от младежи, живущи или обучаващи се на територията на общината.

Проектът да не се използва за осъществяване на политически и/или религиозни цели, както и за лични нужди, включително погасяване на финансови задължения.

 

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: до 19.03.2021 г., 17:00 часа.

СРОК ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КЛАСИРАНИТЕ ПРОЕКТИ: 25.03.2021 г.

 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ: от 01.04.2021 г. до 01.10.2021 г., въз основа на сключен договор.

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

Оценяването ще се осъществи от комисия, назначена от Кмета на Общината.

Критериите за оценка на проектните предложения са:

 • Целесъобразност на резултатите за местната общност - 30%;
 • Устойчивост на дейностите във времето - 20%;
 • Финансова ефективност - 15%;
 • Участие на целевите групи и местната общност - 20%;
 • Новаторство и приложимост на идеята в други населени места - 15%.

 

Формуляр за кандидатстване с проектно предложение – тук.

 

ОбС - Тетевен прие проектобюджета на Община Тетевен за 2021 г., който е в размер на 26 677 733 лв. или с 5 070 476 лв. повече от миналогодишния.

Кметът на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева коментира, че бюджетите на общините за 2021 г. се приемат при променени условия, които са наложени от COVID-19.

„Трябва да подготвим и изпълняваме бюджети при трудно прогнозируема среда, динамични тенденции и рискове. Запазването на бюджетната устойчивост на всяка община е първостепенна задача, което изисква прилагането на правилна финансова политика, обоснована на добро управление. Това важи и за Община Тетевен“, каза д-р Бояджиева преди гласуването на бюджета.

Тя добави, че бюджета за 2021 г. е съобразен с приоритетите, заложени в стратегическите документи на общината, а основните му принципи са: законосъобразно, ефективно, ефикасно и икономично използване на бюджетните средства, както и прилагане на система за финансово управление и контрол, която да гарантира финансова дисциплина и изпълнение на бюджет без дефицит.

Приходите за държавни дейности са 15 723 668 лв., а тези за местни дейности са 10 954 265 лв.

Собствените приходи на общината възлизат на 5 247 100 лв. От тях данъчните приходи са 1 367 500 лв., като най-голям дял заемат данък върху превозните средства и данък върху недвижимите имоти.

Неданъчните приходи са в размер на 4 031 645 лв., като тук най-голям дял заемат общинските такси, следвани от приходите и доходите от собственост.

В разходната част, основен приоритет за Общината остава образованието, което е с най-голям дял – 44%, след това е функция „ЖСТР и БКС“ – 23%, функция „Общи държавни служби“ – 10% и т.н.

Общината ще продължи да подпомага: с еднократна финансова помощ за новородено дете в размер на 500 лв.; за асистирана репродукция; с еднократна финансова помощ за болни хора. Средствата по това перо ще бъдат в размер на 40 000 лв., с 5 000 лв. повече от 2020 г.

Увеличена е и сумата за подпомагане на спортните клубове на 40 000 лв., с 10 000 лв. повече от миналата година. Спортната програма на общината ще бъде финансирана с 52 800 лв., а общите разходи за спортни дейности ще бъдат в размер на 172 580 лв.

Има увеличение и на сумата за подпомагане на МБАЛ – Тетевен, която е удвоена в сравнение с 2020г. и е в размер на 20 000 лв., предназначена за ремонти и дълготрайни материални активи /ДМА/.

Разчетените разходи за текущи ремонти за местни дейности са в размер на 222 885 лв., от които за селата ще отидат 106 000лв.

По отношение на инвестиционната програма за 2021 г. са заложени 10 747 247 лв. в т.ч.: разчетени разходи за инвестиции от общинския бюджет – 5 059 864 лв. и капиталови разходи, финансирани от ЕС – 5 675 383 лв.

В инвестиционната програма са включени основен ремонт на приоритетни улици и общински пътища, след оценка на тяхното състояние и предложенията на кметовете на населените места и на гражданите; изграждане и основен ремонт на водопроводната и канализационна инфраструктура; други обекти, за които са нужни неотложни основни ремонти; основни ремонти в сферата на образованието; преходни обекти от предходни години; средства за капиталови разходи за проектите по ОП към ЕС.

Един от приоритетите, които е заложило общинското ръководство, е подобряване на техническата инфраструктура. Заделените средства за инвестиции в тази посока са в размер на 6 973 161 лв., в т.ч. за основен ремонт на общинска и улична мрежа – 6 581 339 лв. и за подмяна на водопроводна и канализационна мрежа – 391 822 лв.

За реконструкция на централния градски площад в гр. Тетевен са заделени общо 1 241 792 лв. От тях 910 292 лв. са за етап 1, който ще се финансира с европейски средства и 331 500 лв. за етап 2.

За подобряване на жизнената среда са предвидени 1 045 091 лв. За подобряване на условията в образователната сфера ще бъдат усвоени 588 053 лв. За подобряване условията в здравната и социална сфера – 49 150 лв. Като резерв са заделени 850 000 лв. – за бъдещи инвестиции и проекти.

От средствата в инвестиционната програма – 57% са насочени за селата или 6 151 886 лв.

 

Всяка година последната сряда на месец февруари отбелязваме Ден за борба с тормоза в училище или Ден на розовата фланелка. На този ден хиляди училища по целия свят носят розово, за да символизират своята позиция, като израз на неприемане на тормоза. В България този ден е отбелязан за първи път на 29 февруари 2012 г.

За шеста поредна година Община Тетевен инициира отбелязване на Деня против тормоза под мотото: "Нека спрем насилието в училище, като се обичаме, уважаваме и ценим човешкото достойнство". Ученици и учители от общината се противопоставиха с призиви: “Да не се допуска тормоза в училище”. С различни инициативи те посочиха необходимостта учениците да бъдат толерантни и съпричастни един към друг, да не затварят очите си, когато някой е подложен на насилие и унижение.

Бяха раздадени балони и стикери във всички училища. Отправиха се напътстващи призиви от децата на общината и от възпитаниците на Център за подкрепа за личностно развитие. Идеята на кампанията е учениците да изразят своите послания към съучениците си, предизвиквайки ги да говорят открито и да търсят отговори на ситуации на училищен тормоз, в които са въвлечени и на които стават свидетели или преки участници. Да открият онези думи, които биха им помогнали в ситуации на насилие, призовавайки, как да се разбират по-добре и да станат по-успешни и добронамерени хора в живота.

 

На 19 февруари Основно училище ,,Васил Левски“ в село Български извор почете паметта на своя патрон. Програмата включваше панихида в памет на Апостола, рецитал от ученици и състезание по лъвски скок. Гости на събитието бяха Мария Стойчева – Председател на ОбС-Тетевен и Исай Данг – кмет на селото. По повод патронния празник на училището госпожа Стойчева връчи плакет и подаръци за учениците, а Кристън Маринова, ученичка от 7а клас, получи грамота за постигнати отлични резултати в обучението и творчески изяви.

Още едно училище на територията на община Тетевен днес почита паметта на своя патрон – Основно училище ,,Васил Левски“ в село Голям извор. По този повод госпожа Стойчева също подари подаръци на учениците и награди Цветан Михайлов от 6 клас с грамота за постигнати отлични резултати в обучението и творчески изяви. След това поднесе цветя и склони глава пред барелефа на Дякона при къщата-музей ,,Васил Левски“.

В двете училища бяха връчени и поздравителни адреси от името на Кмета на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева.

РСО „Централна Стара планина” и Европа директно – Габрово обявяват конкурс за видеоклип на тема „Когато материалите говорят, и майсторите мълчат“.

Инициативата е част от събитията, посветени на ЕВРОПЕЙСКИТЕ ДНИ НА ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ ЗАНАЯТИ, които ще се проведат едновременно във всички участващи държави в периода от 6 до 11 април 2021 г. Координатор в България за шести път е РСО „Централна Стара планина“ (https://rso-csp.org/project/eacd).

Целта на конкурса за видеоклип е да насочим вниманието на широката общественост и ценителите на ръчно изработените изделия към материалите и тяхното неотменимо присъствие в занаятчийските ателиета, да ги популяризираме като ресурс и обект за въздействие, да се преклоним пред таланта на майсторите, в чиито ръце материалите оживяват за да разказват, вдъхновяват и получат най-добрите си превъплъщения.

В конкурса могат да участват занаятчии, които извършват своята дейност на територията на общините от РСО „Централна Стара планина” (www.rso-csp.org). Всеки участник може да представи до 3 видеозаписа.

Видеоклиповете се изпращат до 15 март 2021 г. на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. с линк през Wetransfer, Google Drive (Гугъл диск) или друга интернет платформа за споделяне на файлове.

Видеоклиповете, които отговарят на изискванията и темата, ще бъдат публикувани в създадено събитие на Фейсбук страницата на РСО „Централна Стара планина”.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДЕОКЛИПОВЕТЕ:

 • Да са с продължителност до 3 минути.
 • Да са създадени специално за този конкурс.
 • В началото или в края на видеоматериала да се появяват логата на РСО „Централна Стара планина”, Европа директно – Габрово и Европейски дни на художествените занаяти (за целта използвайте Приложение 1 - вижте тук).
 • Да бъдат записани с телефон в хоризонтално положение, видеокамера или фотоапарат.
 • Да бъдат заснети в занаятчийско ателие или друга подходяща обстановка.
 • Задължително да бъдат придружени от попълнена Декларация за информирано съгласие - вижте тук.

 

ЖУРИ И НАГРАЖДАВАНЕ

Изпратените видеоматериали ще бъдат оценявани от 3-членно жури.

Трите най-добри видеоклипа ще получат финансиране в размер до 100 лева и ще бъдат включени в основната програма на Европейските дни на художествените занаяти (ЕДХЗ 2021).

Имената на победителите ще бъдат публикувани на официалния уеб сайт на РСО „Централна Стара планина” на 23 март 2021 г.

 

При необходимост от допълнителна информация и съдействие за видео монтажа - тел. 0882 500 262

 

Днес отбелязваме 148 години от гибелта на националния ни герой - Васил Левски. Пред паметника на Апостола на свободата в гр. Тетевен своята почит и признателност към живота и делото му отдадоха кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, зам.-кметовете Борис Врабевски и Красимир Красимиров, председателят на ОбС – Тетевен – Мария Стойчева, общински съветници, учители и ученици, граждани.

Каквото и да кажем за Васил Левски, никога няма да е достатъчно, за да опише неговата велика личност. Един истински българин, пожертвал себе си за свободата на България. Дарен с ореола на безсмъртието, той се превръща в пример за всички нас, за човешкото достойнство и предаността към Отечеството. Това каза д-р Бояджиева пред паметника на Дякона.

Тя добави още, че животът и делото на Левски са сред най-светлите примери на саможертва и себеотрицание в българската история. С неговата смърт България губи не просто вдъхновен и отдаден на делото на родината революционер, а един от най-проникновените визионери на своето време.

Букети и цветя бяха поднесени от името на Община Тетевен, ОбС – Тетевен, НПГГСД „Сава Младенов“ - гр. Тетевен, СУ "Георги Бенковски" - Тетевен, ДГ „Васил Левски“ – гр. Тетевен, ДГ "Незабравка" - Тетевен, ЦПЛР - Тетевен, Исторически музей – Тетевен, граждани, политически партии.

 

На 16.02.2021 г. в Община Тетевен бе подаден сигнал за откъсната скала в местността Козница, близо до екопътека ,,Под пръските на водопада“. След оглед и установяване на високата опасност, на 17.02.2021 г. Община Тетевен предприе незабавни действия по отстраняване и обезопасяване на участъка.

Служителите са установили и други потенциални скални свлачища в района, за които на 18.02.2021 г. ще се извършат действия по отстраняването им.

Планът за интегрирано развитие на Община Тетевен за периода 2021 – 2027 г. е водещият стратегически документ на общината. Той е част от системата на документите за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие в страната. Документът се разработва за срок от 7 години и определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на Община Тетевен и връзките и с други общини. Съгласно нормативните изисквания, като стратегически документ, той обвързва сравнителните предимства, ресурси и потенциал на местно ниво с ясно дефинира визия, цели и приоритети, насочени към устойчиво, интегрирано развитие, по-добро качествено на живот и по-висок жизнен стандарт за хората. Това каза кметът на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева по време на общественото обсъждане на Проект на План за интегрирано развитие /ПИРО/ на община Тетевен за периода 2021 – 2027 г., което се проведе на 11 февруари.

Тя каза още, че за изпълнението на мерките и целите във всички сфери на развитие, заложени в ПИРО, ще бъдат използвани всички възможни финансови инструменти, в това число общински бюджет, държавни целеви субсидии, европейско финансиране и разбира се, частни инвестиции.

По думите й планът служи за определяне на проблемите, потребностите и възможностите за развитие на всички населени места в общинската територия, които трябва да се вземат предвид при разработването на инвестиционни програми, идентифициране на проекти и финансови инструменти, включително и съфинансиране от фондовете на Европейския съюз.

Кметът подчерта, че планът не е финансов инструмент с гарантиран бюджет, а рамка на планирани дейности, чийто краен резултат е заложената визия в документа. Визията, която се очаква да бъде постигната към края на 2027 г. е: „Община Тетевен – интегриран планински и туристически район с добър жизнен стандарт, конкурентоспособна икономика, привлекателно място за инвестиции с високообразован човешки капитал, развити комуникации и съхранено природно и културно богатство“, допълни още д-р Бояджиева.

Разработването на ПИРО се извърши в изпълнение на нормативните изисквания на Закона за регионалното развитие (ЗРР), Правилника за прилагане на ЗРР (ППЗРР), Закона за туризма, Закона за насърчаване на инвестициите и „Методически указания за разработване и прилагане на Планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г.”, одобрени от Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Това каза Юлиана Вълчева - Стоева - началник отдел "Административно и правно обслужване" при представянето на ПИРО.

Тя отбеляза, че за разлика от предходния стратегически план на Община Тетевен, в настоящото ПИРО има четири нови задължителни елемента, а именно: Определяне на зони за прилагане на интегриран подход - приоритетни зони за въздействие; Мерки за ограничаване изменението на климата и мерки за адаптиране към климатичните промени и за намаляване на риска от бедствия; Мерки за насърчаване на инвестициите и Общинска програма за развитие на туризма на община Тетевен.

На обсъждането стана ясно, че Планът е съобразен със специфичните условия, ред и изисквания за прилагане и на други нормативни документи, свързани с местното самоуправление, териториалното устройство, кадастъра, опазването на околната среда, управлението на отпадъците, и др.

Водещ при разработването на ПИРО е принципът на интегрирания подход, който се прилага по отношение на всяка част от структурата на стратегическия документ. Този подход, наложил се като основен в политиката за регионално развитие и задължителен при изготвяне на стратегическите документи за новия програмен период, има за цел в условията на свиващи се ресурси и ограничени финансови възможности, да обедини различни политики, приоритети, проекти, източници за финансиране, участници и заинтересовани страни, за постигане на положителна синергия и добавена стойност от реализираните дейности.

При разработването на ПИРО се прилага и подхода, основан на местните характеристики и потенциал, за да се откроят конкурентните предимства и да се определят неусвоените ресурси и възможности. Практическата работа по Плана се основава и на научно обоснован подход, който е в основата на всички анализи и прогнози и особено на свързаните със социалното и икономическото развитие на общината. Научно обоснованият подход включва прилагането на редица инструменти и методи като: наблюдение, проучване, описание, анализ, синтез, оценка, сравнение, индексен метод, графични методи, swot-анализ и други.

В цялостния процес на разработване, изпълнение, актуализация, наблюдение и оценка на ПИРО, при спазване на принципа за партньорство, участват общинският съвет, кметът на общината, кметовете на кметства и кметските наместници, общинската администрация, социалните и икономическите партньори, неправителствените организации, консултанти, представителите на гражданското общество в общината и др.

Кметът на общината организира изработването, съгласуването и актуализирането на ПИРО и осъществява координацията и контрола по процеса на неговото разработване и съгласуване. Планът се приема от Общинския съвет по предложение на кмета на Общината.

Отчетени са и хоризонталните принципи на регионалната политика на ЕС – устойчиво развитие, равни възможности, опазване на околната среда и социално включване. Планът има характер на отворен документ, който може да се развива, усъвършенства и актуализира в съответствие с динамично променящите се условия и фактори на външната и вътрешната среда.

Съгласно методическите указания, документът има 10 раздела, сред които са: Териториален обхват и анализ на икономическото, социално и екологично състояние, нуждите и потенциала за развитие; Визия, стратегически цели и приоритети за развитие; Комуникационна стратегия; Зони за прилагане на интегриран подход; Мерки за изменение на климата и адаптиране на климатичните промени; Мерки за насърчаване на инвестициите и др.

Планът включва пакет от стратегически цели и ключови приоритети за общината като: Ускорено икономическо развитие, чрез ефективно използване на ресурсите и местния потенциал, привличане на инвестиции, иновации и нови технологии за повишаване на конкурентоспособността; Демографски подем, насърчаване на образованието, социалното включване, духовно развитие, съхранени традиции и културно наследство; Интегрирано териториално развитие и намаляване на неравенствата, чрез комплексно подобряване на транспортната и цифрова свързаност и достъпност, обновяване на инфраструктурите, енергийна ефективност и опазване на околната среда и др.

 

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню