Покана за ПЕТДЕСЕТ и ПЪРВОТО по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 22.04.2019 година /понеделник/ от 14:00 часа в заседателната зала на Община Тетевен

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам ПЕТДЕСЕТ и ПЪРВОТО по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 22.04.2019 година /понеделник/ от 14:00 часа в заседателната зала на Община Тетевен, при следния дневен ред:

1. Анализ за дейността на Районно управление – Тетевен през 2018 година
Докладва: Гл. инспектор Наталия Василева – Началник на РУ – Тетевен
2. Предложение за приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходвани от бюджета средства през 2018 година на НЧ “Съгласие 1869 г.“ – град Тетевен.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на Общински съвет – Тетевен.
3. Предложение за приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходвани от бюджета средства през 2018 година на НЧ “Изгрев 1946 г.“ – село Градежница.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на Общински съвет – Тетевен.
4. Предложение за приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходвани от бюджета средства през 2018 година на НЧ “Цачо Ненов 1897 г.“ – село Гложене.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на Общински съвет – Тетевен.
5. Предложение за приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходвани от бюджета средства през 2018 година на НЧ “Христо Ботев 1897 г.“ – село Български Извор.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на Общински съвет – Тетевен.
6. Предложение за приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходвани от бюджета средства през 2018 година на НЧ “Найден Григоров 1900 г.“ – село Голям извор.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на Общински съвет – Тетевен.
7. Предложение за приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходвани от бюджета средства през 2018 година на НЧ “Христо Ботев 1941 г.“ – село Васильово.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на Общински съвет – Тетевен.
8. Предложение за приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходвани от бюджета средства през 2018 година на НЧ “Развитие 1931 г.“ – село Рибарица.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на Общински съвет – Тетевен.
9. Предложение за приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходвани от бюджета средства през 2018 година на НЧ “Светлина 1952 г.“ – село Галата.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на Общински съвет – Тетевен.
10. Предложение за приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходвани от бюджета средства през 2018 година на НЧ “Ариф Дженин 1961 г.“ – село Глогово.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на Общински съвет – Тетевен.
11. Предложение за приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходвани от бюджета средства през 2018 година на НЧ “Развитие 1960 г.“ – село Бабинци.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на Общински съвет – Тетевен.
12. Предложение за приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходвани от бюджета средства през 2018 година на НЧ “Христо Смирненски 1925 г.“ – село Черни Вит.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на Общински съвет – Тетевен.
13. Предложение за приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Тетевен за 2019 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен.
14. Предложение за приемане на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2020 – 2022 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен.
15. Предложение за издаване на запис на заповед от община Тетевен в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ 100 % от размера на разходите за ДДС към заявка за авансово плащане по сключен договор № 11/07/2/0/00729 от дата 22.03.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването, или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за проект „Рехабилитация на участък от общински път LOV 1116 Тетевен, кв. Полатен – III-358 – Голям Извор до кръстовището с път - /I-3/ „Ябланица – Джурово“, Община Тетевен”, сключен между ДФ „Земеделие“ и Община Тетевен.
Вносител: Тони Стоев – Заместник - кмет на Община Тетевен
16. Предложение за издаване на запис на заповед от община Тетевен в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ 100 % от размера на разходите за ДДС към заявка за авансово плащане по сключен договор № 11/07/2/0/00670 от дата 22.03.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването, или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за проект „Ремонт на СУ „Георги Бенковски“ – гр. Тетевен”, сключен между ДФ „Земеделие“ и Община Тетевен.
Вносител: Тони Стоев – Заместник - кмет на Община Тетевен
17. Предложение за издаване на запис на заповед от община Тетевен в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ 100 % от размера на разходите за ДДС към заявка за авансово плащане по сключен договор № 11/07/2/0/00692 от дата 22.03.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването, или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за проект „Рехабилитация на общинска улична мрежа в сервитутното очертание на гр. Тетевен: ул. „Иван Вазов“, гр. Тетевен, ул. „Вит“ – кв. Полатен, гр. Тетевен, ул. „Здравец“ – гр. Тетевен, ул. „Даковото“ – с. Рибарица, Община Тетевен и ул. „Васил Левски“ – с. Галата, Община Тетевен”, сключен между ДФ „Земеделие“ и Община Тетевен.
Вносител: Тони Стоев – Заместник - кмет на Община Тетевен
18. Предложение за изменение на Решение № 972/19.12.2018 година на Общински съвет – Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен.
19. Предложение за изменение на Решение № 625/05.10.2017 г. на Общински съвет – Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен.
20. Предложение за приемане на инвестиции, извършени през 2018 година от „ВиК“ АД – Ловеч в активи – публична общинска собственост.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен.
21. Предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от сграда – общинска собственост по реда на чл. 39, ал. 4 от ЗОС /Сдружение „Клуб на пенсионера“ – Тетевен/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен.
22. Предложение за предоставяне безвъзмездно за управление на части от сграда – общинска собственост на юридическо лице на общинска бюджетна издръжка по реда на чл. 12, ал. 1 от ЗОС/ „Социални услуги –домашен социален патронаж“/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен.
23. Предложение за предоставяне безвъзмездно за управление на части от сграда – общинска собственост на юридическо лице на общинска бюджетна издръжка по реда на чл. 12, ал. 1 от ЗОС/ Целодневна детска градина № 3 „Детелина“ – град Тетевен/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен.
24. Предложение за отдаване под наем на част от имот, включен в баланса на „МБАЛ - ТЕТЕВЕН - Д-Р АНГЕЛ ПЕШЕВ" ЕООД, съгласно чл. 6, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и чл. 17, ал. 1, т. 22 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост на община Тетевен в търговски дружества с общинско участие и общински предприятия, сключването на договори за съвместна дейност, участието на общината в граждански дружества и юридически лица с нестопанска цел.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на Общински съвет – Тетевен.
25. Предложение за отдаване под наем на общински терен, съгласно одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ /село Градежница/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен.
26. Предложение за отдаване под наем на имот - публична общинска собственост /здравен кабинет/ за извършване на първична извънболнична медицинска помощ /село Глогово/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен.
27. Предложение за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 4 от ЗОС /на ПП „ГЕРБ“/.
Вносител: Борис Врабевски – Заместник – кмет на Община Тетевен
28. Предложение за прекратяване на съсобственост чрез изкупуване частта на общината при условията на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС /м. „Рупци“ – село Гложене/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен.
29. Предложение за прекратяване на съсобственост чрез изкупуване частта на общината при условията на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС / село Малка Желязна, площ 25 кв. м./.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен.
30. Предложение за прекратяване на съсобственост чрез изкупуване частта на общината при условията на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС / село Малка Желязна, площ 40 кв. м./.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен.
31. Предложение за прекратяване на съсобственост чрез изкупуване частта на общината при условията на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС / село Малка Желязна, площ 90 кв. м./.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен.
32. Предложение за предоставяне безвъзмездно за управление на части от сграда - общинска собственост на юридически лице на общинска бюджетна издръжка по реда на чл. 12, ал. 1 от ЗОС /Детска ясла „Щастливо детство“ – град Тетевен/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен.
33. Предложение за учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от сграда – общинска собственост по реда на чл. 39, ал. 4 от ЗОС /Сдружение „НАЦИОНАЛНО ДРУЖЕСТВО ТРАДИЦИЯ“/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен.
34. Предложение за Подробен Устройствен План - План за Регулация (ПУП-ПР) за терен заключен между част от ул. „Христо Ботев" с о.т. 85-75-74, част от ул. „Капитан Войновски" при о.т. 96 и река Черни Вит по ПУП на с. Черни Вит, отразен в кадастралната карта като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 80902.249.436.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен.
35. Отпускане на финансови средства по внесени молби от жители на Община Тетевен
Вносител: Д-р Цветелина Врабевска – Председател комисия
36. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

МАРИЯ СТОЙЧЕВА
Председател на Общински съвет - Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню