Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ

ОБЩИНА ТЕТЕВЕН                                                                                                                                                                                                                                                                                                Регистър на подадени декларации за несъвместимост и декларации за промяна на декларирани обстоятелства в декларациите за несъвместимост за лицата по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество
           
вх. № на декл.   дата Вид на декларацията по чл.35 от ЗПКОНПИ Име, фамилия  Длъжност  
           

2.


 

 3.  

 

14.05.2018 г.


 

 

14.05.2018 г.


 Чл. 35, ал. 1, т. 2

 

 

 

Чл. 35, ал. 1, т. 2           

Деница Данаилова


 

 

Мила Герджикова

Главен експерт „Обществени поръчки“


 

 

Управител СУ Домашен социален патронаж – гр. Тетевен

изтегли

 

 

изтегли

 

5.   16.11.2022г.  Чл. 35, ал. 1, т. 2  Тотка Банова Кметски наместник с. М. Желязна  изтегли 
6.   15.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Валентина Цанова Директор  на Дирекция „Специализирана администрация"  изтегли
7.   15.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Владимир Варджийски Главен експерт ,,Общинска собственост“  изтегли
9.   15.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Драгомир Кавалски Инспектор  изтегли
11.   15.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Габриела Христова Главен експерт „Общинска собственост”  изтегли
13.   16.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Маргарита Георгиева Старши счетоводител  изтегли
15.   13.01.2020 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 2 Антония Миленова Сп. лесовъдство  изтегли
17.     Чл. 35, ал. 1, т. 2      
19.   18.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Иван Иванов Старши счетоводител  изтегли
21.   18.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Илинка Врабевска Главен специалист ГРАО  изтегли
23.   18.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Теменуга Славчева Главен специалист АО  изтегли
25.   18.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Маргарита Рачева Старши счетоводител  изтегли
27.   21.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Анна Златкова-Николова Старши специалист «Административно обслужване» с. Гложене  изтегли
29.   21.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Катя Димитрова Старши специалист «Финанси и местни приходи» с. Български Извор  изтегли
31.    02.12.21 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 2 Божанка Петкова Сп. ГОСД  изтегли
33.   23.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Лидия Петкова Специалист АО  изтегли
35.   23.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Надя Василева Главен експерт ГРАО  изтегли
37.   28.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Росица Райкова Главен специалист АО  изтегли
39.   10.01.2020 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 2 Атанас Атанасов   Км. наместник с. Дивчовото  изтегли
41.   28.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Красимира Георгиева Старши специалист АО Голям Извор  изтегли
43.   02.05.2023г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Ванеса Василева Главен специалист ТСУ  изтегли
45.   14.10.2021 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 2  Ива Георгиева  Мл. Експ. селскостопански политики и транспорт   изтегли
47.   02.05.2023г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Божидарка Павлова Главен специалист ТИ  изтегли
49.   28.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Васил Вълков Началник на отдел ЕППОС  изтегли
50.   28.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Милена Маринова Старши специалист АО Български извор  изтегли
52.   28.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Марияна Мечкарова Старши експерт ПИБ  изтегли
54.   28.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Искра Иванова Началник отдел  МДТ  изтегли
56.   05.06.2020 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 2 Зорница Николаева  Сп. Социални дейности   изтегли
61.   11.08.2020 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 2  Ивайло Петков Мл. експерт контрол на стоителството   изтегли
63.   29.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Николай Ничев Главен инженер  изтегли
65.   29.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Галя Николаева Главен спец. ТСУ  изтегли
67.    08.11.2023г. Чл. 49, ал. 1, т. 2  Йонита Димитрова  Специалист  "Спорт, интеграция и младежки дейности"  изтегли
69.   16.11.2022г.  Чл. 35, ал. 1, т. 2 Вася Василева  Гл. експерт ОС   изтегли
71.   29.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Цветомира Христова Старши специалист «Административно обслужване» Черни Вит  изтегли
72.   29.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Надя Стойчева Старши специалист ,,Финанси и местни приходи“ Черни Вит  изтегли
75.   29.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Цветомир Симеонов Ръководител дейност «Управление и стопанисване на общински гори»  изтегли
77.            
79.   29.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Божидарка Маринова Старши специалист ,,Финанси и местни приходи“ Рибарица  изтегли
80.    11.02.2020 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 2 Виктория Иванова ст. експерт НПО  изтегли 
82.    17.03.2021 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 2 Валентина Боева Ръководител звено Озеленяване благоустройство и подръжка  изтегли
84.    5.10.2020 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Валери Вълчев Ст. Инспектор МДТ  изтегли
86.   30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Цона Петкова Директор на Исторически музей  изтегли
88.    06.10.2020 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2
Габриела Маджарска Инспектор МДТ  изтегли
90.    13.03.2023г. Чл. 35, ал. 1, т. 2  Жулиета Каменова  Гл. специалист ГСОД   изтегли
92.    19.06.2023г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Въло Стефанов  Специалист озеленяване   изтегли
94.   30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Галин Генчев Старши инспектор МДТ  
96.   30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Соня Нанева Главен експерт «Бюджет и финанси»  
98.   30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Веселка Димитрова Счетоводител-касиер  
100.   30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Симеон Цоков Домакин  
102.   30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Ирена Тихолова Началник на отдел БФСД  
104 26.09.2022г.  Чл. 35, ал. 1, т. 2 Златка Манева Старши специалист  изтегли 
106.   30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Теменужка Лазарова Главен експерт»Общинска собственост и приватизация»
108.   30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Веселина Маринова Главен експерт ППО  
110.    07.10.2019 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Галя Щерева Ръководител звено Общински инспекторат  изтегли
112.     Чл. 35, ал. 1, т. 2      
114.    05.10.2020 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 2 Георги Маринов Ст. експерт Околна среда  изтегли
116.   30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Марин Василев Лесничей
118.   30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Лора Лалова Младши експерт "ЕП"  
120.   30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Валентина Василева Старши експерт «Човешки ресурси»  
122.   30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Стефани Немцойска Юрисконсулт  изтегли
124.    18.02.2021 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2  Людмил Николаев   Ст. спец ТСУ изтегли
 125    Чл. 35, ал. 1, т. 2      
126.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Стефка Михайлова Старши счетоводител  изтегли
128.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Йонка Василева Старши юрисконсулт  изтегли
130.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2                        Светлана Василева Главен специалист «Административно и техническо обслужване» към ОбС Тетевен  изтегли
132.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2    Цветомира Христова Старши експерт «Връзки с обществеността и протокола»  изтегли
133.    03.10.2019 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 2  Ирена Иванова  Д-р ДЯ изтегли
135.    11.01.2023 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 2 Николай Стоянов   Сп. Озеленяване изтегли
137.    12.05.2020 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2  Мариян Дочев   Лесничей изтегли 
139.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Стефан Стефанов Главен експерт «Култура»  изтегли
141.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Камелия Кънчева Началник на отдел «Хуманитарни дейности, спорт и туризъм»  изтегли
142.   10.01.2023г.  Чл. 35, ал. 1, т. 2 Ива Иванова Сп. лесовъдство изтегли 
144.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Николай Динов Главен специалист «Социални дейности и заетост»  изтегли
146.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Михаил Куманов Началник на отдел „Устройство на територията и инвестиционна дейност”  изтегли
148.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Валентина Дакова Началник на отдел „Общинска собственост”  изтегли
150.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Петя Георгиева Секретар МКБППМН  изтегли
152.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Донка Маринова Старши специалист «Административно обслужване» Галата  изтегли
154.            
156.            
158.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Радой Йотов Началник ГСР  изтегли
160.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Петрослав Христов Лесничей  изтегли
162.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Радил Ивановски Лесничей  изтегли
164.   05.05.2020 г.   Чл. 35, ал. 1, т. 2 Младен Милев  Сп. тур. информация и услуги   изтегли
166.   18.09.2020 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 2 Пенка Нейова  Гл. Сп. Административно и техническо обслужване на ОбС  изтегли
168.   01.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Христо Тепавичаров Началник на отдел „Информационно обслужване”  изтегли
170.    03.06.2019 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2  Монка Дикова Ст. Спец. финанси Г. Извор  изтегли
172.    10.02.2022 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2  Пепа Петкова  Сп. стопанска политика и транспорт   изтегли
174.   04.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Бранимира Павлова Директор на Дневен център за лица с увреждания  изтегли
176.   04.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Мила Милчева Директор на „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост  изтегли
178.    18.12.2023г.  Чл. 49, ал. 1, т. 2 Инж. Драгомир Пенчев   Ръководител дейност УСОГ  изтегли
180.   05.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Милкана Иванова Главен експерт «Туризъм»  изтегли
182.   05.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Полина Дилкова Директор на Детска градина «Детелина»        гр. Тетевен  изтегли
183.   15.05.2020 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 2   Недко Недков  Сп. инспекторат изтегли 
185.   06.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Анита Габровска Директор на Център за обществена подкрепа  изтегли
187.   06.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Ваня Василева Директор на Детска градина «Незабравка»        гр. Тетевен  изтегли
189.   06.07.2022 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2  Петър Кавалски  Ст. ескперт ССИ,ОМП, МИС и БК  изтегли 
191.   06.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Цеца Цакова-Николова Директор   на  Център за подкрепа на личностно развитие - Тетевен  изтегли
193.    18.01.2021  Чл. 35, ал. 1, т. 2 Райна Александрова  Мл. Сп. ТСУ   изтегли
195.   06.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Десислава Симеонова Директор на Детска градина «Слънце»              с. Градежница  изтегли
197.   06.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Цветелина Стоянова Секретар на Община Тетевен  изтегли
199.            
208.   07.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Росица Асенова Старши специалист ,,Финанси и местни приходи“ с. Градежница  изтегли 
210.   07.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Анелия Бурова Старши специалист ,,Финанси и местни приходи“ с. Глогово  изтегли
212.   07.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Левчана Хаджиева Директор на Детска градина «Изгрев»  с. Глогово  изтегли
214.   07.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Емилия Албенова Старши специалист «Административно обслужване» с. Глогово  изтегли

216                   

         
218                 02.07.2020 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 2 Дияна Лалева  Д-р ДГ В. Левски  изтегли 
  29.04.2020 г.   Чл. 35, ал. 1, т. 2  Силвана Иванова Сп. ГОСД  изтегли
  06.07.2020 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 2   Стойчо Московски  Ст. експерт Електронно управление  изтегли

 

223  06.07.22 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 2  Илиян Илиев  Специалист "Инспекторат"  изтегли
224  19.09.22 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 2  Николай Иванов  Лесничей  изтегли
225 12.05.2020 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2  Тихомир Влаевси Сп. тур. информация и услуги  изтегли 
226 08.07.2019 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2  Христина Христова  Д-р ДГ Здравец изтегли 
227 24.02.2021 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2  Христо Николаев  Лесничей  изтегли
228 02.07.2020 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2  Юлиана Стоева   Началник отдел АПО  изтегли
229        
230 17.01.2020 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 2  Никола Кондов Кметски наместник с. Бабинци  изтегли 
231 08.01.2020 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 2  Радослав Маринов  Кметски наместник с. Васильово  изтегли 
   15.08.2018 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 2 Силвия Ц. Вутева  Главен експерт ПП  изтегли
233  17.10.2018 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 2 Цветомир И.Христов Лесничей  изтегли 
234  02.05.2023 г.   Чл. 35, ал. 1, т. 2  Нина Кавалска Гл.  специалист ИК

 изтегли

235                   17.12.2018 г.             Чл. 35, ал. 1, т. 2               Асен Вачев                                    Гл. специалист 'Системно осигуряване"                        изтегли

 

 

 

 

ОБЩИНА ТЕТЕВЕН                                                                                                                                                                                                                                                                                                Регистър на подадени декларации за несъвместимост и декларации за промяна на декларирани обстоятелства в декларациите за несъвместимост за лицата по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество
           
Вх. № на декл.   дата Вид на декларацията по чл.35 от ЗПКОНПИ Име, фамилия  Длъжност  
           

1.

 

4.  

8.

14.05.2018 г.

 

 

15.05.2018 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 1

 

 

Чл. 35, ал. 1, т. 1

Деница Данаилова

 

 

Драгомир Кавалски

Главен експерт „Обществени поръчки“

 

 

Инспектор

 изтегли

изтегли

           
10.   15.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 3 Габриела Христова Главен експерт „Общинска собственост”  изтегли
12.   16.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Маргарита Георгиева Старши счетоводител  изтегли
14.   03.01.2020 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 1  Антония Миленова  Сп. лесовъд  изтегли 
16.   13.03.2023г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Жулиета Каменова Гл. специалист ГСОД изтегли
18.   18.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Иван Иванов Старши счетоводител  изтегли
20.   18.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Илинка Врабевска Главен специалист ГРАО  изтегли
22.   18.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Теменуга Славчева Главен специалист АО  изтегли
24.   18.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Маргарита Рачева Старши счетоводител  изтегли
26.   21.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Анна Златкова-Николова Старши специалист «Административно обслужване» с. Гложене  изтегли
28.   21.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Катя Димитрова Старши специалист «Финанси и местни приходи» с. Български Извор  изтегли
30.   01.12.2021 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 1  Божанка Петкова  Сп. ГОСД  изтегли 
32.   23.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Лидия Петкова Специалист АО  изтегли
34.   23.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Надя Василева Главен експерт ГРАО  изтегли
36.   28.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Росица Райкова Главен специалист АО  изтегли
38.   26.09.2022г.  Чл. 35, ал. 1, т. 1  Златка Манева Старши специалист АО   изтегли
40.   28.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Красимира Георгиева Старши специалист "Административно обслужване" с. Голям Извор  изтегли
42.   02.05.2023 г. Чл. 35, ал. 1, т. 3 Ванеса Василева Главен специалист ТСУ  изтегли
44.   05.10.2020 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 1  Валери Вълчев  Ст. инспектор МДТ   изтегли
46.   02.05.2023 г. Чл. 35, ал. 1, т. 3 Божидарка Павлова Главен специалист  ТИ  изтегли
48.   28.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Васил Вълков Началник на отдел ЕППОС  изтегли
51.   28.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Марияна Мечкарова Старши експерт ПИБ  изтегли
53.   28.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Искра Иванова Началник отдел МДТ  изтегли
55.   16.11.2022г.  Чл.35,  ал.1,  т.1  Вася Василева  Гл. експерт ОС   изтегли
57.   28.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Валентина Цанова Директор  на дирекция „СА"  изтегли
58.   28.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Владимир Варджийски Главен експерт ,,Общинска собственост“  изтегли
59.   28.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Милена Маринова Старши специалист "Административно обслужване" с. Български извор  изтегли
60.   17.03.2021 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 1  Валентина Боева  Ръководител звено озеленяване благоустройство и подръжка  изтегли 
62.   29.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Николай Ничев Главен инженер  изтегли
64.   29.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Галя Николаева Гл. специалист ТСУ  изтегли
66.    06.07.22 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 1  Илиян Иванов  Специалист Инспекторат изтегли
68.   07.10.2019 Чл. 35, ал. 1, т. 1 Галя Щерева Ръководител Общински инспекторат изтегли 
70.   29.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Цветомира Христова Старши специалист «Административно обслужване» Черни Вит  изтегли
73.   29.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Надя Стойчева Старши специалист ,,Финанси и местни приходи“ Черни Вит  изтегли
74.            
76.            
78.   29.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Божидарка Маринова Старши специалист ,,Финанси и местни приходи“ Рибарица  изтегли
81.   05.10.2020 г.   Чл. 35, ал. 1, т. 1 Георги Маринов Ст. експерт Околна среда  изтегли 
83.   02.07.2020 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 1  Дияна Лалева  Д-р ДГ В. Левски  изтегли
85.   29.05.2020 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 1  Зорница Николаева  Сп. Социални дейности  изтегли 
87.   15.03.2021 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 1  Ива Георгиева  Мл. Експ. селскостопански политики и транспорт  изтегли 
89.   03.10.2019 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 1  Ирена Иванова  Д-р ДЯ  изтегли 
91.   19.06.2023 г,  Чл. 35, ал. 1, т. 1  Въло Стефанов  Специалист озеленяване  изтегли 
93.   30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Галин Генчев Старши инспектор МДТ  
95.   30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Соня Нанева Главен експерт «Бюджет и финанси»  
97.   30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Веселка Димитрова Счетоводител-касиер  
99.   30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Симеон Цоков Домакин  
101.   30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Ирена Тихолова Началник отдел БФСД  
103.   18.12.2023г.         
105.   30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Теменужка Лазарова Главен експерт»Общинска собственост и приватизация»  
107.   30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Веселина Маринова Главен експерт ППО  
109.   18.02.2021 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1  Людмил Николаев  Ст. спец. СТУ   
111.    18.12.2023г. Чл. 49, ал. 1, т. 1  инж. Драгомир Пенчев   Ръководител дейност УСОГ  изтегли
113.    06.07.2022г. Чл. 35, ал. 1, т. 1   Илиян Илиев  Сп. инспекторат  изтегли
115.   30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Марин Василев Лесничей  
117.   30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Лора Лалова Мл експерт «ЕП»  
119.   30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Валентина Василева Старши експерт «Човешки ресурси»  
121.   30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Стефани Немцойска Юрисконсулт  изтегли
123.   11.08.2020 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 1  Ивайло Петков  Мл. Ескперт Контрол на строителството  изтегли 
125.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Стефка Михайлова Старши счетоводител  изтегли
127.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Йонка Василева Старши юрисконсулт  изтегли
129.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Светлана Василева Главен специалист «Административно и техническо обслужване» към ОбС Тетевен  изтегли
131.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Цветомира Христова Старши експерт «Връзки с обществеността и протокола»  изтегли
134.    19.09.22 г.   Чл. 35, ал. 1, т. 1  Николай Иванов  Лесничей изтегли
136.    08.12.2022г. Чл. 35, ал. 1, т. 1   Евгени Стоянов  Техник "Съобщителна техника" изтегли
138.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Стефан Стефанов Главен експерт «Култура»  изтегли
140.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Камелия Кънчева Началник на отдел «Хуманитарни дейности, спорт и туризъм»  изтегли
143.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Николай Динов Главен специалист «Социални дейности и заетост»  изтегли
145.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Михаил Куманов Началник на отдел „Устройство на територията и инвестиционна дейност”  изтегли
147.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Валентина Дакова Началник на отдел „Общинска собственост”  изтегли
149.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Петя Георгиева Секретар МКБППМН  изтегли
151.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Донка Маринова Старши специалист «Административно обслужване» Галата  изтегли
153.   16.10.2023г.  Чл. 49, ал. 1, т. 1  Йонита Димитрова  Специалист "Спорт, интеграция и младежки дейности"   изтегли
155.            
157.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Радой Йотов Началник ГСР  изтегли
159.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Петрослав Христов Лесничей  изтегли
161.   31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Радил Ивановски Лесничей  изтегли
163.   15.05.2020 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1  Недко Недков  Сп. инспекторат изтегли 
165.     Чл. 35, ал. 1, т. 1 Силвия Вутева Главен експерт ПП   изтегли
167.   01.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Христо Тепавичаров Началник на отдел „Информационно обслужване”  изтегли
169.   03.06.2019 г.   Чл. 35, ал. 1, т. 1 Монка Дикова Ст. Спец. финанси Г. Извор   изтегли
171.   04.11.2021 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 1  Нели Павлова  Тех. сътрудник-касиер МДТ  изтегли 
173.   04.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Бранимира Павлова Директор на Дневен център за лица с увреждания  изтегли
175.   04.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Мила Милчева Директор на „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост  изтегли
177.   05.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Мила Герджикова Управител на СУ Домашен социален патронаж – гр. Тетевен  изтегли
179.   05.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Милкана Иванова Главен експерт «Туризъм»  изтегли
181.   05.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Полина Дилкова Директор на Детска градина «Детелина»       гр. Тетевен  изтегли
184.   06.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Анита Габровска Директор на Център за обществена подкрепа  изтегли
186.   06.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Ваня Василева Директор на Детска градина «Незабравка»        гр. Тетевен  изтегли
188.   12.05.2020 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 1  Мариян Дочев  Лесничей  изтегли 
190.   06.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Цеца Цакова-Николова Директор   на  Център за подкрепа на личностно развитие - Тетевен  изтегли
192.   05.05.2020 г.   Чл. 35, ал. 1, т. 1 Младен Милев  Сп. тур. информация и услуг  изтегли 
194.   06.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Десислава Симеонова Директор на Детска градина «Слънце» с. Градежница  изтегли
196.   06.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Цветелина Стоянова Секретар на Община Тетевен  изтегли
198.   11.10.2018 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 1  Цветомир Христов Лесничей  изтегли 
200.   06.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Павел Михайлов Главен архитект  изтегли
201.   17.09.2018 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 1 Цона Петкова  Директор на Исторически музей  изтегли 
202.   06.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Габриела Маджарска Инспектор МДТ  изтегли
203.   06.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Бисер Христов Инкасатор  изтегли
204.            
205.   06.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Щерьо Младенов Изпълнител гробокопач  изтегли
206.   06.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Иван Иванов Изпълнител гробокопач  изтегли
207.   07.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Росица Асенова Старши специалист ,,Финанси и местни приходи“ с.  Градежница  изтегли
209.   07.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Анелия Бурова Старши специалист ,,Финанси и местни приходи“ с. Глогово  изтегли
211.   07.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Левчана Хаджиева Директор на Детска градина «Изгрев»  с. Глогово  изтегли
213.   07.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Емилия Албенова Старши специалист «Административно обслужване» с. Глогово  изтегли
215.   19.09.2022г.  Чл.35 ал.1 т.3  Петрослав Христов Началник ГСР  изтегли 
217 17.09.2020 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 3 Пенка Нейова  Мл експерт ПП изтегли 
219  10.02.2022 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1  Пепа Петкова  Сп. стопанска политика и транспорт  изтегли 
221 06.07.2020 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 1  Петър Кавалски  Ст. експерт ССИ, ОМП, МИС и БК  изтегли 
223 08.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Христо Петков Техник съобщителна техника  изтегли
224 16.11.2022 г.  Чл.35 ал. 1 т. 1  Тотка Банова  Кметски наместник с. М. Желязна  изтегли

 

225          
226 18.02.2021 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Райна Александрова  Мл. Сп. ТСУ  изтегли
227 29.04.2020 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 1 Силвана Иванова  Сп. ГОСД   изтегли
228 06.07.2020 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 1 Стойчо Московски  Ст. експерт Електронно управление  изтегли 
229.   12.05.2020 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 1 Тихомир Влаевски   Сп. тур. информация и услуги изтегли 
230.   08.07.2019 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 1 Христина Христова  Д-р ДГ Здравец  изтегли 
231 24.02.2021 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 1 Христо Николаев  Лесничей  изтегли 
232 01.09.2021 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 1  Цветомира Димитрова  Тех. сътрудник  изтегли
233 02.07.2020 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 1  Юлиана Стоева  Началник отдел АПО  изтегли
234 07.12.2018 г.  Чл. 35, ал. 1, т. 1  Асен Вачев  Гл. спец Системно осигуряване  изтегли
235  11.01.2020 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1  Атанас Атанасов Кметски наместник с. Дивчовото  изтегли
236 11.02.2020 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Виктория Иванова ст. експерт НПО  изтегли
237        
238 01.02.2024г.   чл. 49, ал.1 т.3  Инж. Михаил Куманов  Директор на дирекция СА изтегли 
239  10.01.2023г.  Чл. 35, ал. 1, т. 1  Ива Иванова Сп. лесовъдство  изтегли
240.    11.01.2023г. Чл. 35, ал. 1, т. 1  Николай Стоянов    изтегли 
241    17.01.2020 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1  Николай Кондов Кметски наместник с. Бабинци  изтегли
242  08.01.2020 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1  Радослав Маринов  Кметски наместник с. Васильово изтегли

243.                    02.05.2023 г.                  Чл. 35, ал. 1, т. 1                  Нина Кавалска                                       Гл. специалист ИК                                         изтегли

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА ТЕТЕВЕН

Регистър на декларациите по чл. 49 от Закона за противодействие на корупцията

Вх.

Но

мер

дата Вид на декларацията по чл. 49 от ЗПК Име, фамилия Длъжност  

1.

14.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Деница Данаилова Главен експерт „Обществени поръчки“  
изтегли

2.

14.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Деница Данаилова Главен експерт „Обществени поръчки“  
изтегли

3.

14.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Мила Герджикова Управител СУ Домашен социален патронаж – гр. Тетевен

изтегли

7. 15.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Владимир Варджийски Главен експерт ,,Общинска собственост“  
изтегли
8. 15.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Драгомир Кавалски Младши експерт „Инспекция и контрол на общинската собственост  
изтегли
9. 15.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Драгомир Кавалски Младши експерт „Инспекция и контрол на общинската собственост  
изтегли
10. 15.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Габриела Христова Главен специалист „Общинска собственост”
11. 15.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Габриела Христова Главен специалист „Общинска собственост”  
изтегли
18. 18.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Иван Иванов Старши счетоводител  
изтегли
19. 18.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Иван Иванов Старши счетоводител  
изтегли
20. 18.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Илинка Врабевска Главен специалист ГРАО  
изтегли
21. 18.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Илинка Врабевска Главен специалист ГРАО  
изтегли
22. 18.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Теменуга Славчева Главен специалист АИО  
изтегли
23. 18.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Теменуга Славчева Главен специалист АИО

изтегли

24. 18.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Маргарита Рачева Старши счетоводител  
изтегли
25. 18.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Маргарита Рачева Старши счетоводител  
изтегли
28. 21.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Катя Димитрова Старши специалист «Финанси и местни приходи» с. Български Извор
29. 21.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Катя Димитрова Старши специалист «Финанси и местни приходи» с. Български Извор  
изтегли
32. 23.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Лидия Петкова Специалист АИО  
изтегли
33. 23.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Лидия Петкова Специалист АИО

изтегли

34. 23.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Надя Василева Главен експерт ГРАО  
изтегли
35. 23.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Надя Василева Главен експерт ГРАО  
изтегли
36. 28.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Росица Райкова Главен специалист АПО  
изтегли
37. 28.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Росица Райкова Главен специалист АПО  
изтегли
42. 28.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Ванеса Стоянова Старши специалист ТСУ
43. 28.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Ванеса Стоянова Старши специалист ТСУ  
изтегли
46. 28.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Божидарка Павлова Главен специалист «Инвеститорски контрол»
47. 28.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Божидарка Павлова Главен специалист «Инвеститорски контрол»
48. 28.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Васил Вълков Началник на отдел ЕППОС  
изтегли
49. 28.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Васил Вълков Началник на отдел ЕППОС  
изтегли
50. 28.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Милена Маринова Старши специалист АО Български извор  
изтегли
51. 28.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Марияна Мечкарова Старши експерт ПИБ  
изтегли
52. 28.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Марияна Мечкарова Старши експерт ПИБ  
изтегли
53. 28.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Искра Иванова Старши инспектор МДТ  
изтегли
54. 28.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Искра Иванова Старши инспектор МДТ  
изтегли
58. 28.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Владимир Варджийски Главен експерт ,,Общинска собственост“  
изтегли
59. 28.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Милена Маринова Старши специалист АО с. Български извор  
изтегли
62. 29.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Николай Ничев Главен инженер  
изтегли
63. 29.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Николай Ничев Главен инженер  
изтегли
64. 29.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Галя Николаева Старши специалист ТСУ
65. 29.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Галя Николаева Старши специалист ТСУ  
изтегли
70. 29.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Цветомира Христова Старши специалист «Административно обслужване» с. Черни Вит  
изтегли
71. 29.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Цветомира Христова Старши специалист «Административно обслужване» с. Черни Вит  
изтегли
72. 29.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Надя Стойчева Старши специалист ,,Финанси и местни приходи“ с. Черни Вит  
изтегли
73. 29.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Надя Стойчева Старши специалист ,,Финанси и местни приходи“ с. Черни Вит  
изтегли
78. 29.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Божидарка Маркова Старши специалист ,,Финанси и местни приходи“ с. Рибарица  
изтегли
79. 29.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Божидарка Маркова Старши специалист ,,Финанси и местни приходи“ с. Рибарица  
изтегли
93. 30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Галин Генчев Старши инспектор МДТ  изтегли
94. 30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Галин Генчев Старши инспектор МДТ  изтегли
95. 30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Соня Нанева Главен експерт «Бюджет и финанси»  изтегли
96. 30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Соня Нанева Главен експерт «Бюджет и финанси»  изтегли
97. 30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Веселка Димитрова Счетоводител-касиер  изтегли
98. 30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Веселка Димитрова Счетоводител-касиер  изтегли
99. 30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Симеон Цоков Домакин  изтегли
100. 30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Симеон Цоков Домакин  изтегли
101. 30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Ирена Тихолова Главен счетоводител  изтегли
102. 30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Ирена Тихолова Главен счетоводител  изтегли
105. 30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Теменужка Лазарова Главен експерт»Общинска собственост и приватизация»  изтегли
106. 30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Теменужка Лазарова Главен експерт «Общинска собственост и приватизация»  изтегли
107. 30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Веселина Маринова Главен експерт ППО  изтегли
108. 30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Веселина Маринова Главен експерт ППО  изтегли
115. 30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Марин Василев Лесничей  изтегли
116. 30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Марин Василев Лесничей  изтегли
117. 30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Лора Вълкова Младши експерт „Екологични политики”  изтегли
118. 30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Лора Вълкова Младши експерт „Екологични политики”  изтегли
119. 30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Валентина Василева Старши експерт «Човешки ресурси»  изтегли
120. 30.05.2018 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2

Част II

Валентина Василева Старши експерт «Човешки ресурси»  изтегли
121. 30.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Стефани Немцойска Юрисконсулт  изтегли
122. 30.05.2018 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2

Част II

Стефани Немцойска Юрисконсулт  изтегли
125. 31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Стефка Михайлова Старши счетоводител  изтегли
126. 31.05.2018 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2

Част II

Стефка Михайлова Старши счетоводител  изтегли
127. 31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Йонка Василева Старши юрисконсулт  изтегли
128. 31.05.2018 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2

Част II

Йонка Василева Старши юрисконсулт  изтегли
129. 31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Светлата Василева Главен специалист «Административно и техническо обслужване» към ОбС Тетевен  изтегли
131. 31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Цветомира Христова-Петрова Старши експерт «Връзки с обществеността и протокола»  изтегли
133. 31.05.2018 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2

Част II

Цветомира Христова-Петрова Старши експерт «Връзки с обществеността и протокола»  изтегли
138. 31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Стефан Стефанов Главен експерт „Култура“  изтегли
139. 31.05.2018 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2

Част II

Стефан Стефанов Главен експерт „Култура“  изтегли
142. 31.05.2018 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 2

Част II

Светлана Василева Главен специалист «Административно и техническо обслужване» към ОбС Тетевен  изтегли
143. 31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Николай Динов Главен специалист «Социални дейности и заетост»  изтегли
144. 31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Николай Динов Главен специалист «Социални дейности и заетост»  изтегли
145. 31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Михаил Куманов Началник на отдел „Устройство на територията и инвестиционна дейност”  изтегли
146. 31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Михаил Куманов Началник на отдел „Устройство на територията и инвестиционна дейност”  изтегли
147. 31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Валентина Дакова Началник на отдел „Общинска собственост”
148. 31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Валентина Дакова Началник на отдел „Общинска собственост”  изтегли
149. 31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Петя Георгиева Секретар МКБППМН  изтегли
150. 31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Петя Георгиева Секретар МКБППМН  изтегли
151. 31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Донка Маринова Старши специалист «Административно обслужване» с. Галата  изтегли
152. 31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Донка Маринова Старши специалист «Административно обслужване» с. Галата  изтегли
157. 31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Радой Йотов Специалист лесовъдство  изтегли
158. 31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Радой Йотов Специалист лесовъдство  изтегли
159. 31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Петрослав Христов Лесничей  изтегли
160. 31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Петрослав Христов Лесничей  изтегли
161. 31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Радил Ивановски Лесничей  изтегли
162. 31.05.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Радил Ивановски Лесничей  изтегли
167. 01.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Христо Тепавичаров Началник на отдел „Административно-правно и информационно обслужване”  изтегли
168. 01.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Христо Тепавичаров Началник на отдел „Административно-правно и информационно обслужване”  изтегли
173. 04.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Бранимира Павлова Директор на Дневен център за лица с увреждания гр. Тетевен  изтегли
174. 04.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Бранимира Павлова Директор на Дневен център за лица с увреждания гр. Тетевен  изтегли
175. 04.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Мила Милчева Директор на „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“ с. Гложене  изтегли
176. 04.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Мила Милчева Директор на „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост с. Гложене изтегли
177. 05.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Мила Герджикова Управител на СУ Домашен социален патронаж – гр. Тетевен  изтегли
178. 05.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Мила Герджикова Управител на СУ Домашен социален патронаж – гр. Тетевен  изтегли
179. 05.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Милкана Иванова Главен експерт «Туризъм»  изтегли
180. 05.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Милкана Иванова Главен експерт «Туризъм»  
181. 05.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Полина Дилкова Директор на Детска градина «Детелина» гр. Тетевен  изтегли
182. 05.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Полина Дилкова Директор на Детска градина «Детелина» гр. Тетевен  изтегли
184. 06.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Анита Габровска Директор на Център за обществена подкрепа гр. Тетевен  изтегли
185. 06.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Анита Габровска Директор на Център за обществена подкрепа гр. Тетевен  изтегли
186. 06.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Ваня Василева Директор на Детска градина «Незабравка» гр. Тетевен  изтегли
187. 06.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Ваня Василева Директор на Детска градина «Незабравка» гр. Тетевен  изтегли
190. 06.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Цеца Цакова-Николова Директор на   Център за подкрепа на личностно развитие гр. Тетевен  изтегли
191. 06.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Цеца Цакова-Николова Директор на   Център за подкрепа на личностно развитие гр. Тетевен  изтегли
194. 06.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Десислава Симеонова Директор на Детска градина «Слънце» с. Градежница  изтегли
195. 06.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Десислава Симеонова Директор на Детска градина «Слънце» с. Градежница  изтегли
196. 06.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Цветелина Стоянова Секретар на Община Тетевен  
197. 06.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Цветелина Стоянова Секретар на Община Тетевен  
200. 06.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Павел Михайлов Главен архитект  изтегли
203. 06.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Бисер Христов Инкасатор  изтегли
205. 06.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Щерьо Младенов Изпълнител гробокопач  изтегли
206. 06.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Иван Иванов Изпълнител гробокопач  изтегли
207. 07.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Росица Асенова Старши специалист,,Финанси и местни приходи“ с. Градежница  изтегли
208. 07.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Росица Асенова Старши специалист,,Финанси и местни приходи“ с. Градежница  изтегли
209. 07.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Анелия Бурова Старши специалист,,Финанси и местни приходи“ с. Глогово  изтегли
210. 07.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Анелия Бурова Старши специалист,,Финанси и местни приходи“ с. Глогово  изтегли
211. 07.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Левчана Хаджиева Директор на Детска градина «Изгрев» с. Глогово  изтегли
212. 07.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Левчана Хаджиева Директор на Детска градина «Изгрев» с. Глогово  изтегли
213. 07.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Емилия Албенова Старши специалист «Административно обслужване» с. Глогово  изтегли
214. 07.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Емилия Албенова Старши специалист «Административно обслужване» с. Глогово  изтегли
223. 08.06.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Христо Петков Техник съобщителна техника  изтегли
229.

15.08.2018 г.

Чл. 35, ал. 1, т. 1 Силвия Вутева Главен експерт «Проекти и програми»  изтегли
230. 15.08.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Силвия Вутева Главен експерт «Проекти и програми»  изтегли
231. 17.09.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Цона Петкова Директор «Исторически музей» гр. Тетевен  изтегли
236. 02.10.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Цона Петкова Директор «Исторически музей» гр. Тетевен  изтегли
238. 11.10.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Цветомир Христов Лесничей  изтегли
239. 11.10.2018 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Цветомир Христов Лесничей  изтегли
363. 03.06.2019 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Монка Дикова Старши специалист «Финанси» - с. Голям извор  изтегли
364. 03.06.2019 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Монка Дикова Старши специалист «Финанси» - с. Голям извор  изтегли
369. 03.10.2019 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Ирена Христова Директор на Детска ясла «Щастливо детство»  изтегли
370. 03.10.2019 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Ирена Христова Директор на Детска ясла «Щастливо детство»  изтегли
372. 07.10.2019 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Галя Щерева Началник на отдел «Общинска собственост»  изтегли
373. 07.10.2019 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Галя Щерева Началник на отдел «Общинска собственост»  изтегли
383. 13.01.2020 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Антония Миленова Специалист-лесовъдство  изтегли
384. 13.01.2020 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Антония Миленова Специалист-лесовъдство  изтегли
387. 11.02.2020 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Виктория Иванова Юрисконсулт  изтегли
388. 11.02.2020 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Виктория Иванова Юрисконсулт  изтегли
419. 29.04.2020 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Силвана Иванова Специалист ГСОД  изтегли
421 29.04.2020 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Силвана Иванова Специалист ГСОД  изтегли
422. 01.05.2020 г. Чл. 35, ал. 1, т. 3 Веселка Димитрова Старши счетоводител-касиер  изтегли
423. 01.05.2020 г. Чл. 35, ал. 1, т. 3 Галя Щерева Ръководител на звено „Общински инспекторат“  изтегли
424. 01.05.2020 г. Чл. 35, ал. 1, т. 3 Драгомир Кавалски Инспектор в Звено ОИ  изтегли
432. 05.05.2020 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Младен Милев Специалист «Туристическа информация и услуги»  изтегли
433. 05.05.2020 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Младен Милев Специалист «Туристическа информация и услуги»  изтегли
461. 12.05.2020 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Мариян Дочев Специалист «Инспекторат»  изтегли
463. 12.05.2020 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Мариян Дочев Специалист «Инспекторат»  изтегли
464. 12.05.2020 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Тихомир Влаевски Специалист «Туристическа информация и услуги»  изтегли
466. 12.05.2020 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Тихомир Влаевски Специалист «Туристическа информация и услуги»  изтегли
494. 15.05.2020 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Недко Недков Специалист «Инспекторат»  изтегли
496. 15.05.2020 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Недко Недков Специалист «Инспекторат»  изтегли
525. 02.07.2020 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Юлиана Вълчева-Стоева Началник на отдел Административно и правно обслужване“  изтегли
527. 02.07.2020 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Юлиана Вълчева-Стоева Началник на отдел Административно и правно обслужване“  изтегли
528. 06.07.2020 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Петър Кавалски Старши експерт „Служител по сигурност на информацията, мрежова и информационна сигурност, ОМП и бедствия и кризи“  изтегли
530. 06.07.2020 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Петър Кавалски   Старши експерт „Служител по сигурност на информацията, мрежова и информационна сигурност, ОМП и бедствия и кризи“  изтегли
531. 06.07.2020 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Стойчо Московски Старши експерт Електронно управление”  изтегли
533. 06.07.2020 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Стойчо Московски Старши експерт Електронно управление”  изтегли
534. 01.07.2020 г. Чл. 35, ал. 1, т. 3 Лора Вълкова Младши експерт «Екологични политики»  изтегли
536. 06.07.2020 г. Чл. 35, ал. 1, т. 3 Петя Георгиева Главен експерт «Образование»  изтегли
537. 11.08.2020 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Ивайло Петков Старши експерт «Контрол по строителството»  изтегли
539. 11.08.2020 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Ивайло Петков Старши експерт «Контрол по строителството»  изтегли
540. 20.07.2020 г. Чл. 35, ал. 1, т. 3 Виктория Иванова Старши експерт «Нормативно и правно обслужване»  изтегли
545. 11.09.2020 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Христина Дакова Старши специалист «Финанси и местни приходи» - с. Гложене  изтегли
547. 11.09.2020 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Христина Дакова Старши специалист «Финанси и местни приходи» - с. Гложене  изтегли
550. 17.09.2020 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Пенка Нейова Главен специалист „Административно и техническо обслужване на ОбС”  изтегли
552. 17.09.2020 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Пенка Нейова Главен специалист „Административно и техническо обслужване на ОбС”  изтегли
554. 05.10.2020 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Георги Маринов Старши експерт «Околна среда»  изтегли
556. 05.10.2020 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Георги Маринов Старши експерт «Околна среда»  изтегли
557. 05.10.2020 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Валери Вълчев Старши инспектор  изтегли
559. 05.10.2020 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Валери Вълчев Старши инспектор                               изтегли
560. 06.10.2020 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Габриела Маджарска Инспектор МДТ  изтегли
562. 06.10.2020 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Габриела Маджарска Инспектор МДТ  изтегли
563. 06.10.2020 г. Чл. 35, ал. 1, т. 3 Искра Иванова Началник на отдел «Местни данъци и такси»  изтегли
564. 04.11.2020 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Нели Павлова Технически сътрудник - касиер «Местни данъци и такси»  изтегли
565. 18.02.2021 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Райна Александрова Специалист Териториално-селищно устройство”  изтегли
567. 18.02.2021 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Райна Александрова Специалист Териториално-селищно устройство”  изтегли
568. 18.02.2021 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Людмил Николаев Старши специалист ТСУ  изтегли
570. 18.02.2021 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Людмил Николаев Старши специалист ТСУ  изтегли
571. 11.02.2021 г. Чл. 35, ал. 1, т. 3 Галя Димитрова Главен специалист ТСУ  изтегли
572. 15.02.2021 г. Чл. 35, ал. 1, т. 3 Мариян Дочев Лесничей  изтегли
573. 24.02.2021 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Христо Николаев Лесничей  изтегли
575. 24.02.2021 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Христо Николаев Лесничей  изтегли
577. 17.03.2021 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Валентина Боева Ръководител на Звено „Озеленяване, благоустройство и поддръжка“  изтегли
579 17.03.2021 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Валентина Боева Ръководител на Звено „Озеленяване, благоустройство и поддръжка“  изтегли
691. 11.05.2021 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Николина Димитрова Технически сътрудник  изтегли
708. 15.09.2023 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Ива Георгиева Младши експерт Селско-стопански политики”  изтегли
710. 14.10.2021 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Ива Георгиева Младши експерт Селско-стопански политики”  изтегли
713. 01.12.2021 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Божанка Петкова Специалист “Гражданско състояние и обредни дейности” Специалист   “Гражданско състояние и обредни дейности”  изтегли
715. 02.12.2021 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Божанка Петкова Специалист “Гражданско състояние и обредни дейности” Специалист   “Гражданско състояние и обредни дейности”  изтегли
717. 01.12.2021 г. Чл. 35, ал. 1, т. 3 Силвана Иванова Главен специалист ГСОД  изтегли
2. 10.02.2022 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Пепа Петкова Специалист Стопанска политика и транспорт”  изтегли
4. 10.02.2022 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Пепа Петкова Специалист Стопанска политика и транспорт”  изтегли
112. 11.05.2022 г. Чл. 35, ал. 1, т. 3 Габриела Христова Главен експерт «Общинска собственост»  изтегли
122. 13.05.2022 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Нина Кавалска Специалист Териториално-селищно устройство”  изтегли
124. 13.05.2022 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Нина Кавалска Специалист Териториално-селищно устройство”  изтегли
127. 06.07.2022 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Илиян Илиев Специалист „Инспекторат“  изтегли
129. 06.07.2022 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Илиян Илиев Специалист „Инспекторат“  изтегли
131. 19.09.2022 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Николай Иванов Лесничей  изтегли
132. 04.07.2023 г. Чл. 35, ал. 1, т. 3 Ивайло Петков Старши експерт „Контрол по строителството“  изтегли
133. 04.07.2023 г. Чл. 35, ал. 1, т. 3 Ива Георгиева Старши експерт „Селскостопански политики“  изтегли
133. 19.09.2022 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Николай Иванов Лесничей  изтегли
140. 16.11.2022 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Вася Василева Главен експерт „Общинска собственост“  изтегли
142. 16.11.2022 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Вася Василева Главен експерт „Общинска собственост“  изтегли
143. 16.11.2022 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Тотка Банова Кметски наместник с. Малка Желязна  изтегли
145. 16.11.2022 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Тотка Банова Кметски наместник с. Малка Желязна  изтегли
146. 16.11.2022 г. Чл. 35, ал. 1, т. 3 Пенка Нейова Младши експерт „Проекти и програми“  изтегли
147. 22.11.2022 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Смиляна Сиракова Старши специалист „Финанси и местни приходи“ с. Галата  изтегли
149. 22.11.2022 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Смиляна Сиракова Старши специалист „Финанси и местни приходи“ с. Галата  изтегли
151. 08.12.2022 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Евгени Стоянов Техник „Съобщителна техника“  изтегли
152. 08.12.2022 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Златка Манева Старши специалист „Административно обслужване“ с. Градежница  изтегли
154. 08.12.2022 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Златка Манева Старши специалист „Административно обслужване“ с. Градежница  изтегли
1. 10.01.2023 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Ива Иванова Специалист-лесовъдство  изтегли
3. 10.01.2023 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Ива Иванова Специалист-лесовъдство  изтегли
4. 11.01.2023 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Николай Стоянов Специалист „Озеленяване“  изтегли
6. 11.01.2023 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Николай Стоянов Специалист „Озеленяване“  изтегли
7. 13.03.2023 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Жулиета Каменова Главен специалист ГСОД  изтегли
9. 13.03.2023 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Жулиета Каменова Главен специалист ГСОД  изтегли
76. 02.05.2023 г. Чл. 35, ал. 1, т. 3 Ванеса Стоянова Главен специалист ТСУ  изтегли
77. 02.05.2023 г. Чл. 35, ал. 1, т. 3 Нина Кавалска Главен специалист „Инвеститорски контрол“  изтегли
78. 02.05.2023 г. Чл. 35, ал. 1, т. 3 Божидарка Павлова Главен специалист ТИ  изтегли
130. 19.06.2023 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Въло Стефанов Специалист „Озеленяване“  изтегли
132. 19.06.2023 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Въло Стефанов Специалист „Озеленяване“  изтегли
135. 19.07.2023 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Галина Балканска Старши счетоводител  изтегли
137. 19.07.2023 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Галина Балканска Старши счетоводител  изтегли
138. 21.07.2023 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Веселка Георгиева Специалист ТСУ  изтегли
140. 21.07.2023 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Веселка Георгиева Специалист ТСУ  изтегли
142. 25.07.2023 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Радинка Атанасова Старши специалист „Административно обслужване“ с. Гложене  изтегли
144. 25.07.2023 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Радинка Атанасова Старши специалист „Административно обслужване“ с. Гложене  изтегли
146. 03.10.2023 г. Чл. 35, ал. 1, т. 1 Йоана Банкова Главен специалист „Туризъм“  изтегли
148. 03.10.2023 г. Чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II Йоана Банкова Главен специалист „Туризъм“  изтегли
149. 03.10.2023 г. Чл. 35, ал. 1, т. 3 Стефан Стефанов Началник на отдел „Хуманитарни дейности, спорт и туризъм“  изтегли
1. 08.11.2023 г. Чл. 49, ал. 1, т. 2 Част II от ЗПК Йонита Димитрова Специалист “Спорт, интеграция и младежки дейности”  изтегли
3. 13.11.2023 г. Чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК Йонита Димитрова Специалист “Спорт, интеграция и младежки дейности”  изтегли
8. 18.12.2023 г. Чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК Драгомир Пенчев Ръководител на Дейност „Управление и стопанисване на общинските гори”  изтегли
10. 18.12.2023 г. Чл. 49, ал. 1, т. 2 Част II от ЗПК Драгомир Пенчев Ръководител на Дейност „Управление и стопанисване на общинските гори”  изтегли
12. 01.02.2024 г. Чл. 49, ал. 1, т. 3 от ЗПК Михаил Куманов Директор на Дирекция „Специализирана администрация“  изтегли

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню