Общинска болница


1

Болницата в гр. Тетевен е с повече от 100 годишна история. Тя обслужва населението от общините Тетевен и Ябланица, както и пациенти от други общини, осъществявайки висококачествена болнична помощ. В настоящия момент Тетевенската болница е лечебно заведение с дългогодишна традиция - добре оборудвано, разполагащо със специалисти по основните медицински специалности, притежаващо добра организация на работа и спечелило доверието на гражданите и пациентите.

Осъществявайки своите основни приоритети – извършване на качествена медицинска помощ, отговаряща на утвърдените медицински стандарти и правилата за добра медицинска практика, използвайки съвременните медицински методи и технологии, нашата болница отговаря на нарастващите потребности от качествена стационарна медицинска помощ в района.

Болницата разполага с 88 легла за активно лечение.

Комплексните грижи се осъществяват от квалифициран персонал от лекари, специалисти по здравни грижи (медицински сестри, лаборанти), фармацевти, санитари и друг персонал.


Структура на „МБАЛ - Тетевен - д-р А. Пешев” ЕООД

І. Консултативно-диагностичен блок, който се състои от:

1. Приемно-консултативни кабинети:

 • Вътрешни болести;
 • Кардиология;
 • Неврологични болести;
 • Детски болести;
 • Хирургични болести;
 • Кабинет за пред анестезиологични консултации

2. Медико-диагностични лаборатории:

 • Клинична лаборатория, II ниво на компетентност, включваща:

- Клинична химия;

- Химични и цитологични изследвания;

- Хематология;

- Хемокоагулация;

- Специализирани изследвания

Телефон за връзка: 0678/ 5 33 11 – вътр. 272; GSM: 0892 60 27 82

Началник отделение – Д-р Калина Нанева

Старши клиничен лаборант – Филипа Кръстева

   3. Отделения без легла:

 • Отделение по образна диагностика, включващо рентген с графичен и скопичен пост, компютъро-томографски кабинет, мамографски кабинет.

Телефон за връзка: 0678/ 5 33 11 – вътр. 224; GSM: 0892 60 27 73

Началник отделение – Д-р Иван Цачев

Старши рентгенов лаборант – Кристина Петрова

4. Кабинети за функционална и образна диагностика – ехографски кабинети, ехокардиографски кабинет, ендоскопски кабинет.

ІІ. Стационарен блок с 88 легла, който се състои от:

 1. 1.Вътрешно отделение - 23 легла с дейност по гастроентерология, нефрология и пневмология, II ниво на компетентност.

Телефон за връзка: 0678/ 5 33 11 – вътр. 249; GSM: 0878 97 53 89

Началник отделение – Д-р Светлана Семова

Старша медицинска сестра – Маринела Димитрова

 1. 2. Кардиологично отделение - 13 легла.

Телефон за връзка: 0678/ 5 33 11 – вътр. 229; GSM: 0878 97 53 88

Началник отделение – Д-р Николай Игнатов

Старша медицинска сестра – Петя Иванова

 1. 3.Неврологично отделение - 15 легла, II ниво на компетентност.

Телефон за връзка: 0678/ 5 33 11 – вътр. 301; GSM: 0878 97 53 93

Началник отделение – Д-р Димчо Христов

Старша медицинска сестра – Теменужка Петрова

 1. 4.Детско отделение - 13 легла, I ниво на компетентност.

Телефон за връзка: 0678/ 5 33 11 – вътр. 271; GSM: 0878 97 53 87

Началник отделение – Д-р Павлинка Нешева

Старша медицинска сестра – Събка Нешева

 1. 5.Хирургично отделение – 16 легла, II ниво на компетентност, вкл. 1 легло с дейност и по ортопедия и травматология, в изпълнение на медицински стандарт по ортопедия и травматология.

Операционен блок към ХО с три операционни зали.

Телефон за връзка: 0678/ 5 33 11 – вътр. 310; GSM: 0878 97 53 94

Началник отделение – Д-р Иво Лачев

Старша медицинска сестра – Десислава Митева

6. Отделение за продължително лечение /терапевтичен профил/ по вътрешни болести, нервни болести и кардиология – 8 легла.

ІІІ. Административно-стопански блок - състои се от:

- Администрация;

- Канцелария;

- Транспорт;

- Техническа служба;

- Кухня;

- Стерилизационна;

- Регистратура;

- Телефонна централа;

- Парова централа.

ІV. Болнична аптека.

Телефон за връзка: 0678/ 5 33 11 – вътр. 302; GSM: 0878 97 53 83

Ръководител болнична аптека – Маг. фармацевт Иванка Петрова

Помощник фармацевт – Пенка Мирчева


Вътрешно отделение

Разгърнато в основния корпус на болницата с 23 болнични легла. Вътрешно отделение е с ВТОРО ниво на компетентност.

Лечебна дейност: Отделението има сключен договор с НЗОК за 11 клинични пътеки.    

В отделението се осигурява денонощен прием на болни в планов и спешен порядък, основно по договор с НЗОК и терапевтични консултации в доболничната помощ и във всички структури на лечебното заведение.

Вътрешно отделение е специализирано за диагностика и активно лечение на заболявания на гастроинтестиналния тракт - тънко и дебело черво; хепатобилиарна система; бъбречни заболявания - остър и обострен хроничен пиелонефрит, неспецифични белодробни заболявания - ХОББ, бронхиална астма, пневмонии, хронична дихателна недостатъчност.

Отделението е оборудвано със съвременна и модерна медицинска апаратура - електрокардиографи, пациентни монитори, фиброгастроскоп и фибробронхоскоп, ехограф.

Общуването с персонала е удоволствие за пациентите и това ги прави доброволни сътрудници в лечебно-диагностичния процес.

Началник отделение
Д-р Светлана СЕМОВА
 - Вътрешни болести

Старша медицинска сестра
Маринела ДИМИТРОВА
- Бакалавър "Управление на здравните грижи"

Телефони:
Лекари: 0678/ 5 33 11, вътр. 369
Мед. сестри: 0678/ 5 33 11, вътр. 249
GSM: 0878 975 389


 Кардиологично отделение

Разполага с 13 болнични легла, в това число за интензивни грижи - 4 легла. Кардиологично отделение е с ПЪРВО ниво на компетентност.

Лечебна дейност: Отделението има сключен договор с НЗОК за 4 клинични пътеки.

В отделението се осъществява диагностика, изследване и специализирано лечение на болни със сърдечно - съдова патология в планов и спешен порядък.

За лечение в отделението се хоспитализират пациенти с остър инфаркт на миокарда, нестабилна стенокардия, изострена хронична сърдечна недостатъчност, ритъмни и проводни нарушения, белодробен тромбоемболизъм.

Кардиологично отделение е оборудвано със съвременна медицинска апаратура - ехокардиограф, Холтер система, електрокардиографи, пациентни монитори, система за велотест, дефибрилатор, перфузори.

В отделението работят лекари и медицински сестри, притежаващи умения и квалификация по профила на отделението.

Началник отделение
Д-р Николай ИГНАТОВ
 - Кардиология

Старша медицинска сестра 
Петя ИВАНОВА

Телефони:
Лекари: 
0678/ 5 33 11, вътр. 202
Мед. сестри:
0678/ 5 33 11, вътр. 229
GSM: 0878 975 388

В Кардиологично отделение работят млади лекари със специалност по профила на отделението – Д-р Ради Стефанов, МУ Плевен, Катедра „Кардиология, ендокринология и пулмология“; Д-р Ирина Льоскова – УМБАЛ „Лозенец“, Клиника по кардиология и Д-р Николай Нейков – МБАЛНП „Св.Наум“, Аджъбадем Сити Клиник болница Токуда.

За работното им време може да се информирате на посочените телефони на отделението.


 Неврологично отделение

Неврологично отделение е с ВТОРО ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по "Неврологични болести". Разполага с 15 болнични легла.

В структурата на отделението са обособени:

ü  Електрофизиологичен кабинет /ЕМГ, ЕЕГ/;

ü  Кабинет Доплерова сонография;

ü  Физиотерапевтична стая без легла, оборудвана с апарати за електро и ултразвукова физиотерапия на болни със заболявания на периферната нервна система.

Лечебна дейност: Отделението има сключен договор с НЗОК и работи по 11 клинични пътеки.

     Усилията на медицинските специалисти в отделението са насочени към:

ü  Диагностика и лечение на заболявания на централната и периферната нервна система и техните усложнения;

ü  Спешна хоспитализация, интензивни грижи за болни с остри разстройства на мозъчното кръвообращение;

ü  Диагностика и лечение на рискови състояния на мозъчното кръвообръщение.

За изпълнение на лечебно - диагностичната дейност се използва съвременна медицинска апаратура - пациентни монитори, Доплеров соногроф, електромиограф,електроенцефалограф.

Началник отделение 
Д-р Димчо ХРИСТОВ – Неврология

Старша медицинска сестра 
Теменужка ПЕТРОВА
- Магистър "Административен и здравен мениджмънт"

Телефони:
Началник отделение: 
0678/ 5 33 11, вътр. 212
Лекари: 0678/ 5 33 11, вътр. 210; 219
Мед. сестри: 0678/ 5 33 11, вътр. 301
GSM: 0878 975 393

 2

3


Хирургично отделение

Хирургично отделение е с ВТОРО ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по "ХИРУРГИЯ".

Лечебна дейност: Хирургично отделение има сключен договор с НЗОК и работи по 22 клинични пътеки.

В Хирургично отделение се осъществява диагностика, активно лечение и грижи за пациенти с проблеми в областта на жлъчно-чернодробната, стомашно-чревната, пластичната и спешната хирургия.

Оперативно лечение на дефекти на коремната стена, мекотъканни травми и заболявания; дейности, характерни за септичната хирургия - раневи инфекции, гнойни процеси.

Ортопедо - травматологична дейност - в структурата се настаняват пациенти с травми и наранявания на горен и долен крайници, със среден и малък обем дейности.

Анестезиология и интензивно лечение - разполага с модерна техника за обща и регионална анестезия и аналгезия. Обособена е стая за интензивни грижи с 4 легла със съвременна апаратура, позволяваща реанимация и 24-часов мониторинг на пациенти след тежки хирургични интервенции, травми и застрашаващи живота състояния.

В отделението работят хирурзи, ортопед, анестезиолози и медицински сестри - операционни и анестезиологични.

Отделението е с 16 разкрити болнични легла и разполага с 2 операционни зали със съвременно оборудване и апаратура.

Началник отделение и Началник операционен блок 
Д-р Иво ЛАЧЕВ – Хирург

Ортопед - Д-р Иван КАНТАРДЖИЕВ

Анестезиологичен екип - Д-р Йотко ЦВЕТКОВ, Д-р Маргарита ОБРЕТЕНОВА

Старша медицинска сестра - Десислава МИТЕВА

Телефони:

Лекари: 0678/ 5 33 11, вътр. 304

Мед. сестри: 0678/ 5 33 11, вътр. 310, 237
GSM: 0878 975 394

 4

5

6


Детско отделение

Детско отделение е с ПЪРВО ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по "Педиатрия". Разполага с 13 болнични легла.

Лечебна дейност: Отделението има сключен договор с НЗОК и работи по 4 клинични пътеки.

В отделението се осъществява диагностично уточняване, активно лечение и интензивни грижи при заболявания на деца от 0 до 18 год. възраст.

Осигурен е денонощен прием и консултации на всички нуждаещи се деца.

Детско отделение е оборудвано със съвременна медицинска апаратура съгласно медицинския стандарт по педиатрия.

Персоналът притежава необходимата квалификация за осъществяване на диагностичната и лечебната дейност.

Началник отделение
Д-р Павлина НЕШЕВА - Детски болести

Старша медицинска сестра
Събка НЕШЕВА - Магистър "Управление на здравните грижи"

Телефони
0678/ 5 33 11, вътр. 271
GSM: 0878 975 387

7

 8


Клинична лаборатория

“Продукт на клиничната лаборатория не са резултатите, а общия й принос върху диагностиката и лечението”.

Медико-диагностична клинична лаборатория /МДКЛ/ е част от Диагностично-консултативен блок /ДКБ/ на “МБАЛ - Тетевен - д-р А. Пешев” ЕООД. 

Тя е оборудвана със съвременна лабораторна апаратура, доставена след спечелен проект:

ü  Автоматичен хематологичен анализатор;

ü  Автоматичен биохимичен анализатор;

ü  Кръвно-газов анализатор;

ü  Йон-селективен анализатор;

ü  Центрофуга.

Това позволява извършването на изследвания за ранно диагностициране, проследяване и контрол на необходимите лабораторни показатели, свързани с определени заболявания.

Изпълняват се изследвания, групирани както следва:

ü  Хематологични изследвания;

ü  Качествено и количествено изследване на урина;

ü  Ранна диагностика на инфаркт на миокарда;

ü  Коагулационни изследвания;

ü  Пълен набор биохимични изследвания;

ü  Изследване на електролити и кръвни газове;

ü  Имунохимични изследвания;

ü  Изследване на туморни маркери;

ü  Морфологично изследване на кръвни клетки.

Началник отделение
Д-р Калина НАНЕВА - Клинична лаборатория
Старши кл. лаборант
 
Филипа
КРЪСТЕВА – Бакалавър „Управление на здравните грижи“
Телефони
0678/ 5 33 11, вътр. 272
GSM: 0892 602 782


 

Отделение по образна диагностика

Отделението по образна диагностика /ООД/ се вписва в структурата на Диагностично-консултативен блок /ДКБ/ на “МБАЛ Тетевен д-р А. Пешев” ЕООД. 

След спечелен проект по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013“ е доставено и монтирано специализирано медицинско оборудване:

ü  Компютърен томограф - 16 срезов;

ü  Мамографска система – аналогова;

ü  Стационарен рентгенов апарат с графичен и скопичен пост;

ü  Система за дигитализиране;

ü  DIKOM принтер;

ü  Мобилен рентгенов апарат тип Кугел;

ü  Рентгенов апарат тип С-рамо;

ü  4D – ехограф

Извършват се всички видове конвенционални рентгеноскопични и рентгенографични изследвания и специфични контрастни рентгенови изследвания.

Осъществява се компютър - томографска диагностика на глава и тяло, измерване на костна плътност с възможности за триизмерно изображение.

Ехографски кабинет - изследвания на торакс, абдоминална ехография, ехография на малък таз.

   В отделението се извършват и мамологични изследвания със съвременна апаратура.


Началник отделение  
Д-р Иван ЦАЧЕВ - рентгенолог

Старши рентгенов лаборант 
Кристина ПЕТРОВА

Телефони:
Рентген: 0678/ 5 33 11, вътр. 224
Скенер: 0678/ 5 33 11, вътр. 235
GSM: 0892 602 773

В кабинетите за функционална и образна диагностика се извършва:

ü  Ехография;

ü  4D – ехография;

ü  Абдоминална ехография;

ü  Доплерова сонография;

ü  Фиброгастроскопия;

ü  Фиброколоноскопия;

ü  Ректоскопия;

ü  Фибробронхоскопия;

ü  Мамография.

 10

11


ХРАНЕНЕ:

Ръководството на диетичното хранене в “ “МБАЛ Тетевен - д-р А. Пешев” ЕООД се осъществява от Инструктор по хранене, който изготвя менюто съвместно с Главната медицинска сестра.

Диетата за хранене на всеки болен се назначава индивидуално от лекуващия лекар.

“МБАЛ Тетевен - д-р А. Пешев” ЕООД всекидневно предлага топла храна на своите пациенти. Менюто за болните е двустепенно, като се редуват месни и постни ястия съобразно хранителния режим и принципите на лечебното хранене. Храната за всеки болен е опакована индивидуално в термо съдове за еднократна употреба, които запазват храната топла. Количеството отговаря на полагащия се порцион за съответния прием.

Пациентите, на които е назначена Диета №15 могат да си поръчат индивидуално меню, като за целта се прави заявка един ден предварително.

Храната се поднася на всеки пациент в болничната стая от дежурния персонал приблизително в следните часове:

         Закуска     - 08.00 ч.
         Обяд         - 12.00 ч.
         Вечеря       - 18.00 ч.

 12

14

16


Дейността на болничните отделения е регламентирана в Правилника за вътрешния ред на болницата, в Правилника за вътрешния ред на съответното отделение и в Дневния режим на същото.

Денят в болницата е различен от Вашето ежедневие. Той започва рано в отделенията, защото има много дейности, които трябва да бъдат извършени и са свързани с Вашето лечение.

МЕДИЦИНСКА ИНФОРМАЦИЯ: Информацията относно Вашето лечение е строго поверителна. Персоналът няма право да предава без Ваше позволение информация на никого, освен на Вашия личен лекар. Моля питайте лекуващия лекар или дежурната медицинска сестра, ако искате да знаете всичко за Вашето състояние, за лечението или за медикаментите, които приемате. Ако имате болки или не се чувствате добре, моля, не се притеснявайте да им кажете. По Ваше желание персоналът няма да уведомява или ще уведомява роднините Ви за Вашето здраве.

МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ: За всеки, който постъпва в “МБАЛ Тетевен - д-р А. Пешев” ЕООД се грижат медицински специалисти, чиито имена ще научите в отделенията. Освен това на Ваше разположение ще бъде екип от лекари, които ще се грижат за Вас ден след ден. Вашият лекуващ лекар ще ви посещава редовно, ще провежда и визитациите, за да наблюдава лечението Ви и развитието на заболяването Ви.

Медицинските сестри са отговорни да оказват качествени здравни грижи в рамките на своите компетенции и длъжностни задължения. Отговорни са за правилното и ефективно провеждане на медицинското Ви лечение съгласно предписанието на лекуващия лекар.

ДРУГ ПЕРСОНАЛ: Лекари-консултанти, Главна медицинска сестра, рентгенолози и рентгенови лаборанти, медицински лаборанти, санитари и техници са част от персонала, посещаващ отделението.

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню