Стратегии

Стратегия за управление на общинската собственост на Община Тетевен за мандат 2023 г. - 2027 г. приета с Решение №53/25.01.2024 г. на Общински съвет - Тетевен вижте тук.


 
"План за действие на община Тетевен за периода 2021-2023 г. в изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация /2021-2030 г./", приет с Решение № 691/26.05.2022 г., вижте тук
 

 
 
ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН 2021 - 2027 Г. вижте тук. 

Годишен отчетен доклад за 2021 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО 2021-2027 вижте тук.

Годишен отчетен доклад за 2022 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО 2021-2027 вижте тук.
 

 

ОБЩИНСКИ ПЛАН  ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН

ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 ГОДИНА

Изтегли целия план - оттук...

АКТУАЛИЗИРАН ДОКУМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН 2018 - 2020 г. вижте тук.

 ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН  2014 - 2020 Г. ЗА 2014 Г. ВИЖТЕ ТУК
ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН  2014 - 2020 Г. ЗА 2015 Г. ВИЖТЕ ТУК
ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН  2014 - 2020 Г. ЗА 2016 Г. ВИЖТЕ ТУК
ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН  2014 - 2020 Г. ЗА 2017 Г. ВИЖТЕ ТУК.
Доклад за последваща оценка за изпълнение на Общински план за развитие 2014 -2020 вижте тук.
 
 ДОКЛАД ЗА МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН  2014 - 2020 Г. ВИЖТЕ ТУК
  ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН  2014 - 2020 Г. ЗА 2019 Г. ВИЖТЕ тук
ОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН  2014 - 2020 Г. ЗА 2020 Г. ВИЖТЕ ТУК
 

 
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ОБЩИНА ТЕТЕВЕН 2022 - 2026 вижте тук.
 
 
 

ПЛАН  ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН

ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 ГОДИНАПланът за развитие на община Тетевен, съгласно Закона за регионално развитие, е основният документ, определящ стратегическите цели и приоритети на общинската политика. Планът представлява отправна точка за насочване на усилията на общинското ръководство и всички заинтересовани страни в общината за постигане на целите на това развитие и по този начин да превърне стратегическото планиране в основен действащ инструмент за развитие на общината.

 

Изтегли целия план - оттук...


 

 

ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН  2007 - 2013 Г. ЗА 2011 Г. ВИЖТЕ ТУК.

ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН  2007 - 2013 Г. ЗА 2012 Г. ВИЖТЕ ТУК.
 
ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН  2007 - 2013 Г. ЗА 2013 Г. ВИЖТЕ ТУК.
 
ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН  2007 - 2013 Г. ВИЖТЕ ТУК.
 
АКТУАЛИЗИРАН ДОКУМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН 2018 - 2020 г. ВИЖТЕ ТУК.
ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА 2018 Г. НА ОПР НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН ВИЖТЕ ТУК.

 

 


 

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Тетевен 2011 г. - 2015г.

Общинската стратегия за СУ е приета и утвърдена с решение на Общинския съвет от 23.11.2010 г. на 49-тото редовно заседание.

Стратегията за развитието на социалните услуги в община Тетевен (2011 - 2015 г.) е   създадена в процес на партньорство между заинтересованите страни в община Тетевен - Общинска администрация, Дирекция „СП", местни структури на НПО. Планирането е осъществено от екип, включващ представители от всички заинтересовани страни. Процесът на планиране се базира на извършения анализ на нуждите на рисковите групи и ресурсите с които разполага общината. Приоритетите на общинската стратегия са приети на координационна среща с всички заинтересовани страни, а компонентите са разработени в работния екип.


Изтегли оттук цялата стратегия

 


 

Стратегия за местно развитие на "Местна инициативна група Тетевен" - виж тук


.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН ЗА 2018 Г. вижте тук

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню