Търгове
Търгове

Търгове

Документация за обект 160002 вижте тук

Документация за обект 160003 вижте тук

Заповед №483 от 13.07.2016 г. вижте тук.

График за провеждане на открития конкурс вижте тук.

 

            "МБАЛ - Тетевен - Д-р Ангел Пешев" ЕООД, на основание Заповед № 018/03.02.2015г. обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект, собственост на дружеството, представляващ обособено помещение, част от вход-партерен етаж в сграда "Поликлиника" на "МБАЛ - Тетевен - Д-р Ангел Пешев" ЕООД,  гр. Тетевен, ул. „Димитър Благоев” № 62, с обща площ от 5,64 кв.м., при следните тръжни условия:

1.       Начална наемна цена – 80 /осемдесет/  лв. без ДДС;

2.       Срок на договора за наем – 3 /три/ години;

3.       Право на участие в търга имат ЕТ и юридически лица;

4.       Не може да участва в търга кандидат, който е:

-          осъждан с влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, за престъпление против собствеността или стопанството, освен ако не е реабилитиран;

- е обявен в несъстоятелност.

-  е в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

- е в открито производство по несъстоятелност, и има сключено извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон.

- е лишен от правото да упражнявам търговска дейност  съгласно законодателството на Република България.

- то или свързани с него лица и/или дружества , имат парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата.

   5. При подаване на предложенията кандидатът установява тези обстоятелства с декларация. При подписване на договор за липсата на задължения към държавата или общината, спечелилият кандидат представя документ от съответните компетентни органи.

   6. Депозитът за участие в търга е 10% от началната наемна цена без ДДС. Депозитната вноска за участие се внася в касата на дружеството до 16,00 часа на 24.02.2015 год.;

  7. Документацията се закупува до 14,00 часа на 24.02.2015 год.;

  8. Предложенията за участие в търга се подават до 16,00 часа на 24.02.2015 год. при завеждащ „личен състав” на дружеството.

  9. Търгът ще се проведе от 11,00 часа на 25.02.2015 год. в сградата на "МБАЛ - Тетевен - Д-р Ангел Пешев" ЕООД;

  10. В случай, че търгът не се проведе на 25.02.2015 год., повторен търг ще се проведе на 05.03.2015 год. при същите условия;

  11. Оглед на обекта може да се прави всеки работен ден от 8,00 до 12,00часа.

За допълнителна информация: тел. 0678/531 71, 0678/533 11

 

О Б Я В А

 

            "МБАЛ - Тетевен - Д-р Ангел Пешев" ЕООД, на основание Заповед № 023/10.02.2014г. обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект, собственост на дружеството, представляващ полумасивна страда "Портиерна", съставляваща част от сгради на "МБАЛ - Тетевен - Д-р Ангел Пешев" ЕООД,  гр. Тетевен, ул. „Димитър Благоев” № 62, с обща площ от 24,00 кв.м., при следните тръжни условия:

1.       Начална наемна цена – 115 /сто и петнадесет/  лв. без ДДС;

2.       Срок на договора за наем – 3 /три/ години;

3.       Право на участие в търга имат ЕТ и юридически лица;

4.       Не може да участва в търга кандидат, който е:

-          осъждан с влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, за престъпление против собствеността или стопанството, освен ако не е реабилитиран;

-          е обявен в несъстоятелност.

-  е в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

-          е в открито производство по несъстоятелност, и има сключено извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон.

-          е лишен от правото да упражнявам търговска дейност  съгласно законодателството на Република България.

-          то или свързани с него лица и/или дружества , имат парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата.

5. При подаване на предложенията кандидатът установява тези обстоятелства с декларация. При подписване на договор за липсата на задължения към държавата или общината, спечелилият кандидат представя документ от съответните компетентни органи.

6. Депозитът за участие в търга е 10% от началната наемна цена без ДДС. Депозитната вноска за участие се внася в касата на дружеството до 16,00 часа на 04.03.2014 год.;

7. Документацията се закупува до 14,00 часа на 04.03.2014 год.;

8. Предложенията за участие в търга се подават до 16,00 часа на 04.03.2014 год. при завеждащ „личен състав” на дружеството.

9. Търгът ще се проведе от 13,00 часа на 05.03.2014 год. в сградата на "МБАЛ - Тетевен - Д-р Ангел Пешев" ЕООД;

10. В случай, че търгът не се проведе на 05.03.2014 год., повторен търг ще се проведе на 12.03.2014 год. при същите условия;

11. Оглед на обекта може да се прави всеки работен ден от 8,00 до 12,00часа.

За допълнителна информация: тел. 0678/531 71, 0678/533 11

 

О Б Я В А

 

            "МБАЛ - Тетевен - Д-р Ангел Пешев" ЕООД, на основание Заповед № 022/10.02.2014г. обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект, собственост на дружеството, представляващ „Подкрепителен пункт /барче/”, намиращ се на приземния етаж на сграда на "МБАЛ-Тетевен -Д-р Ангел Пешев" ЕООД, ул. „Димитър Благоев” № 62, състоящо се от търговско помещение, коридор, склад и бар с обща площ от 76,00 кв. м., при следните тръжни условия:

1.       Начална наемна цена – 245 /двеста четиридесет и пет/  лв. без ДДС;

2.       Срок на договора за наем – 3 /три/ години;

3.       Право на участие в търга имат ЕТ и юридически лица;

4.       Не може да участва в търга кандидат, който е:

-          осъждан с влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, за престъпление против собствеността или стопанството, освен ако не е реабилитиран;

- е обявен в несъстоятелност.

-  е в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

- е в открито производство по несъстоятелност, и има сключено извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон.

- е лишен от правото да упражнявам търговска дейност  съгласно законодателството на Република България.

- то или свързани с него лица и/или дружества , имат парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата.

   5. При подаване на предложенията кандидатът установява тези обстоятелства с декларация. При подписване на договор за липсата на задължения към държавата или общината, спечелилият кандидат представя документ от съответните компетентни органи.

   6. Депозитът за участие в търга е 10% от началната наемна цена без ДДС. Депозитната вноска за участие се внася в касата на дружеството до 16,00 часа на 04.03.2014 год.;

  7. Документацията се закупува до 14,00 часа на 04.03.2014 год.;

  8. Предложенията за участие в търга се подават до 16,00 часа на 04.03.2014 год. при завеждащ „личен състав” на дружеството.

  9. Търгът ще се проведе от 11,00 часа на 05.03.2014 год. в сградата на "МБАЛ - Тетевен - Д-р Ангел Пешев" ЕООД;

  10. В случай, че търгът не се проведе на 05.03.2014 год., повторен търг ще се проведе на 12.03.2014 год. при същите условия;

  11. Оглед на обекта може да се прави всеки работен ден от 8,00 до 12,00часа.

За допълнителна информация: тел. 0678/531 71, 0678/533 11

Община Тетевен на основание Решение № 245/29.11.2012 г. на Общински съвет - Тетевен и при условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ за отдаване под наем  на помещение „Бюфет”, с площ  от 38 кв. м, находящо се на І-ви етаж в сграда-публична общинска собственост – Начално  училище “Хаджи Генчо”, попадаща в УПИ VІІІ, кв. 60 по ПУП на гр. Тетевен, актувана с АОС №42/1998 г., при следните условия :

1. Начална тръжна месечна наемна цена – 173.00 лв., без ДДС.

2. Търгът  ще се проведе от 14.00 ч.  на 12.02.2013 г. в сградата на НУ ”Х. Генчо”.

3. Срок, място и цена за закупуване на документация за участие – до 16.00 ч. на 11.02.2013 г. в  касата на НУ ”Х. Генчо” - Тетевен, срещу 50 лв., без ДДС

4. Предложенията за участие се приемат в запечатан плик от 8.00 ч. до 12.00 ч. на 12.02.2013 г. в касата  на НУ ”Х. Генчо” – Тетевен.

5. Депозитна вноска за участие – 10 % от първоначалната тръжна наемна цена, внесена в касата  на НУ ”Х. Генчо” – Тетевен в срок до 12. 00 ч. на 12.02.2013 г.

6. Оглед на обекта всеки работен ден от 8.00 до 16.00  на 11.02.2013 г.

7. В случай, че търгът  не се проведе на 12.02.2013 г., повторен търг  ще се проведе на 19.02.2013 г. от 14.00 ч.

Допълнителна информация на тел.0678/ 5-21-83.

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню