Инвестиционни предложения, ОВОС, съобщения по Закона за водите

9260 times

Обява до заинтересованите лица и общественост от Община Тетевен, относно инвестиционно предложение: "Промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 72343.500.8268 по КККР на гр. Тетевен, м. "Манастирски дол" - от "пасище" в "друг вид земеделска земя" вижте тук.


Обява до заинтересованите лица и общественост от "БОНЧЕВ ДЕМОНТАЖ"ЕООД, относно инвестиционно предложение: "Пускане в експлоатация на компактна машина за рециклиране на електрически кабели SINCRO EKO" вижте тук. 


 Обява за инвестиционно предложение от Николай Йорданов Найденов за Изграждане на еднофамилна жилищна сграда и допълващо застрояване в с. Дивчовото, м. "Горния требеж", вижте тук


Обявление на проект за оразмеряване, изграждане и експлоатация на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около каптиран извор „Ратлака" в с.Глогово" - вижте тук


Обява до заинтересованите лица и общественост от "ЕС БИ ЕЙЧ ПРОПЪРТИ"ЕООД, относно инвестиционно предложение: "Изграждане на търговски комплекс със заведения за хранене в гр. Тетевен, разположен в поземлен имот с индентификатор 72343.501.8104 по КККР на гр. Тетевен, ул."Вършец" №1" вижте тук.


Обява до заинтересованите лица и общественост от "ЕС БИ ЕЙЧ ПРОПЪРТИ"ЕООД, относно инвестиционно предложение: "Изграждане на търговски комплекс със заведения за хранене в гр. Тетевен, разположен в поземлен имот с индентификатор 72343.501.8104 по КККР на гр. Тетевен, ул."Вършец" №1" - вижте тук.


Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите по заявление на "В и К" АД - Ловеч  за издаване на разрешение за водовземане от каптиран извор "КИ 1 Бялата вода - ВиК Ловеч - Глогово", "КИ 2 Бялата вода - ВиК Ловеч- Глогово" и КИ 3 Бялата вода - ВиК Ловеч- Глогово" , вижте тук 


Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите по заявление на Агенция пътна инфраструктура за издаване на разрешение за ползване на воден обект река Вит за изграждане на мостово съоръжение в с.Гложене - на пътя Тетевен - Ябланица - вижте тук.


Обява до заинтересованите лица и общественост от Юлия Босовска, относно инвестиционно предложение: "Изграждане на топла връзка между съществуваща сграда и друга такава в процес на изграждане" в ПИ 62579.129.26,62579.129.592 и 62579.129.453 по Кадастралната карта на с.Рибарица, м. Стара Рибарица - вижте тук.


Обява до заинтересованите лица и общественост от "МЕЙК-2018"ЕООД, относно инвестиционно предложение: "Рибен водоем с водовземане от десен приток на р. Бели Вит за отглеждане на аквакултури  в ПИ 62579.83.425 и 62579.83.426 в землището  на с. Рибарица - вижте тук.


Обява до заинтересованите лица и общественост от "ТОПЕКС"ООД, относно инвестиционно предложение: изграждане на "Бетонен комплексен трансформаторен пост /БКТП/ - 250kVA и свързващ кабел 20kV в УПИ II-12.47,12.49,12.51, масив 12, м. "Данчова бичкия", землище с. Дивчовото, общ. Тетевен" вижте тук.


Съобщение по чл.62, ал.1 от Закона за водите, относно откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води  в повърхностни води в землището на с. Рибарица, Община Тетевен вижте тук.


Решение № ПН ЕО 10/2021 г. на Директора на РИОСВ – Плевен за преценка на необходимостта от извършване на Екологична оценка (ЕО), със становище да не извършва ЕО на „Краткосрочната програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Тетевен 2021-2023 г.“ вижте тук.


Обява до заинтересованите лица и общественост от Георгия Лазарова, относно инвестиционно предложение: "Изграждане сграда на допълващо застрояване за съхранение на инвентар и техника с площ до 150 кв. м., разположена в ПИ 62578.505.6 и 62578.505.15, кв.85 по ПУП на с. Рибарица вижте тук.


Обява до заинтересованите лица и общественост от Драгомир Драганов и Станислава Георгиева, относно инвестиционно предложение: "Изграждане сграда на основно застрояване за жилищни нужди със застроена площ до 200 кв. м.,разположена в ПИ с индентификатор 15165.273.54 з-ще с. Гложене, общ. Тетевен" вижте тук.


Съобщение по чл.62, ал.1 от Закона за водите, за водовземане и ползване от повърхностен воден обект река Черни Вит за изграждане на нови съоръжения за аквакултури, с цел изграждане на рибарник в с.Черни Вит от "Бревита" ЕООД вижте тук.


Обявление на проект за оразмеряване,изграждане и експлоатация на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около Каптиран извор „КИ Мъртвилото, разположен вземлището на с.Галата" - вижте тук.


Обявление на проект за оразмеряване, изграждане и експлоатация на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около Каптиран извор „КИ Сухото езеро, разположен в землището на с.Галата" - вижте тук. 


Обява до заинтересованите лица и общественост от "СиВ КЕПИТЪЛ"ООД,относно инвестиционно предложение: "Изграждане на рекреационен обект - къщи за гости" в ПИ с индентификатор 62579.129.43 по ККР на с. Рибарица, общ. Тетевен - вижте тук.

 

Обява до заинтересованите лица и общественост от Димитрина Тодорова и Петър Тодоров, гр.Тетевен относно инвестиционно предложение: "Изграждане сграда на допълващото застрояване за съхранение на инвентар и техника с площ до 100 кв.м., разположена в ПИ с индентификатор 72343.50.112 по КККР НА гр. Тетевен" - вижте тук.

 

Обява до заинтересованите лица и общественост от "ЕЛАЙЗА" ЕООД, гр.Тетевен относно инвестиционно предложение: "Промяна на НТП от "ливада" в "пасище" на ПИ 07357.10.2, в землището на с. Български извор, община Тетевен - вижте тук.

 

Обява до заинтересованите лица и общественост от "СиВ КЕПИТЪЛ" ООД, относно инвестиционно предложение за "Изграждане на рекреационен обект - къща за гости" вижте тук

 

Съобщение по чл.62, ал.1 от Закона за водите, относно изграждане на нови съоръжения за защита от вредното въздействие на водите на "Повърхностен воден обект река Градежница, с. Градежница" - вижте тук.

 

Обявление - проект на заповед за обновяване на защитена зона за опазване на дивите птици вижте тук. 

 

Обявление на проект за оразмеряване,изграждане и експлоатация на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около Каптиран извор „КИ Босново в с.Глогово" - вижте тук.

 

Обявление на проект за оразмеряване,изграждане и експлоатация на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около Каптиран извор „КИ Чешмата, разположен в регулационните граници на с.Галата" - вижте тук.

 

Обявление на проект за оразмеряване, изграждане и експлоатация на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около каптиран извор „КИ Медена долчина в с.Глогово"вижте тук.

 

Съобщение по чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2,  и чл.52, ал.1, т.4  от Закона за водите и заявление с вх.№ РР-02-40/29.01.2021 г. на „ВиК“ АД гр.Ловеч за издаване на разрешително за водовземане от подземни води от Каптиран извор „КИ Рътлака – ВиК Ловеч – Глогово“ - вижте тук

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение:„Въвеждане на системи за разделно събиране и оползотворяване на зелените и биоразградими отпадъци и на строителните отпадъци, генерирани на територията на община Тетевен“ вижте тук

 

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение:„Въвеждане на системи за разделно събиране и оползотворяване на зелените и биоразградими отпадъци и на строителните отпадъци, генерирани на територията на община Тетевен“ вижте тук

 

Обява до заинтересованите лица и общественост за инв. предложение: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА ПО ИНДИКАТИВНИ УЛИЦИ ЗА ГР. ТЕТЕВЕН“ вижте тук.

 

Съобщение относно изготвен проект на заповед за обявяване на защитени зони от мрежата Натура 2000, определена за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна BG0001036 „Български извор“.

- Обявление  вижте тук
- Проект на заповед вижте тук

 

Съобщение на основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и разглобяване на ИУЕЕО" вижте тук.

Обява до заинтересованите лица и общественост "СиВ КЕПИТЪЛ" ООД, относно инвестиционно предложение за "Изграждане на рекреационен обект - къща за гости" вижте тук.

Съобщение по  чл. 6, ал. 9 Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционно предложение  „Възстановяване на пропускателната способност, подобряване на хидравличните елементи на река Градежница и възстановяване на техническата инфраструктура в селата Глогово и Градежница, община Тетевен – подобект Глогово, участък 2“:
 - Съобщение - вижте тук.
 - Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС - вижте тук.

Обява до заинтересованите лица и общественост от "2М ТРЕЙД" ЕООД, гр.Троян относно инвестиционно предложение: Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване в обхват: ПИ с индентификатори №17419.12.24, местност "Циганското" по КККР на землището на с. Градежница, обл. Ловеч вижте тук.

Обява до заинтересованите лица и общественост от "НИКИ ИНВЕСТМЪНТ" ООД, относно инвестиционно предложение за "Изграждане на обект с обществено-обслужващо предназначение - "Автоцентър" вижте тук.

Обява до заинтересованите лица и общественост от Община Тетевен, относно инвестиционно предложение за "Технически проект за въвеждане на системи за разделно събиране и оползотворяване на зелените и биоразградими отпадъци и на строителните отпадъци, генерирани на територията на Община Тетевен." вижте тук.

Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за водовземане от каптиран извор  „КИ Чешмата – ВиК Ловеч – Галата“ вижте тук.

Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за водовземане от каптиран извор  „КИ Медената долчинка – ВиК Ловеч – Глогово“. вижте тук.

Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за водовземане от каптиран извор  „КИ Босново – ВиК Ловеч – Глогово“. вижте тук.

Обява до заинтересованите лица и общественост от Светослав Петров Петров вижте тук.

Обява до заинтересованите лица и общественост от Община Тетевен вижте тук.

Обява за инввестиционно предложение от "Алтем Консулт"ООД вижте тук.

Обява за инввестиционно предложение от Свилен Любенов Лалев вижте тук.

Обява до заинтересованите лица и общественост от Младен Митков Младенов вижте тук.

Обява до заинтересованите лица и общественост от Галина Александрова Малинова вижте тук.

Съобщение СОЗ КИ Старото езеро - ВиК Ловеч вижте тук.

Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от ЗВ за водовземане от каптиран извор "КИ Мъртвилото - ВиК Ловеч - Галата" вижте тук
Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от ЗВ за водовземане от каптиран извор "КИ Сухото езеро - ВиК Ловеч - Галата" вижте тук.

Съобщение на основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Реконструкция и изместване на въздушна мрежа НН с ВКЛ и изнасяне на електромерни табла от ТП -11, в землището на с. Рибарица, община Тетевен", вижте тук.     

 

 Съобщение на основание чл. 39, ал. 2 от Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба №3)за „Проект за оразмеряване, изграждане и експлоатация на санитарно-охранителна зона за обект: Каптиран извор КИ „Пещерата“, разположен в регулационните граници на с. Галата, ЕКАТТЕ 14386, общ. Тетевен, обл. Ловеч“. вижте тук.

          Обява за обществеността от "Бончев Демонтаж" ЕООД вижте тук.   

            Обява за обществеността от "ЧЕЗ Разпределение България" АД вижте тук

 

Съобщение, съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за изменение на разрешително №12170756/02.12.2019 г. за ползване на повърхностен воден обект река Вит, с цел изграждане на нови системи и съоръжения, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения - изграждане на нови системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект - Изграждане на мостово съоръжение при км 90+670 от АМ "Хемус" вижте тук.

Обява за обществеността от "ЧЕЗ Разпределение България" АД вижте тук.

Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за водовземане от каптиран извор "КИ Старото езеро - ВиК Ловеч - Галата" вижте тук.

Обява до заинтересованите лица и общественост от Светослав Петров Петров вижте тук.

Съобщение на основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за ОВОС за Инвестиционно предложение за „Изграждане на рибен проход на водохващането на ВЕЦ „Черни Вит“ на р. Черни Вит, з-ще на с. Черни Вит, община Тетевен“ вижте тук.

Обява до заинтересованите лица и общественост от Марин Тилов Дамгов вижте тук.

Обява до заинтересованите лица и общественост от "БТК" ЕАД вижте тук.

Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за водовземане от каптиран извор "КИ Пещерата - ВиК Ловеч - Галата" вижте тук.

Обява до заинтересованите лица и общественост от "ПРО АРМ" ЕООД вижте тук.

Обява за обществеността от "Бончев демонтаж" ЕООД вижте тук.

Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от ЗВ за ползване на повърхностен воден обект река Вит в ПИ с идентификатор 07357.224.149, в землище на с. Български извор, община Тетевен вижте тук.

Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за АМ "Хемус" вижте тук.

Съобщение на основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на тир-паркинг, търговски и обслужващи обекти", в ПИ №№07357.10.4, 07357.10.5, в землището на с. Български извор, общ. Тетевен вижте тук.

Обява за обществеността от Маргарит Иванов вижте тук.

Обява за обществеността от Аделина Ибришимова вижте тук.

Обява за инвестиционно предложение- Елайза ЕООД вижте тук.

Обява за обществеността от Марин Николов вижте тук.

Инвестиционно предложение от "А1 България" ЕАД гр.София  вижте тук.

Инвестиционно предложение от "А1 България" ЕАД гр. София вижте тук.

Съобщение по процедура за определяне на санитарно-охранителна зона около каптиран извор "КИ Глогово - ВиК Ловеч - Глогово", община Тетевен вижте тук.

Съобщение по процедура за определяне на санитарно-охранителна зона около каптиран извор "КИ Черджето - ВиК Ловеч - Градежница", община Тетевен вижте тук.


Съобщение по процедура за определяне на санитарно-охранителна зона около тръбен кладенец "Л 35", гр. Тетевен. вижте тук.

Съобщение по процедура за определяне на санитарно-охранителна зона около каптиран извор "КИ Кайнака - ВиК Ловеч - Глогово", община Тетевен. вижте тук.

Съобщение по процедура за определяне на санитарно-охранителна зона около каптиран извор "КИ 1 - Кокя - ВиК Ловеч - Глогово" и "КИ 2 - Кокя - ВиК Ловеч - Глогово", община Тетевен вижте тук.

Обява за обществеността от Павел Михайлов вижте тук.

Обява за обществеността от Никола Николов вижте тук.

Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от ЗВ за водовземане от "КИ Конски дол - Мис Петра - Тетевен" вижте тук.

Обява за обществеността от Иво Каравелов вижте тук.

Обява за обществеността от Брента ЕООД вижте тук.

Обява за инвестиционно предложение от "КОСТОВ МЕГА МЕТАЛС"ЕООД вижте тук.

Обява за обществеността от "Триумф Консулт" ЕООД вижте тук.

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА ОТ "МИЛМАР 2012"ЕООД вижте тук.

Обява за обществеността от спа хотел Планината вижте тук.

Обява за обществеността от Реалити терм ЕООД вижте тук.

Обява за инввестиционно предложение от Петър Цачев Шойков вижте тук.

Oбява за инвестиционно предложение от Ивайло Иванов вижте тук.

Обява за инвестиционно предложение от Община Тетевен - подпорна стена в с. Дивчовото вижте тук.

Съобщение на основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на рибен проход на съществуващо водохващане за ВЕЦ „Бели Вит“, на река Бели Вит, в землището на гр. Тетевен, обл. Ловеч", с възложител „КАНКАС“ ООД вижте тук.

Обява за обществеността от Даниела Глогова вижте тук.

         Съобщение по чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС вижте тук.

Обява за обществеността от Хидрострой България ЕООД вижте тук.

Обява за обществеността от Вита 02 ЕООД вижте тук.

Oбява за обществеността от Община Тетевен вижте тук

 

 

 

Rate this item
(1 Vote)

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню