УЧИЛИЩА

 СУ „Георги  Бенковски”
е  най-голямото  училище  на  територията  на община Тетевен  с  почти  стогодишна  история. В  него  в  дневна   и  самостоятелна  форма  на обучение  се  обучават  над  640  ученици  от  V   до  XII  клас , които  успешно   се  справят  на  изпитите  от  външното  оценяване  и  на  държавните  зрелостни  изпити, а  голяма   част  от  завършващите  ученици  продължават  образованието  си  във  висшите  учебни  заведения. Училището  разполага  с   модерна  и  съобразена  със  съвременните  изисквания  материална  база: просторни  и  добре  оборудвани  кабинети, четири  компютърни  зали, връзка  с  Интернет,  над  100  компютъра  в  локална  връзка, информационен  център, богат  библиотечен  фонд, спортна  зала  и  спортни  площадки, кабинет  по  туризъм, ресурсен  кабинет, медицински  кабинет, училищен  стол, видеонаблюдение и  охрана, озвучителна  система, която  заменя  традиционния  звънец  и  се  използва  като  радио  уредба,  добре  поддържано  и  оформено  дворно  пространство. В  СУ  „Георги  Бенковски”  работят  61 служители, от  които  47  високо  квалифицирани, мотивирани, ангажирани  и  отговорни  преподаватели. Те  ежедневно  полагат  усилия  за  развитието  и  личностното  израстване  на  нашите  ученици, непрекъснато  адаптират  своите  образователни  методи  към  съвременните  изисквания   за  ориентиране  на  образователния  процес  към  развитие  на  потенциала  на  ученика.  В  училището  работи  педагогически  съветник, а  от  тази  учебна  година  и  ресурсен  учител, който  подпомага  обучението  и  възпитанието  на  шест  ученици  със  СОП. Учениците, които  имат  пропуски  в  овладяването  на  учебния  материал  са  включени  в  десет  групи  за  допълнително  обучение  по  отделните  учебни  дисциплини  по  Национална  програма  „С  грижа  за  всеки  ученик”. От  тази  учебна  година  учениците  в V клас, които  желаят,  могат  да  изучават  под  формата  на  СИП   втори  чужд  език. Гордост  и  предимство  на   нашето  училище  са  възможностите, които  то  предлага  за  прием  след  завършено  основно  образование. И  трите  паралелки  след  VIII клас  -  профилираните паралелки - „Информационни  технологии”  и  „Предприемачество  и бизнес”  и  професионалната  паралелка  - професия  „Хотелиер”, специалност  „Организация  на  хотелиерството”  са  актуални  и  ориентирани  към  нуждите  на  пазара  на  труда  и  създават  възможности  за  успешна  реализация  на  учениците, които  се  обучават  в  тях. Часовете  по  профилирана  и  професионална  подготовка  се  водят  от  отлично подготвени  специалисти, обучението  е  с  практическа  насоченост, а  основна  цел  на  подготовката  е  развитие  на  инициативност  и  креативност, на  предприемачески  дух  у  учениците, насърчаване  на  обучение  през  целия  живот  и  непрекъснато  самоусъвършенстване. За  учебната  2012/2013 година  училището  предлага  прием  след  завършен VII клас – профил  „Природоматематически – информационни  технологии”  с  разширено  изучаване  на  английски  език  и  профилиращи  предмети – математика, английски  език, информационни  технологии, биология  и  здравно  образование. От  януари  2012 г.  СУ „Георги  Бенковски”  работи  по  проект  „Подобряване  качеството  на  образованието  в  средищните  училища  чрез  въвеждане  на  целодневна  организация  на  учебния  процес” , който  се  осъществява  с  финансовата  подкрепа на  ОП  „Развитие  на  човешките  ресурси”, съфинансирана  от Европейския  социален  фонд  към  ЕС. Основна  цел  на  проекта  е  подобряване  качеството  на  образователно – възпитателния  процес  чрез  насърчаване  развитието  на  ключови  компетентности, творчески  способности  и  умения  за  живот, необходими  на  учениците  в  съвременното  общество  ; създаване  на  възможности  за  успешно  преминаване  в  следващ  клас  и  ограничаване  на  рисковете  за  отпадане  от  училище  поради  затруднения  в  усвояването  на  учебното  съдържание; подобряване  на  материалната  база  с  оглед  осигуряване  на  подходяща  образователна  среда  за  провеждане  на  целодневна  организация  на  учебния  процес. От  16.01.2012 г. в  училището  стартира  обучението  в  две  ПИГ – V  и   VI  клас. В  момента  в  целодневната  организация  за  пети  клас  са  обхванати  32.5 %  от  учениците,  а  в  шести  клас   23.6 %  от  учениците. Целодневната  организация  включва  пълния  образователен  цикъл – ЗП, ЗИП, СИП, самоподготовка, отдих  и  игри, хранене. Целта  на  самоподготовката  е  да  допринесе  за  правилното  и трайното  усвояване  на  учебния  материал  и  да  съдейства  за  формиране  на  навици  за  самостоятелно  учене  с  разбиране, да  стимулира  любознателността  и  стремежа  към  знание, толерантното  взаимодействие  чрез  усъвършенстване  на  уменията  за  общуване. Включването  на  повече  ученици  в  целодневната  организация  на  учебния  процес  би  играло  положителна  роля  както   по  отношение  справянето  на  учениците  с  учебния  материал, така  и  по  отношение  уплътняването  на  свободното  време  на  учениците  с  дейности, които  насърчават  личностното  им  развитие. Гордеем  се  не  само  с  успехите  в  учебния  процес, но  и  традициите  в  извънкласните  дейности  и  училищния  живот.  В  училището  ни  работят  с  ученици  в  различни  области следните  клубове – клубът  по  история  и  цивилизация  „Наследство”, по  география  и  икономика  „Атлас”, „Компютърна  математика”, „Забавна  химия”,   клубовете   „Благородно  сърце”, „Екология”, „Екскурзоводство”, „Изобразително  изкуство”, „Дърворезба”,  „Медицинска  биофизика”, Ученическата  фирма  „Млади  предприемачи”, Училищен  хор, клубове  по  лека  атлетика, волейбол  и  спортно  ориентиране. Част  от   динамичния  училищен  живот  са  традиционните  коледни  и  великденски  благотворителни  акции  за  подкрепа  на  ученици  в  тежко  социално  положение, организираните  от  ученическата  ни  фирма   коледни и  първомартенски  изяви, традиционният  пролетен  празник, който  и тази  година  съчета  спортни  игри  с  песни  и  танци  и   се  превърна  в  истински  празник  на  таланта, отбелязването  на  значими  дати, конкурсите  и  изложбите, успехите  ни  в  областта  на  спорта  и  спечелените  призови  места  на  общински  и  областни  състезания.  Училището  ни  успешно   партнира  с  читалище  „Съгласие”  и  Общински  детски  център, а  с  цел   превенция  на  противообществените  прояви  сред  младите  хора  и  работа  с  деца  в  риск  поддържаме  добри  партньорски  взаимоотношения  с  МКБППМН, с   отдел  „Закрила  на  детето”  към  дирекция  „Социално  подпомагане”,  с  Център  за  обществена  подкрепа – Община  Тетевен. СОУ „Георги  Бенковски” – гр. Тетевен, ул. „Кардан”14 Тел. 0678/5 20 82 –Директор; 0678/5 24 36 – Пом. директори 0678/5 23 89 – Гл. счетоводител и канцелария

 
 

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;  www.sougb.com

 


 

 

ПГГСД "Сава Младенов" гр. Тетевен

Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Сава Младенов” гр.Тетевен е положила началото си на 22 март 1909гл като дърводелско училище, в което е имало само две специалности- Столарство и Стругарство. Повече от 100 години Гимназията обучава ученици в специалностите – Горско стопанство и дърводобив, Горско и ловно стопанство, Механизация на горското стопанство, Дърворезбарство, Производство на мебели. Разполага с богата материално- техническа база, общежитие за 200 ученика, модерна столова, библиотека с над 17 000 тома, туристическа база с класна стая на открито. Организирано е и свободното време на учениците чрез разнообразна клубна дейност, спортни прояви, национални и международни участия в областта на изучаваните специалности. Акцент се поставя на екологичното възпитание, което е гарант за бъдещето на всички.

 

В момента в гимназията се обучават 300 ученика.

За контакти :

ПГГСД "Сава Младенов"

гр. Тетевен, ул. "Първи май" №4

тел. 0678/ 5 24 11 - Директор, 5 35 71 – Счетоводство, GSM: 0886 474 881

e-mail : Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

www.gorskia.com

 

 


 

Last modified on Четвъртък, 08 Септември 2016 12:16
Rate this item
(0 votes)

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню