Обявление по преписка вх. №УТИД-04-07-14/04.04.2024 г.

Община Тетевен, съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, със Заповед № 350/03.06.2024 г. е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхват ПИ с идентификатор 15165.53.96 по КККР на с. Гложене , мест. ,, Дидьова круша“ обл. Ловеч, като същия се урегулира в УПИ I-53,96 в КР 53 за „ОВ“ по имотни граници, както е показано с червен цвят в ПР и предвиждане основното му застрояване в рамките на ограничителната линия на застрояване, съответстващи на устройствена зона, означена като „ОВ“, както е показано с червен цвят в ПЗ.

На основание чл. 128, ал. 6, т. 2, ал. 7 и 9 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №1, протокол №4 от 08.05.2024 г. е приет без забележки.

На основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, Проектът е публикуван на интернет страницата на общината и поставен на таблото за обяви по Устройство на територията в ИЦ на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.103 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица по чл. 131 ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването ѝ, чрез кмета на община Тетевен пред Административен съд – Ловеч

Директор Дирекция СА :…………/П/………..

                                 инж. Михаил Куманов

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню